Veiledere er viktige brikker i jobben for å skape gode vilkår for læringene. 22. april ble det arrangert en egen veiledningsdag for veiledere.

 2015 var et godt år for Lier kommune, men kanskje spesielt for lærlingene. Etter et systematisk arbeid for flere lærlinger i flere fag og gode veiledere over mange år, vant Lier kommune prisen som Årets lærebedrift.

Lier kommune er en kommune i vekst, både i arbeidsplasser, innovasjon og nye måter å jobbe på. Når KS satte et mål om at alle kommuner skal ansette én lærling pr. 1000 innbygger, så var kommunen tidlig på ballen.

Bakgrunnen for at Lier kommune vant prisen er at kommunen har tatt inn læringer i 20 år innenfor helse-, omsorg-, barnehage- og skoleområdet. Kommunestyret har vedtatt satsing på lærlinger for å dekke fremtidig behov for fagarbeidere. Kommunen har arbeidet systematisk  med rekruttering og samarbeid med Lier videregående skole og har skolert mer enn 100 instruktører og kan vise til gode resultater på fagprøvene.

Læringene har i alle fag gikk gode tilbakemeldinger til Kommunenes Opplæringskontor om god oppfølging og godt arbeidsmiljø i virksomhetene. Lier kommune er en av eierne av Kommunenes Opplæringskontor.

Bilde fra veiledningsdagen for veiledere.

22. april ønsker Lier kommune å rette søkelyset på de viktigste bidragsyterne til at vi ble kåret til Årets lærebedrift 2015, nemlig veilederne. Disse veilederne er de som møter læringene hver dag, vet hva som foregår og hjelper læringene på rett vei i arbeidslivet. Dette er en krevende oppgave siden lærlinger kommer rett fra skolebenken – noe som er en stor overgang for mange.

Veiledningsdagen gikk ut på å tilføre ny kunnskap til veilederne ved hjelp av ekstern foredragsholder som snakket om hvordan veilederne kan være tydelige og knytte relasjoner. I tillegg var det gjennomgang av tidligere kurs som veilederne hadde vært med på, og gruppeoppgaver og diskusjoner.