Drøftingsgrunnlaget for Buskerudbypakke 2 er nå overlevert fylkesutvalget og formannskapene i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Nå starter det politiske arbeidet.

Målet er å få vedtatt Buskerudbypakke 2 i Stortinget før sommeren 2017.

Pakken som ble presentert 2. november, er det administrative grunnlaget for den politiske behandlingen i de fire kommunene og fylkeskommunen. På bakgrunn av de politiske føringene som kommer de neste tre-fire månedene, legges det i slutten av februar fram et forslag til Buskerudbypakke 2 som kommer til behandling i kommunene og fylkeskommunen i mars og april.

Den vedtatte tidsplanen legger opp til en kvalitetssikring av pakken i Vegdirektoratet i mai før endelig behandling i by- og kommunestyrer og fylkestinget i første møte etter sommerferien neste år.

Drøftingsgrunnlaget for Buskerudbypakke 2 har tatt hensyn til de politiske føringene som kom fra Samferdselsdepartementet i mai om å redusere både kostnader og geografisk område, og mandatet fra Areal-, transport- og miljøutvalget i Buskerudbysamarbeidet.

Grunnlaget for den politiske prosessen inneholder en rekke tiltak innenfor sju områder:

  • Tog og jernbane
  • Infrastruktur buss
  • Drift buss
  • Veg
  • Sykkel
  • Gange
  • Kollektivknutepunkter og pendlerparkeringer