Høring/offentlig ettersyn av planforslag

Forslag til reguleringsplaner behandles første gang av planutvalget. Dersom det er politisk enighet om planen, sendes den på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Kommunen varsler dette med annonse i Lierposten og Drammens Tidende og sender ut brev til regionale myndigheter, naboer, berørte og andre interesserte, med en frist for å komme med uttalelser til planen. Høringsfrist skal være minst 6 uker.

 

  • Detaljregulering av Fv. 285 Asdøla bru

    Les mer

  • Detaljregulering for oppfylling av Guttebakksvingen

    Les mer

Sist oppdatert: 03. februar 2015