HASKOLL – HAFSKJOLD*

Nordre Haskoll

Søndre Haskoll

Gårdsregister

Innhold

Haskoll ligger på østsida av Lierelva, ca. 40 meter over havet. Det er jevnt lende med leirgrunn. Gården grenser i nord og vest mot Gommerud, i øst mot Foss, i sør mot Ila og i vest langs Lierelva mot Heggsbru, Eikenga og Renskog. Det var tvist omgrensen mellom Haskoll og Ila i 1714.

Gårdsnavnet, gno. Hóskollr, er dannet av det gno. adjektivet hóss - grå, og kollr - koll, topp, og betyr altså den grå kollen. Navnet sikter trolig til Fosskollen. Her har det vært bygdeborg i forhistorisk tid; det er tydelige spor etter den ennå. Den må ha gitt navn til en forsvunnet gård Borge, som synes å ha ligget rett under kollen. Navnet er ennå i bruk som jordenavn på Gommerud, og var før navnet på et bruk av Haskoll; jordet tilhører nå Lier Sykehus.

Haskoll ble ryddet sannsynligvis i folkevandringstida. Borge ble ryddet i vikingtida, og må være nedlagt etter Mannedauen og lagt inn under Haskoll. I gammelnorsk tid ble Haskoll delt i Nordre (inntil 1600-tallet kalt Vestre) Haskoll og Søndre Haskoll. Nordre Haskoll var delt i tida 1755-1777. Fra Nordre Haskoll ble jordstykket Dannemark skilt ut i 1762. Nylendet ble skilt ut i 1775, skyldsaft til 3 lp. og slått sammen med Dannemark til et bruk som fra omkring 1800 ble kalt Bakkene, nå bnr. 3 av Nordre Haskoll. Jordstykket Rydningssanden eller Rønningen nede ved elva ble skyldsatt fra Nordre Haskoll med skyld ½ lp. 30/1 1789, og fikk tillagt 1 ½ lp. som ble skilt ut fra Nordre Haskoll 1794. Til dette bruket hørte fra 1792 også en liten part av Saue som i «1792 har vært av strekning 14 til 15 favner fra elven vest oppetter og 4 favner langs elven i syd og nord, men muligens senere kan ved elvens brudd være blitt forminsket», som det står i et skjøte fra 1806. Fra Søndre Haskoll ble jordstykket Borge, 33/4 lp., skilt ut ved skyldsetningsforretning 17/9 1801. Det var 4 bruksnr. på Nordre Haskoll i 1886, 6 i 1904 og 20 i 1952. På Søndre Haskoll var antall bruksnr. henholdsvis 2, 3 og 24.

(* Skriveformen Haskoll brukes bl. a. i Ryghs Norske Gaardnavne, Hafskjold i den siste trykte matrikkel.)

Tunene på de to gårdene ligger kloss inntil hverandre, men er klart skilt ved postkaret og sidebygningen på Søndre Haskoll. Innmarka på Haskoll og Gommerud ble skiftet ut i 1912. Før var det atskillig teigblanding, særlig mellom de to Haskoll-gårdene.

Skog har det ikke vært til Haskoll, og havn har de hatt lite av; på Søndre Haskoll forer de kuene inne hele sommeren. I eldre tid leide de seterhavn. Haskollsetra i Meren-skogen sør for Egga er et bevis på dette.

Husmannsplasser. Bekken under Nordre Haskoll var tatt opp i 1781 rett nord for gården, og var nedlagt og lagt til innmarka 1865. Hattesnuta under Nordre Haskoll var tatt opp 1826 ved bekken øst for gården, og ble nedlagt og lagt ut til havn før 1900. Bakkene under bnr. 3 av Nordre Haskoll var tatt opp 1867 og ble nedlagt før 1900. Lurastua under Nordre Haskoll bnr. 1 var tatt opp i 1875 og ble lagt ut til innmark i 1893.

Areal. Nordre Haskoll har 200 mål innmark og 10 mål havn. Dessuten har eieren ca. 250 mål skog. Søndre Haskoll har 200 mål innmark og 30 mål havn. Ca. 180 mål skog ved Eiksetra er kjøpt til fra Meren.

Folketall.

1760. Menn, 15-50 år, 4; gamle, kvinner, barn, 18.

 

Bondefolk

Tjen.folk

Husm.folk

Håndv.folk

Arb.folk

1801

19

7

4

5

3

1865

21

9

5

10

1

Gårdsregister

Innhold