Formannskapet ber kommunestyret si ja til mottaks-anbud.

Formannskapet i Lier oppfordrer kommunestyret til å si ja til å gi rådmannen fullmakt til å legge inn anbud om asylmottak til enslige, mindreårige asylsøkere.

Det vedtok Lier formannskap i sitt møte den 7. april. Bare FrP stemte mot forslaget.

I løpet av våren skal som kjent beboerne på Frogner sykehjem flyttes til Fosshagen, slik at bygget bli stående tomt. Rådmannen ønsker derfor å bruke bygget til noe annet, og foreslår asylmottak for enslige, mindreårige asylsøkere.

Varmt engasjement i Lier

Den politiske saken nå dreier seg om Lier kommune skal være med i anbudskonkurransen, ikke om det faktisk skal etableres asylmottak eller ei. I Lier har rådmannen registrert et stort engasjement om å bidra i flyktningekatastrofen og ser en god mulighet for å bygge videre på de gode resultater kommunen har i å gi unge flyktninger gode tjenester.

Det er viktig å understreke at det er svært tidlig i denne prosessen. Dersom Liers kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å delta i anbudskonkurransen, vil kommunen inviterer til et informasjonsmøte der det blir mulig å stille spørsmål.

Tett samarbeid med politiet

Alle aspekter knyttet til drift av mottaket, helseberedskap, sikkerhet og andre spørsmål vil bli tema i det eventuelle arbeidet videre. Dette vil skje i tett samarbeid med blant annet politi, brannvesenet og Konfliktrådet i Buskerud.

Saken skal endelig behandles i kommunestyrets møte 19.april på Haugestad.

Saksfremlegget som skal til behandling i kommunestyret

Se referat fra formannskapsmøtet

Formannskapets innstilling til kommunestyret:

1. Rådmannen gis fullmakt til å legge inn anbud og gå i forhandlinger med UDI om etablering av et ordinært mottak for ca. 60 enslige mindreårige asylsøkere i alderen 15-18 år, der Lier kommune har totalansvar for etablering og drift.

2. Mottaket lokaliseres ved Frogner sykehjem.

3. Rådmannen sikrer at anbudet tar høyde for både tilstrekkelig grunnbemanning (antall og kompetanse) og ekstrabemanning i perioder der dette er et behov for enkeltbarn eller grupper av barn. Rådmannen sikrer at det bygningsmessig og ressursmessig for øvrig er anledning til å differensiere tilbudet, bl.a. når det gjelder kjønn, alder og funksjonsnivå. Rådmannen inngår samarbeidsavtaler med aktuelle lag, foreninger og bedrifter som ønsker å bidra for beboerne på mottaket.

4. Egen sak om bosetting av flyktninger forberedes til kommunestyret i april, eller så snart som mulig.