Folkehelse i Lier

Gå til

Folkehelse i Lier - status 2018

Generelt god folkehelse, men ikke for alle

Lier kommune gjør det godt på nasjonale folkehelsebarometer. Dette indikerer at folkehelsa i Lier er god, men dette er likevel ikke situasjonen for alle liunger. Folkehelseutfordringene i Lier er sosiale ulikheter og psykisk helse, samt utfordringer relatert til barn og unge og levevaner.

Målet er å bli enda bedre slik at vi når vår visjon om et helsefremmende Liersamfunn.

Kontaktperson - folkehelsekoordinator

Folkehelsekoordinator Live Brekke live.brekke@lier.kommune.no

kontor 32 22 03 89, mobil 90 04 84 24 

LiRe - Lier Registeret

LiRe er en systematisk kartlegging av folkehelsa i Lier kommune. Den skal bidra til å kvalitetssikre folkehelsearbeidet i kommunen.

Alle innbyggere i Lier over 18 år vil i løpet av januar/februar 2019 motta en invitasjon til å delta i Lier Registeret. Invitasjonen kommer i din digitale postkasse. Registreringen foregår elektronisk i samarbeid med Norsk Senter for Forskningsdata (NSD). Kartleggingen danner grunnlag for en rapport om folkehelsen og folkehelsearbeidet i kommunen.

Din deltagelse gir

 • Bedre livskvalitet i en friskere befolkning. Vi ønsker alle å leve i et land og i en kommune med god folkehelse. Resultater fra LiRe vil brukes som grunnlag for å bedre folkehelsearbeidet i Lier.
 • Gjøre helsetjenestene bedre. Du og din familie vil trenge god helsehjelp når sykdom rammer. Ditt bidrag er med på å øke kvaliteten i helsetjenestene.
 • Fokus på egen helse. Ved å gjennomføre undersøkelsen vil du tenke gjennom hvordan din egen helse er. Bevissthet om egen tilstand er første steg på veien til bedre fysisk og psykisk helse.
 • Noe å være stolt av. Et velfungerende helseregister vil være med på å sette Lier på kartet som en foregangskommune som bryr seg om folkehelsen til sine innbyggere. Du kan være stolt av å delta

Kontaktperson LiRe er kommuneoverlege Ingrid Bjerring ingrid.bjerring@lier.kommune.no

 Tusen takk for at du deltar

Helsefremmende Liersamfunn - målsetning

Folkehelsemål

Et helsefremmende Liersamfunn med flere og bedre leveår med jevnere kår.

God folkehelse skapes gjennom god samfunnsutvikling.

"Vi har alle et ansvar for å utvikle et samfunn som fremmer god fysisk og psykisk helse, der hver enkelt av oss har ansvar for egen helse. Vi skal samtidig ta vare på hverandre. For å nå målet om bedre folkehelse , må vi alle bidra; den enkelte liung, frivillige organisasjoner, næringslivet og kommunale virksomheter. Sammen skaper vi et helsefremmende Liersamfunn."

Sitat Ordfører Gunn Cecilie Ringdal 

Folkehelseutfordringer

Folkehelseutfordringene i Lier skiller seg i liten grad fra utfordringene i Norge. Folkehelsedata viser at hovedutfordringene er:

 • Sosiale ulikheter
 • Psykisk helse
 • Barn og unge
 • Levevaner

Folkehelsesatsning 2018 - tiltak

Livsmestring

Lier satser i 2018 spesielt på LIVSMESTRING- robuste liunger som takler hverdagen og er rustet for fremtidige utfordringer

Sosiale ulikheter

Sosiale ulikheter og "utenforskap" er en vesentlig folkehelseutfordring både på kort og lang sikt i Lier.

Sammen kan vi bidra til å redusere sosiale ulikheter, men det krever samarbeid på tvers av ulike sektorer, og nye former for samtidig innsats og tjenesteutvikling.

Eksempel på innovativt folkehelsetiltak i 2018 som bidrar til å reduserer sosiale ulikheter er BUA

Psykisk helse

De Psykiske helseutfordringene er komplekse. I tilegg til utvikling og styrking av tjenester (tjenesteutvikling) er det også behov for system og samfunnsutvikling som gir liunger bedre mulighet til mental sunnhet

Eksempel på folkehelse satsning i 2018 for å bedre psykisk helse er ungdomshjelpa - link kommer

Barn og unge

En god barndom varer hele livet. Å ta vare på barn og unge er et felles ansvar

Gode fellesskapsløsninger er en forutsetning for et inkuderende oppvekstmiljø som fremmer sunne barn og unge  som håndterer framtidige utfordringer og risikoer.

Eksempel på folkehelse satsning i 2018 for å barn og unge er fokus på livsmestring og folkehelse i skoler og barnehager.

Sunne og Aktive Liunger - modell for livsmestring i skole og barnehage med fokus på trivsel, bevegelsesglede og sunne matvaner. SAL blir i løpet av 2018 implementert ved 8 skoler og 12 barnehager

Folkehelse og levevaner

Helseutfordringene i Norge og Lier kan i stor grad knyttes til egen adferd og levevaner. Forskning viser at økt fysisk aktivitet, sunnere kosthold og redusert bruk av tobakk og alkohol kan forebygge 80% av alle hjerte og karsykdommer, KOLS og diabetes, samt 1/3 av alle krefttilfeller. Fysisk aktivitet virker også positivi på psykisk helse

Eksempel på folkehelse satsning i 2018 for levevaner å barn og unge er fokus på livsmestring og folkehelse i skoler og barnehager.

Friskliv Lier - videreutvikling av Friskliv- og mestringstilbud til liunger i alle aldre er et av flere eksempler på folkehelsesatsning med fokus på helsefremmende levevaner.

Helsetips - helsefremmende levevaner

I linken under beskrives flere eksempler på prosjekter og utviklingsarbeid som er med å bidrar til et helsefremmende Liersamfunn.

Utviklingsarbeid og folkehelseprosjekter

Folkehelsearbeid nytter

Folkehelsedata for Lier (Folkehelseprofilen 2018) viser at folkehelsearbeid nytter. Det er fortsatt mange utfordringer å løse , men vi er på rett vei.

 • Levekår - Lavinntekt (husholdninger) 0-17 år, viser en reduksjon fra 11% (2017) til 9,9% (2018 - bedre enn landsnivået)
 • Miljø - Medlem i fritidsorganisasjon, ungdata 2017, viser en økning fra 65% (2016) til 71% (2018 - bedre enn landsnivået)
 • Skole - Trivsel på skolen 10 kl viser en økning fra 84%(2013) til 88% (2018 - bedre landsnivået) og frafallet fra vgs viser en reduksjon fra 23% (2013) til 18% (2018 - bedre enn landsnivået)
 • Levevaner - Røyking kvinner, viser en reduksjon fra 18% (2013) til 4,6% (2018 - bedre landsnivået)
 • Folkehelsebarometeret - Av de 34 indikatorene som er valgt til å bestrive status for folkehelsa i Lier 2018 er det kun 2 indikatorer  under sykdom og helse hvor Lier har dårligere skår enn landsnivået, Hjerte og karsykdom samt vaksinasjonsdekning. Dette er en bedring fra 5 indikatorer i 2017.

Folkehelsemarkeringer

Lier kommune samarbeider årlig med frivilligheten og næringslivet om fire folkehelsemaringer

Folkehelsemarkeringer i Lier 2018

Folkehelse og folkehelsearbeid

Med begrepet folkehelse mener vi befolkningenshelsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som fremmer befolkningens helse og trivsel,
forebygger sykdom, skade eller lidelse, og beskytter mot helsetrusler.

Folkehelsemetodikk

Lier kommune har utviklet  en metodikk for folkehelsearbeidet som bygger på system og tjenesteutvikling. Det er bl.a utarbeidet en folkehelsetrapp som differensierer folkehelsearbeidet i grønne, gule og røde folkehelsetiltak. 

 • grønn - alle liunger
 • gul - liunger i risikogruppe 
 • rød - liunger med behov for særskilt oppfølging   

Folkehelsemetodikken i Lier

Folkehelsedata

God oversikt er en forutsetning for god folkehelse ved at det bidrar til et mer treffsikkert folkehelsearbeid.

Under følger linker til rapporter og kartlegginger som gir en grundigere oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på folks helse.

Folkehelseprofilen 2018 for Lier

Folkehelse - oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Lier kommune 2016

Ungdata 2017

Ungdata 2014

Folkehelsemelding 2013

Folkehelseloven

 

Sist oppdatert: 07. desember 2018
Skribent: Folkehelsekoordinator Live Brekke

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?