Torsdag 12.november ble utbyggingsprosjektet Rv. 23 Dagslett–Linnes vedtatt i Stortinget.

–Vedtaket betyr at usikkerhetsmomentene er borte. Vi kan fortsette å jobbe mot de målene vi har satt oss, og vi kan gå ut og fortelle om planene våre fremover, forteller prosjektleder Jan Erik Larsen i Statens vegvesen.

Hovedentreprise i 2017

Prosjektet har en ganske stram fremdriftsplan frem mot oppstart av hovedentreprisen i 2017. Nå jobbes det med prosjektering og byggeplanlegging, inkludert en egen entreprise med forberedende arbeider. Målet er å lyse ut denne våren 2016, med oppstart høsten 2016.

–Hovedentreprisen planlegger vi å lyse ut tidlig i 2017. Vi har ambisjoner om å skrive kontrakt med hovedentreprenøren før sommeren 2017, fortsetter Larsen. Ny veg skal stå ferdig i 2021.

I forbindelse med byggingen av den 2,2 km lange Kovedstadtunnelen ønsker prosjektet å etablere et tverrslag, som er en adkomsttunnel til hovedtunnelen. Dette krever reguleringsplan.

–Vedtaket i Stortinget gjør at arbeidet med reguleringsplan kan gå som planlagt, med høring i begynnelsen av 2016, og politisk behandling i Lier kommune i mai 2016, sier Larsen.

Om prosjektet

På stekningen mellom Dagslett og Linnes skal Statens vegvesen bygge 5,5 km med ny firefelts veg og en lang fjelltunnel, Kovedstadtunnelen. Over Daueruddalen kommer det en ca. 180 meter lang bru, og på Linnes og på Dagslett nye planfrie kryssløsninger. I tillegg skal prosjektet bygge ca. 3,2 km med gang- og sykkelveger, og ca. 5 km med andre tilstøtende veger, bruer etc. Hele prosjektet har en totalkostnad på 2,18 milliarder kroner (2015-verdi).

Nye lokaler

Tidligere i høst flyttet prosjektorganisasjonen inn i egne lokaler i det gamle administrasjonsbygget
til Dyno Industrier i Lier.

Ved anleggsstart i 2017 vil cirka 25 personer ha kontorplass her.