Varsel om oppstart av planarbeid

Når planarbeid igangsettes, skal naboer, berørte og andre interesserte varsles. Forslagstiller varsler oppstart med annonse i Lierposten og Drammens Tidende. Forslagstiller sender også brev til regionale myndigheter, naboer, berørte og andre interesserte, med frist for å komme med merknader til planarbeidet. Høringsfrist skal være minst 30 dager.

 

  • Detaljregulering av Fv 285 Asdøla bru Fv

    Les mer

  • Detaljregulering for Rv. 23 Linnes - E18

    Les mer

Sist oppdatert: 26. januar 2015