Formannskapet vedtok i dag sin innstilling til kommunestyret om kommunereformen.

Vedtaket lyder som følger:

 1. Følgende utredninger og innbyggerundersøkelse tas til orientering:

  • a. Kommunereform i drammensregionen (Drammen, Nedre Eiker, Sande, Lier, Svelvik, Øvre Eiker, Hurum og Røyken) – fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune – juni 2015,

  • b. Konsekvenser og muligheter ved alternativ kommunestruktur – Asker, Bærum, Røyken, Hurum, Lier og Hole kommuner – oktober 2015,

  • c. Lier 2040 Muligheter og utfordringer som egen kommune – november 2015

  • d. Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune – sammendrag for Lier – juni 2015.

 2. Lier kommune ser seg best tjent med å fortsette som egen kommune utfra de fakta som fremkommer av utredningene og de vedtak Stortinget har fattet.

 3. I og med at kommunen fortsetter som egen kommune faller spørsmålet om folkeavstemming bort, ref vedtak i kommunestyret i sak 50/2015 om at det skulle avholdes en rådgivende folkeavstemming i forkant av en eventuell realitetsbehandling om kommunesammenslåing.

 4. Dersom forutsetningene endrer seg i det videre arbeid med kommunereformen ved at det etableres ulike konstellasjoner av kommuner - «regionkommune» - på begge sider av Lier, eller en fjordkommune bestående av Hurum, Røyken, Svelvik og Drammen, vil spørsmålet kunne reises på nytt.

Kommunestyret skal fatte sitt endelige vedtak 15. mars.

Dette betyr at Lier kommune slik situasjonen er nå forblir Lier, men at om forutsetningene rundt oss endrer seg, kan saken gjenopptas på et senere tidspunkt.

Les mer om kommunereformen her: Fremtidskommunen.no