Kors-Valle

Gnr. 27

Gårdsregister

Innhold

Kors-Valle var fullgård 1593, og sikkert også i gammelnorsk tid, da gården kan ha vært på 30 øyresbol. I 1647 var skylda 1 ½ skpd. tunge og ½ skpd. humle, eller omregnet 33 ½ lp. tunge. Kvegskatt 1657 av 3 hester, 8 kuer, 6 kviger, 8 sauer, 3 griser. 1661: Skog til gjerdefang og brensel. Tiende 1666 av 17 ½ tn. havre, 5 settinger rug og 30 brugder lin, og 1690 av 30 tn. havre, 10 tn. blandkorn og 5/8 tn. hveite. Ryttergårdsbesiktelse 16891-91: 4 hester, 12 kuer, 4 ungdyr, 16 sauer, 4 griser. Utsæd 16 tn. havre og 2 tn. blandkorn. Høyavling 50 lass. Ingen skog til brensel eller gjerdefang. Driver med litt bordkjørsel. Et lite rusestø til fiskeri, dog av ingen importans (viktighet). 1723: Matr.nr. 14. Skylda foreslått forhøyet 6 ½ lp. Ryttergårdsbesiktelse. 1727: 4 hester, 16 kuer, 12 sauer. Utsæd 14 tn. havre, ½ tn. blandkorn, 1 skjeppe hveite. Hus i god stand, men takene må repareres. 1739: Ingen skog. 1820: Laksefiske verd 100 spd. 1838: Nytt matr.nr. 29. Ny skyld 8 dlr. 4 ort 19 skil. 1865: 319 mål åker og dyrket eng derav 294 mål fortrinlig jord på hovedbølet. Lettbrukt og godt dyrket. Inntekt av fiske 6 ½ spd. De to små brukene utsatt for oversvømmelse. Utilstrekkelig havnegang. 40 mål jord skikket for nydyrking.

Offisielle oppgaver over hysdyrhold, utsæd og avling gjennom 200 år.

 

Hester

Kuer

og

ungdyr

Sauer

Utsæd

Avling

           

tn.

tn.

1661

3

8

 

5

10

10

40

1723

4

 

12

 

10

16

49

1803

3

 

8

 

6

14

70

1820

4

 

14

 

11

12

60

1865

4

 

14

 

7

11

111

Høyavling 1723 - 34 lass

      - » -        1760 – 36  »

      - » -        1865 - 268 skpd.

Husdyrhold og utsæd av alle slag 1865.

 

Hester

Kuer

Sauer

Hveite

Rug

Bygg

Erter

Havre

Poteter

       

tn.

tn.

tn.

tn.

tn.

tn.

bnr. 1

4

12

4

½

1

2 ½

¼

6

15

bnr. 2

0

1

3

1/8

1/8

¼

   

2

bnr. 5

0

1

0

   

¼

   

2

 

Eiere.

Nonneseter kloster eidde ca. 1400 5 øyresbol. I 1444 kjøpte det samme klosteret 4 øyresbol, og i 1446 ytterligere 4 øyresbol; i siste tilfelle var selgeren Torger Halvorsen. Det ser dessuten ut til at Nonneseter har kjøpt gods her to ganger til uten at det sies hvor mye det var. Den ene gangen var i 1525, men den andre gangen er også årstallet ukjent. Skylda av klostergodset var 1647 1 ½ skpd. tg. Mariakirkens kommunitet hadde da reformasjonen kom, resten av gården, og skylda på den parten var i 1542 og seinere ½ bpd. humle. Denne parten var i 1595 forlenet adelsmannen Anders Green til Sundsby. I 1647 var kansleren Jens Bjelke forlenet med både Nonnesetergodset og Mariakirkens gods, og eidde dermed hele denne gården, som året etter ble makeskiftet til Sehested. Så gikk den som det øvrige Sehestedgodset til kronen i 1651 og til Marselius 1658. 1 1688 var gården overtatt av Nils Brandts arvinger. Sten Moen rådde for bygsla 1695. 1 1698 utstedte Johanne Madsdtr. Bjørn skjøte til broren Nils Madsen Bjørn, og han solgte s. å. til Erik Knoff på Store Moen. I 1710 overtok Nils Lerschoug gården, og hans enke solgte i 1750 for 1050 dlr. til Pål Rasmussen på Store-Valle, som straks overdro den ene halvparten til Henrik Olsen, og tre år seinere solgte han resten til Pål Olsen. Kjøperne tok hver sin halvpart i bruk.

 

Brukere.

Lars nevnes 1577. Bård nevnes 1593. 1) Ola, br. seinest fra 1604, nevnes som lensmann fra 1617. Han eidde 1615 8 lp. jordegods, men godset vokste raskt, så han hadde 3 ¾ skpd. i 1629, det siste året han nevnes som jordegodseier. Så overtok II) Per Nilsen, f. ca. 1605, br. til omkring 1670. Han nevnes som lensmann 1664. På den tid ble det en bruker til her, II b) Erik Halvorsen, som nevnes 1665 da de to brukerne drev hver sin halvpart. Men en fullstendig deling synes å ha kommet i stand først omkring 1670.

 

DET VESTRE BRUKET

ble fra omkring 1670 brukt av 1) Jon Augustinusen, f. ca. 1635, d. 1695. han var annen gang gift med Gunhild Simensdtr. Sørum, d. 1710. Enka giftet seg med 2) Ola Rasmussen Brastad, d. 1717. Han giftet seg seinere med Torbjørg Gunnersdtr. Barn: Marte (g. m. Jon Halvorsen Opsal), Ambjørg (g. m. Lars Hansen Gommerud). Ola brukte før Nedre Brastad. Ved skiftet etter ham i 1717 var bruttoformuen 419 dlr. og nettoformuen 373 dlr. 8 lp. i Nedre Brastad ble taksert for 200 dlr. Av husdyr nevnes 2 hester og halvparten i en dragonhest, 13 kuer, 7 sauer, 5 griser. Åbotsfallet ble satt til 3 dIr. Verdien av sølvtøyet, et beger, et støp og to skjeer, var 10 dlr, og verdien av gangklærne 5 dlr. Enka giftet seg med 3) Jon Larsen. Barn: Johanne, Ola, Lars, Mari, Gunner. I 1740 ble bygsla overlatt for 40 dlr. i årlig avgift til 4) Per Gunnersen. Barn: Gunner, Per. I 1750 ble gården solgt for 525 dlr. til 5) Henrik Olsen, som straks tok pantelån på 200 dlr. Han solgte i 1755 for 580 dlr. til 6) Anders Håkensen Åsen fra Eiker, som tok pantelån på 200 dlr. Han flyttet til Viker og solgte i 1757 for 585 dlr. til Ola Henriksen Sem som straks solgte for 660 dlr. Den ene halvparten gikk til 7 a) Hans Gulbrandsen Stokke, som tok pantelån på 330 dlr. Den andre delen ble overtatt av 7 b) Rasmus Anonsen Skjeldrum fra Skoger, d. 1759, g. m. Anne Hansdtr., d. 1750. Barn: Hans, Anon, Arne, Live, Berte, Siri. 2. gang giftet han seg med Berte Jensdtr. Han tok straks pantelån på 130 dlr. Ved skiftet etter Rasmus 1759 var bruttoformuen 412 dlr. og nettoformuen 177 dlr. Av husdyr nevnes 1 hest, 3 kuer, 1 kalv, 3 sauer og 1 purke. Seinest 1765 ble bruket overtatt av 8) Ola Andersen, som i 1772 solgte for 850 dlr. til 9) kjøpmann Mads Jansen Klein på Tangen. Han kjøpte også Hans Gulbrandsens bruk for 850 dlr., og solgte i 1782 for 1700 dlr. til eieren av det østre bruket, Anders Gad (se nedafor).

 

DET ØSTRE BRUKET

ble omkring 1670 overtatt av 1) Ola Mortensen, f. ca. 1630. Sønnen Kristen er nevnt. Enka brukte til omkring 1715, da gården ble overtatt av 2) Lars Persen, som ble stevnet til fraflytting året etter. Et par år seinere var bygsla overtatt av 3) Ola, som visstnok brukte gården til omkring 1730. Den følgende tida er opplysningene mangelfulle, men det ser ut til at hans enke hette Signe Halvorsdtr. og at hun i 1733 giftet seg med 4) Hans Olsen, som døde 1741. Enka brukte trolig i 1740-åra. I 1751 ble gården bygslet til 5) Hans Larsen. To år seinere ble gården overdratt for 600 dlr. til 6) Pål Olsen, Linbråten, som tok pantelån på 600 dlr. og økte lånet til 700 dlr. 1756. I 1760 solgte han for 800 dlr. til 7) Ola Henriksen Sem. Han tok pantelån på 600 dlr. Tre år seinere overdro han for 910 dlr. til 8) Jacob Boy. Han solgte i 1767 for 1600 dlr. til løytnant Henrik Finne, som neppe brukte gården; året etter utstedte han skjøte for 1990 dlr. til kjøpmann Anders Gad, som i 1782 også overtok det vestre bruket. Dermed var

 

KORS-VALLE samlet.

III) Anders Gad, g. m. Sofie Røhr, pantsatte det østre bruket for 890 dlr. i 1768. I 1782 var det takst på hele gården. Det var to stuebygninger her; den ene hadde stue, kjøkken og spiskammer i 1. etasje, og sal i 2. etasje, og den andre hadde to stuer, kammer og kjøkken: ovenpå var det bare loft. Den første bygningen hadde vinduer med trerammer, kjeller og teglsteinstak, mens den siste var tekt med never og torv. Videre var det en låve med to lader og en med to lader og tre skykuer, en bygning. med kjørelåve, lade, stall og skyku, en med kjørelåve, lade og fjøs for 16 krøtter, et hus med vognskur, kornbu og høyloft, og endelig en utenglåve. Hustaksten ble 300 dlr. Aker og england var «av en besynderlig god jordart og meget vel hevdet», så avlingene var store. Utsæden var over 20 tn. og høyavlinga i alminnelighet 180 lass «kjørt med hjulsleder og altså større enn alminnelig brukes». I betraktning av at åker og eng var i god hevd og avstanden til Bragnes bare 1 ½ fjerdings vei, «og gården derfor ikke kan. formodes at declinere i pris», ble taksten 3700 dlr. for jordveien, altså i alt 4000 dlr. Gad fikk skjøte på det vestre bruket først 1788, og pantsatte da det for 1000 dlr. Enka solgte i 1801 for 4500 dlr. til IV) Ola Fingarsen Glesne fra Krødsherrad, som betalte 2500 dlr. med pantobligasjon og resten kontant. I 1802 kjøpte han en holme av Mellom-Brastad av Hans Torstensen Reistad, og overdro i stedet en holme på Kors-Valle til selgeren. To år seinere solgte han gården her og sin part i Brastad for 5700 dlr. til V) Jens Kirkgaard, Bragnes. Han tok i 1818 vekselobl. lån på 800 spd. med pant i gården, og året etter fikk han et 2.-prior. lån på 1000 pund sterling i London. I 1830 ble det utstedt auksjonsskjøte for pantegjelda til grosserer Peder Cappelen, som året etter utstedte skjøte for 4333 ½ spd. til VI) kjøpmann Torkild Håvestøl. Hans økonomi var svært dårlig, og i 1840 ble gården solgt på auksjon for 5810 spd. til inkassator H. P. Bierch. Men gården ble trolig fortsatt brukt av Håvestøl. 1 1849 fikk han skjøte på sine umyndige barns vegne, og utstedte året etter skjøte til VII) Søren Bache, f. 1814, g. m. Gunhild Andersdtr, f. 1830. Barn: Tollef, Gustav, Anton, Anette Marie, Susanna, Gurine Louise. Bache hadde i 1868 treskemaskin som ble drevet med hestevandring. I 1883 solgte han til VIII) Th. Amundsen. Kort etter brente nesten alle husa; bare stabburet og linstabburet ble stående igjen. Amundsen solgte snart til IX) Johan Holmen. I 1889 ble det utstedt auksjonsskjøte for 31.000 kr. til X) Johan Vosgraf, f, f. 1856 i Oslo, g. m. Henrikke, f. 1859 i Lardal. Barn: Peter, Henrik, Marie, Ester, Ingeborg. Han solgte i 1906 for 42.500 kr. til XI) Nils Nilsen, Drammen, f. 1882, g. m. Helene Larsdtr. Irstad, f. 1880. Kjøpesummen var 64.000 kr. da han i 1913 solgte til XII) Hans A. Tveten, g. m. Gunvor Holmen. Tveten solgte i 1933 til XIII) grosserer Arne Yttrie, Drammen. Han plantet i 1937-38 1800 frukttrær. Etter ham overtok i 1947 broren XIV) overlege Johan Yttrie. Han bor i Florø, og gården drives av en bestyrer.

 

HOLMEN

To parter som var skilt ut fra Mellom-Brastad i 1769 og 1802 og var kommet under Kors-Valle, ble skilt fra igjen og ble i 1830 overdratt til 1) prokurist D. Vogt. Han solgte snart fra en del, seinere bnr. 4. Resten overdro han før 1838 til 2) Lars Hansen, som snart solgte til 3) Lars Andersen, Stokke. Ved skifte etter ham 1857 ble bruket overdratt til svigersønnen 4) Åge Engebretsen, f. 1825, g. m. Karen Helene Larsdtr., f. 1827. Barn: Lars, Julius, Anette, Karl. Åge var skomaker, og dreiv ellers med jakt og fiske. Han fikk i 1857 skjøte på en part på 11 skil. av Kors-Valle og hadde dermed et bruk med skyld 21 skil., seinere bnr. 2. I 1886 kjøpte han også bnr. 5. Arvingene utstedte i 1925- skjøte til 5) hvalfangeren John Jakobsen, som i 1937 solgte til 6) Hans Sydseter, f. 1879, g. m. Birgit Torbjørnsdtr., f. 1880 i Hol, Hallingdal. Barn: Andreas, Torbjørn, Sigurd, Ragnhild, Sørine, Hildur, Borghild, Arne, Kirsten, Ingeborg. Han overdro i 1951 til sønnen 7) Sigurd Sydseter, f. 1905, g. m. Gudrun Rød, f. 1909. Barn: Hans, Kåre, Knut, Per.

Gårdsregister

Innhold