Kulturminner og kulturmiljøer

Gå til

Kulturminneloven

Kulturminneloven av 1978 definerer kulturminner som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

Kulturmiljøer er områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.

Temaplan for fysiske kulturminner og kulturmiljøer i Lier

Lier kommune er under press. Derfor trengs det en best mulig oversikt/registrering over kulturminnene og kulturmiljøer for å kunne forvalte vår kulturarv best mulig måte. Temaplanen - med tittelen "Vern gjennom bruk" - bygger på Fagrapport for kulturminner og kulturmiljøer som du finner under. Temaplanen ble vedtatt av kommunestyret i desember 2015 etter en høringsrunde sommeren 2015.

Fagrapport for kulturminner og kulturmiljøer
Det foreligger som grunnlag for temaplanen en fagrapport for kulturminner og kulturmiljøer i Lier kommunen (2012). 

Fagrapporten er utarbeidet av fagpersoner innenfor arkeologi og bygningsvern etter registreringer gjennomført i perioden 2008-2011. Rapporten ble fullført i 2012. Rapporten gir en omfattende dokumentasjon og mye spennende informasjon om kulturminner og kulturmiljøer for både eiere, allmenheten og offentlige myndigheter.

Registreringene og rapporten har konsentrert seg om oppdatering og verdivurdering av allerede kjente kulturminner og ellers gått noe grundigere gjennom pressområdene på Lierstranda, i Lierbyen, på Lierskogen og i Sylling. Kulturminner i utmark er ikke registrert mht. nyere tids minner. Immaterielle kulturminner er heller ikke omfattet annet enn  i direkte tilknytning til fysiske kulturminner/miljøer. Temaplanen er derfor ikke en uttømmende plan for kulturminner i Lier.

Arkeolog Kristoffer Dahle(for minner fram til 1537) og bygningsvernkonsulent Jo.Sellæg
(nyere tids kulturminner fram til ca 1940) har vært engasjert til jobben og gjort de faglige vurderingene og utvalgene. Buskerud fylkeskommune har bidratt med finansiering og kulturvernfaglig kvalitetssikring.

Liers historie

Lier har en lang og variert historie. Det har bodd folk i Lier siden isen trakk seg tilbake for cirka 10 000 år siden, og liene og åsene lå tørre og frodige tilbake ved fjordene. Mye av historien finnes i dag i bok- eller hefteform, men stadig mer blir etterhvert tilgjengelig nett.

I Lier har vi mange spennende og godt bevart kulturminner/severdigheter som du enten kan oppsøke og finne informasjon i bøker eller på nettet og lære noe om. I Lier kommune har vi flere ulike samlinger, både private og kommunale. Den største samlingen er Lier bygdetun(et flatbygdmuseum), i tillegg har kommunen en mindre landbrukssamling; Lars Sørums samlinger. Av private samlinger kan nevnes; Motorhistorisk samling og Telemuseet i Lierbyen.

 

Sist oppdatert: 16. februar 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?