Folkehelse i Lier

Gå til

Medvirkning  - Tiltaksplan for folkehelse

Vi ønsker dine synspunkter i arbeidet med folkehelsa i Lier!

Tiltaksplan for folkehelse i Lier er nå ute på høring og kommunen ønsker at stemmene til innbyggerne i Lier skal høres.

Tiltaksplan for folkehelse 2019-2022

Det er så langt konkretisert 11 prioriterte folkehelseområde, og vi ønsker tilbakemelding på hvilke folkehelseområder som bør prioriteres for å sikre et grønt folkehelseskifte og et helsefremmende Liersamfunn.

Bli med å gi innspill til planen - frist 7 november

Bruk linken om du ønsker å gi en rask tilbakemelding på dine innspill til planen.

Innspill tiltaksplan folkehelse 2019-2022

Ønsker du å gi mer ytdypende innspill - send dem til folkehelse@lier.kommune.no

Høringsnotat tiltaksplan for folkehelse

Tiltaksplan for folkehelse - grønt folkehelseskifte

Tiltaksplanen for folkehelse er en temaplan for området folkehelse i årene 2019-2022. Planen skal bidra til utvikling av et helsefremmende Liersamfunn med flere og bedre leveår med jevnere kår. Formålet er en bærekraftig samfunnsutvikling med robuste liunger som takler hverdagen og er rustet for fremtidige utfordringer. Hovedtiltaket i planen er et grønt folkehelseskifte.

Grønt folkehelseskifte betyr økt satsning på lavterskeltilbud og prioriterte folkehelseområder som styrker utviklingen av et helsefremmende Liersamfunn

Tiltaksplan for folkehelse 2019-2022

Kontaktperson - folkehelsekoordinator

Folkehelsekoordinator Live Brekke live.brekke@lier.kommune.no

kontor 32 22 03 89, mobil 90 04 84 24 

Folkehelsen i Lier - status

Generelt god folkehelse, men ikke for alle

Lier kommune gjør det godt på nasjonale folkehelsebarometer. Dette indikerer at folkehelsa i Lier er god, men dette er likevel ikke situasjonen for alle liunger. Folkehelseutfordringene i Lier er sosiale ulikheterog psykisk helse, samt utfordringer relatert til barn og unge og levevaner.

Målet er å bli enda bedre slik at vi når vår visjon om et helsefremmende Liersamfunn.

Helsefremmende Liersamfunn - målsetning

Folkehelsemål

Et helsefremmende Liersamfunn med flere og bedre leveår med jevnere kår.

God folkehelse skapes gjennom god samfunnsutvikling.

"Vi har alle et ansvar for å utvikle et samfunn som fremmer god fysisk og psykisk helse, der hver enkelt av oss har ansvar for egen helse. Vi skal samtidig ta vare på hverandre. For å nå målet om bedre folkehelse , må vi alle bidra; den enkelte liung, frivillige organisasjoner, næringslivet og kommunale virksomheter. Sammen skaper vi et helsefremmende Liersamfunn."

Sitat Ordfører Gunn Cecilie Ringdal 

Folkehelsesatsning 2018 - tiltak

Lier satser i 2018 spesielt på LIVSMESTRING- robuste liunger som takler hverdagen og er rustet for fremtidige utfordringer

Under er link til to prioriterte utviklingsarbeid

  • Sunne og Aktive Liunger - etablering av modell for livsmestring i skole og barnehage med fokus på trivsel, bevegelsesglede og sunne matvaner
  • Friskliv Lier - videreutvikling av Friskliv- og mestringstilbud til liunger i alle aldre 

Folkehelsearbeid nytter

Folkehelsedata for Lier (Folkehelseprofilen 2018) viser at folkehelsearbeid nytter. Det er fortsatt mange utfordringer å løse , men vi er på rett vei.

  • Levekår - Lavinntekt (husholdninger) 0-17 år, viser en reduksjon fra 11% (2017) til 9,9% (2018 - bedre enn landsnivået)
  • Miljø - Medlem i fritidsorganisasjon, ungdata 2017, viser en økning fra 65% (2016) til 71% (2018 - bedre enn landsnivået)
  • Skole - Trivsel på skolen 10 kl viser en økning fra 84%(2013) til 88% (2018 - bedre landsnivået) og frafallet fra vgs viser en reduksjon fra 23% (2013) til 18% (2018 - bedre enn landsnivået)
  • Levevaner - Røyking kvinner, viser en reduksjon fra 18% (2013) til 4,6% (2018 - bedre landsnivået)
  • Folkehelsebarometeret - Av de 34 indikatorene som er valgt til å bestrive status for folkehelsa i Lier 2018 er det kun 2 indikatorer  under sykdom og helse hvor Lier har dårligere skår enn landsnivået, Hjerte og karsykdom samt vaksinasjonsdekning. Dette er en bedring fra 5 indikatorer i 2017.

I linken under beskrives noen eksempler på prosjekter og utviklingsarbeid som er med å bidrar til et helsefremmende Liersamfunn.

Utviklingsarbeid og folkehelseprosjekter

Folkehelsemarkeringer

Lier kommune samarbeider årlig med frivilligheten og næringslivet om fire folkehelsemaringer

Folkehelsemarkeringer i Lier 2018

Folkehelse og folkehelsearbeid

Med begrepet folkehelse mener vi befolkningenshelsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som fremmer befolkningens helse og trivsel,
forebygger sykdom, skade eller lidelse, og beskytter mot helsetrusler.

Folkehelsemetodikk

Lier kommune har utviklet  en metodikk for folkehelsearbeidet som bygger på system og tjenesteutvikling. Det er bl.a utarbeidet en folkehelsetrapp som differensierer folkehelsearbeidet i grønne, gule og røde folkehelsetiltak. 

  • grønn - alle liunger
  • gul - liunger i risikogruppe 
  • rød - liunger med behov for særskilt oppfølging   

Folkehelsemetodikken i Lier

Ønskers mer informasjon om Lier sin folkehelsemetodikk kontakt folkehelsekoordinator

Folkehelse og levevaner

Helseutfordringene i Norge og Lier kan i stor grad knyttes til egen adferd og levevaner. Forskning viser at økt fysisk aktivitet, sunnere kosthold og redusert bruk av tobakk og alkohol kan forebygge 80% av alle hjerte og karsykdommer, KOLS og diabetes, samt 1/3 av alle krefttilfeller. Fysisk aktivitet virker også positivi på psykisk helse

Mer informasjon

Helsetips - helsefremmende levevaner

Folkehelsedata

God oversikt er en forutsetning for god folkehelse ved at det bidrar til et mer treffsikkert folkehelsearbeid.

Under følger linker til rapporter og kartlegginger som gir en grundigere oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på folks helse.

Folkehelseprofilen 2018 for Lier

Folkehelse - oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Lier kommune 2016

Ungdata 2017

Ungdata 2014

Folkehelsemelding 2013

Folkehelseloven

 

Sist oppdatert: 27. september 2018
Skribent: Folkehelsekoordinator Live Brekke

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?