Regjeringen la tirsdag 12.mai frem revidert nasjonalbudsjett. Lier får dekket om lag 4,4 millioner av skattesvikten på cirka 10 millioner.

Lier kommune får dekket 4,4 millioner av skattesvikten på ca. 10 millioner i revidert nasjonalbudsjett. Lønns- og prisvekst bedret kommuneøkonomien noe, men regjeringen hevder ikke at de dekker avviket fullstendig.

Lier kommune har tradisjonelt budsjettert med noe høyere skatteinntekter enn anslaget fra finansdepartementet. Denne tilleggsbudsjetteringen i Lier blir naturligvis heller ikke bli kompensert. Svikten i skatteinntekter inklusive økt rammetilskudd blir derfor pr mnd. rapporteringen for april. på ca. - 5 millioner.

Alt om revidert nasjonalbudsjett kan du lese her.

Kemneren

Regjeringen fremmer formelt forslag om å flytte oppgavene med skatteinnkreving fra kommune til stat.  Lier kemnerkontor har seks medarbeidere som evt. berøres av dette. 

2016

Rusarbeid styrkes med ca. 2 mill. fleksibelt barnehageopptak styrkes med ca. 2 mill. og  arbeid ved helsestasjoner og skolehelsetjenesten styrkes med ca. 1 mill.