Kommunestyret vedtok 16. juni å bosette 10 flyktninger utover det antallet som Lier kommune allerede har forpliktet seg til i 2015.

Kommunestyrets vedtak:

1. Lier kommune forplikter seg til å bosette 10 flyktninger utover den kvoten kommunen har forpliktet seg til tidligere i 2015.

2. Lier kommune tar stilling til ytterligere bosetting for 2016-2017 i november 2015.

3. Lier kommune tar initiativ til å inngå samarbeid med frivillige organisasjoner og andre naturlige samarbeidspartnere om bosetting og integrering av flyktninger.

Kommunestyrets behandling:

Karl Bellen (H) fremmet mindretallets forslag i formannskapet.

Runar Gravdal (AP) fremmet formannskapets innstilling sålydende:

1. Under forutsetning om full kostnadsdekning forplikter Lier kommune seg til å bosette det antallet flyktninger regjeringen anmoder om, 41 flyktninger i 2015 og 59 flyktninger i 2016.

2. Lier kommune tar initiativ til å inngå samarbeid med frivillige organisasjoner og andre naturlige samarbeidspartnere om bosetting og integrering av flyktninger.»

Lars Haugen (FRP) fremmet slikt forslag: «Nytt pkt.: Dersom ikke FRP’s forslag i Stortinget om folkeavstemming om Syria-flyktninger på nasjonalt plan vedtas, gjennomføres folkeavstemming i Lier om mottak i forbindelse med høstens kommunevalg.

Lier FRP synes regjeringen gjør det veldig bra med stor økonomisk støtte til Syria og naboland der de er. Så vi sier at Lier ikke skal ta i mot flere flyktninger enn de 30 som er bestemt.»

Votering:

Lars Haugens forslag, del 1, ble votert over først og falt da det fikk 6 stemmer (5FRP,1H) mot 43 stemmer (19H,17AP,2KRF,2SP,2V,1SV).

Lars Haugens forslag, del 2, falt da det fikk 5 stemmer (FRP) mot 44 stemmer (20H,17AP,2KRF,2SP,2V,1SV).

Mindretallsforslaget i formannskapet ble så vedtatt med 26 stemmer (19H,5FRP,2SP) mot 23 stemmer (17AP,2KRF,1H, 2V, 1SV) avgitt for formannskapets innstilling. 

Sakspapirene til saken finner du her