Eierskapspolitikk

Gjennom eierskapspolitikken etablerer kommunestyret overordnede prinsipper for kommunens forvaltning av sine eierposisjoner. Eierskapspolitikken legger videre rammeverket for rådmannens oppfølging av selskapene.

Lier kommune reviderte sist eierskapspolitikken som en helhet i kommunens eierskapsmelding i 2015 (samt mindre endringer i sak 78/2017 i formannskapet 16.11.2017). Det ble vedtatt følgende 13 prinsipper for Lier kommunes eierskapspolitikk:

a)    Før en mulig selskapsdannelse skal det foreligge en analyse av hva eier kan oppnå ved å opprette et selskap, fremfor å drive aktiviteten innenfor en kommunal virksomhet, samt en vurdering av selskapsformen.

b)    Formannskapet er Lier kommunes eierorgan.

c)    Det tilstrebes at alle selskap hvor kommunen er eier oppretter en egen valgkomité. Kommunestyret velger en egen valgkomité bestående av tre medlemmer som så langt det er mulig bør reflektere eierorganets politiske sammensetning. Denne, eller de som valgkomiteen oppnevner, er eierorganets representant(er) i selskapenes valgkomiteer der kommunen er invitert til slik deltakelse.

d)    Ved utpeking av kandidater til selskapenes styrende organer skal valgkomiteen benytte de gjeldende retningslinjer.

e)    Alle styremedlemmer oppnevnt av Lier kommune skal motta kommunens veileder for styremedlemmer.

f)     Vedtektene i selskapene skal være utformet slik at tilstrekkelig eierstyring sikres.

g)    Alle selskaper skal ha retningslinjer for informasjonsutveksling mellom eierorganet og eierorganets representant.

h)    Det skal være en klar og presis eierstrategi for hvert enkelt selskap, godt forankret hos det enkelte styremedlem.

i)     For å sikre hensiktsmessige kontroll- og evalueringssystemer for selskapene og selskapenes styrer, stiller kommunestyret ved behandling av økonomiplan og årsbudsjett, ressurser til disposisjon for gjennomføring av kontrollutvalgets plan for selskapskontroll.

j)     Kommunalt eide selskaper skal legge til rette for åpenhet om sitt selskap i alle forhold, som av konkurransemessige hensyn ikke er unntatt offentlighet.

k)    Informasjon fra selskap til eier skal skje gjennom selskapsledelsen.

l)     Utøvelsen av kommunens eierskap skal vurderes hvert år av eierorganet, med utgangspunkt i kommunens mål med selskapene, fastsatt i eierstrategiene og vedtektene.

m)  Eierskap skal være godt forankret i kommunestyret gjennom vedtak og meldinger

Prinsippene kommer i tillegg til gjeldende lovgivning på området samt eventuelle bestemmelser om eierstyring fastsatt for det enkelte selskap i vedtekter, aksjonæravtale eller eierstrategier.

Gjennom de 13 prinsippene etablerer kommunestyret en forutsigbarhet for hvordan Lier kommune vil utøve sitt eierskap og sikre kontroll, i tillegg til å angi en beskrivelse av roller og ansvar ved etablering og selskaper. Eierpolitikken legger rammeverket for rådmannens oppfølging av selskapene.

Over tid er det høstet erfaringer og oppnådd ny kunnskap om selskapsorganisering- og styring, som avstedkommer et behov for å gjennomgå de grunnleggende hensynene på nytt.

Eierskapspolitikken behandles av kommunestyret to ganger i kommunestyreperioden, første gang innen utgangen av det første året i ny periode. Anbefalingene til KS og Norsk utvalg for eierstyring og selskapsstyring legges til grunn for Lier kommunes arbeid.

Resultatene av Lier kommunes eierskap behandles hvert år, I løpet av 4. kvartal.

LES OGSÅ: Eierskapsmeldingen (Eierskapsmeldingen er under revisjon)

Sist oppdatert: 05. desember 2017