Kommunestyret har bestemt at kommuneplanen i Lier skal rulleres. Nå er planprogrammet for rulleringen av kommuneplanen lagt ut til offentlig ettersyn.

Planprogram for rullering av kommuneplan for Lier er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist til 3.februar 2017.

Planprogrammet skal beskrive formålet med planarbeidet, planprosessen, medvirkning, alternativer og behov for utredninger.

Kommunestyret har besluttet at kommuneplanen skal rulleres. Kommuneplanen skal være kommunens overordnede styringsdokument. Den skal gi rammer for virksomhetenes planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen.

Kommuneplanen skal inneholde mål for utvikling og arealdisponering i kommunen.

Samfunns- og tjenestedelen inneholder utviklingstrekk og utfordringer for samfunnsutviklingen generelt og for kommunens tjenesteyting. Arealdelen angir hovedtrekkene i arealdisponeringen.

Du finner planprogrammet ved å klikke deg inn på denne siden.