Høring om forslag til lokal forskrift om sykehjemsplass

Forslag til ny forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende boliger særlig tilrettelagt for heldøgns tjenester, Lier kommune, Buskerud er på høring hos berørte instanser.

Forslaget skal ses på bakgrunn av endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl) og helse- og omsorgstjenesteloven (hol). Lovendringene innebærer at kommunene skal vedta lokale forskrifter om langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig, og fastsette kriterier for når pasienter og brukere skal tildeles slik plass.

Formålet med forskriften er å tydeliggjøre når pasienter har krav på opphold i sykehjem eller tilsvarende boliger særlig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forslaget innebærer ingen endringer i pasienters og brukeres krav på sykehjemsplass m.v.

Forskriften inneholder bl.a. en liste over kriterier som skal legges til grunn i vurdering av om pasienter og brukere har rett til sykehjemsplass. Videre stiller forskiften krav om at kommunen skal føre venteliste (benevnt: «oppfølgningsliste») og gi oppfølgning mens en person står på slik liste.

Høringssvar sendes elektronisk til: christina.mollebro@lier.kommune.no

Høringsfrist: 21. april 2017

Høringsnotat

Høringsinstanser

Sist oppdatert: 31. mars 2017