Liungene er delt i tre i sitt syn på kommunesammenslåing. Ved en eventuell sammenslåing, mener 45 prosent at Drammen med flere er det mest aktuelle alternativet.

Det viser den representative innbyggerundersøkelsen som er gjennomført i Lier de tre siste ukene i mai.

Liungene har blant annet svart på spørsmål om hvordan de bruker egen kommune, nabokommunene og regionen. Undersøkelsen gir også kunnskap om innbyggernes opplevelse av tilhørighet og synet på en eventuell kommunesammenslåing. 

Hovedrapport
Rapport for Lier kommune 

- Innbyggerundersøkelsen viser at liungene er delt i tre like store grupper når det gjelder synet på kommunesammenslåing. Når det gjelder retningsvalg, merker jeg meg at 45 prosent mener at Drammen med flere er det rette alternativ, dersom Lier skulle slå seg sammen med noen. Det tar vi med oss i det videre arbeidet, sier ordfører Helene Justad (H).

Tilsvarende undersøkelser er også gjennomført i Asker, Bærum, Hole, Hurum og Røyken. Resultatene viser at det er noe varierende holdning til en eventuell sammenslåing i de ulike kommunene, men at innbyggerne generelt er mer positive enn negative. Unntaket er Hole kommune, der et flertall er negative. 

Dialog og medvirkning

I tillegg til innbyggerundersøkelsen kommer en faglig utredning som skal gi et best mulig grunnlag for å vurdere en fremtidig kommunestruktur. Utredningen skal se på kommunen som samfunnsbygger, tjenesteyter og demokratisk arena, samt utfordringer som følger av å være en del av hovedstadsregionen.

Utredningen offentliggjøres 5. oktober 2015, og skal danne et grunnlag for dialog og medvirkning med innbyggerne.

- Til høsten får innbyggerne igjen anledning til å medvirke i reformarbeidet. Vi planlegger blant annet folkemøter og et undervisningsopplegg i samfunnsfag for ungdomskolene og de videregående skolene i Lier, avslutter ordfører Helene Justad.

Kommunene skal fatte vedtak om fremtidig struktur innen 30. juni 2016.