LI

Gårdsregister

Innhold

Li ligger på en sidemorene ved skogkanten på Åssida, ca. 30 m. o. h. Husene ligger i ei nokså bratt sørhelling, men en del av innmarka er slett. Avstanden til hovedveien er ca. 800 meter.

Gården grenser i øst mot Myre, i sør mot Berskog, der grensen følger et høydedrag i terrenget. I vest er det ingen naturlig grense mot Berskog. Innmarka grenser i nord mot skogen, som strekker seg nordover til tjernet Løken og Liseterbekken, der grensen mellom Lier og Drammen nå går. En smalere remse av Li-skogen strekker seg herfra inn til Trettekollen. Li-skogen grenser nå mot Berskog både i vest og øst. Tverråsen og Klemmehøgda heter to fjellhøgder her. Langmyra strekker seg gjennom skogen i retning øst-vest. Det er bygd et sports kapell i Li-skogen, og ikke langt unna ligger utfartsstedet Tverken.

 

Li, bnr. 3.

 

Trettekollen i nordenden på Li-skogen har sitt navn fra omkring 1700, og navnet skyldes grensetvister mellom Li og Eik. Den 6. juni 1676 var det åstedssak på Lisetra nordafor bekken «som løper av Løken, og som ble kalt både Liseterbekken og Veerbekken. Kapellanen som bodde på Eik, Jacob Michelsen Snog, hadde stevnet Pål Li for å ha hogd i Eik-marka østafor Tverråsen og sønnafor Liseterbekken. Pål Li mente at dette var Lis skog. Men vitneprovene gikk Pål imot. Lars Berskog fortalte at den forrige kapellanen på Eik hadde gitt tillatelse da de satte opp husene på Li- setra. Tore Nordby fortalte at far hans, Even Eriksrud, hadde fått lov av oppsitteren på Li å drive med gildring vestafor Li- setra, men ikke østafor, der han bare fisket. Det ble forlik om at delet skulle gå snorrett fra den høyeste toppen på Lelangsåsen til en bestemt stein på Tverråsen og videre sørover til Skimten. Men i 1701 ble det strid om hva som var ment med den høyeste toppen på Lelangsåsen. Kristoffer Li mente at det var en topp tett ved Lelangen, mens motparten hevdet at det var lenger vest. Kristoffer tapte saka, og det ble fastsatt at delet skulle gå ut fra den toppen som etter den tid har hatt navnet Trettekollen. Men sagnet sier at bonden på Eik hadde fylt jord i skoene før han gikk hjemmefra om morgenen, og dermed kunne han trygt sverge på at han stod på Eiks jord enda han var langt inne i Li-skogen.

Li (av gno. Hlìd= li) ble trolig ryddet i vikingtida, og delt først l771- 73, og så varig delt i to like store bruk ved skyldsetningsforretning 22/9 1846. Det østre bruket var hovedbølet og har nå bruksnr. 3. Det vestre bruket hadde før bruksnr. 1, men har nå bruksnr. 8; et jorde som ble skilt ut 1906, belholdt nemlig bruksnr. 1. Omtrent samtidig med delingen i 1846 ble en del av skogen, bruksnr. 2, skilt ut; -skyldsetningsforretning ble foretatt 26/3 1853. Nyland, bruksnr. 4, ble skilt ut fra det østre bruket i 1888, og snart etter Ekkebråten, Gullhaugen og Fjellbu. I 1904 var det i alt 7 bruksnr. på Li, og ved byutvidelsen i 1951 var det 45.

Av husene på det østre bruket stammer hovedbygningen og side- bygningen fra tida før delinga. Ved den kortvarige delinga 1771-73 ble det satt opp en stue på det nye bruket; det er trolig den sidebygningen som ennå står på det vestre bruket. De øvrige husene her ble satt opp i 1850-årene. Tunene på de to brukene ligger tett inntil hver andre og er bare skilt ved et gjerde.

Innmarka ble klart skilt ved delinga i 1844; delet skulle følge «den fra Berskog-gårdene like i nord anlagte kjørevei som blir begge eiere til felles eiendom. Fra denne vei går grenselinjen 4 alen syd og vest fra gårdens uthus inntil hovedbygningens vestre vegg og herfra i like linje til skoggjerdet».

Skogen ble trolig skilt ut fra sameia med Kjøsterud 1573 (se Kjøsterud). Ved delinga 1844 ble skogen delt mellom brukene med et dele fra bygda inn til Trettekollen.

Li-setra er nevnt første gang i rettssaka 1676. Etter vitneutsagnene må det ha vært seter her en god stund alt da, i hvert fall fra omkring 1640. Setra lå 2-2 ½ times vei fra bygda ved Liseterbekken, tidligere kalt Veerbekken. I 1801 ble setra bygslet bort, og bygselsmannen skulle bygge hus, dyrke opp setra og gjerde den inn. De som bodde her i tida framover, levde sannsynligvis dels av å ta imot krøtter for betaling i sommertida, slik som folk kan huske at de har gjort på andre setrer her omkring. Men det er lenge siden det ble slutt på slikt på Li-setra, og den er nå lagt ut til skog.

En husmannsplass er nevnt første gang 1665. Plassen Rolighet som lå oppe i skogen ovafor Li, var tatt opp 1830 og ble nedlagt mellom 1865 og 1875 og lagt til skogen; men tuftene etter husene syns ennå.

 

 

Arealer, krøtterhold og utsæd.

På det østre bruket er det ca. 50 mål dyrket mark; av dette er 5 mål frukthage, en del brukes til jordbærdyrking, og resten drives som vanlig gårdsbruk. Skogen er på 500 mål. Husdyrholdet er 1 hest, 4 kuer, 5 griser og 30 høns. - På det vestre bruket er det 45 mål innmark; av dette er 4 mål frukthage, 8 mål åker, 28 mål eng og 4 mål poteter. Skogen er 300 mål. Av husdyr har en nå bare 1 hest.

Folketallet 1760: Menn fra 15 til 50 år - 1; gamle, kvinner og barn- 8.

 

Folketall 1801 og 1865.

        Bondefolk Tj. folk Husm. folk Håndv. folk Arb. folk

1801        3              2              0                  0               1

1865        9              2              2                  2               2

 

Matrikkelgården Li. - Gnr. 4.

Li var fullgård 1577, og sikkert også i gammelnorsk tid, da gården kan ha vært på 27 øyresbol. I 1617 og seinere var skylda 1 ½ skpd. tunge. Brukeren skattet 1628 som leilending av 8 kuer og ungdyr og 5 sauer, og 1657 av 3 hester, 10 kuer, 7 kviger, 12 sauer og 4 svin. 1661: Skog til smålast. 1666: Tiende av 30 tn. havre, 2 ½ tn. blandkorn, 10 set. erter, 5 set. hveite, 2 ½ tn. rug, 30 brugder lin, og 1690 av 27 ½ tn. havre, 1¼ tn. blankorn, 5 skjepper hveite og 5 skjepper rug. Ryttergårdsbesiktelse 1689/- 91 : Husdyrhold 3 hester, 9 kuer, 8 ungdyr, 12 sauer og 5 griser. Utsæd 12 tn. havre. Høyaving 30 sommerlass. Granskog til husfornødenhet samt gjerdefang og brenneved. I gode åringer kunne en leve av gårdens avl og avgrøde. En god gård. 1723: Skog- til hustømmer. Seter. En husmann uten utsæd. Skylda ble foreslått redusert 2 ½ lp. Gården fikk matr.nr. 4. Ryttergårdbesiktigelse 1727: 2 ½ hest med dragonhesten, 10 storfe, 6 sauer. Utsæd 10 tn. havre. Høyavling 26 lass. Låve og lader måtte nedrives og forbedres med nye stokker. I 1728 ble Li forkastet som dragongård, da den var «for ringe til dragonhold». 1739: Skogen som var vel 10 km. lang og 440 bred, hadde mye fjell-lende og dårlig grunn i sør, men var bedre nordover. Den var uthogd. 1803: Skog til husbehov og noe til salg. 1820: Måtelig beliggenhet. Skog til salg av 8 tlt.. årlig. Tung skogdrift. 1838: Ny skyld 7 dlr. 15 skil. 1865: 235 mål åker og eng på dels flat mark med god jordbunn; derav hadde det vestre bruket 110 mål og det østre 125 mål. Det første bruket var godt dyrket, det siste måtelig. Havnegangen var tilstrekkelig og lå bra til. I skogen kunne det hogges i alt 20 tlt. bjelker og 20 tlt. batting årlig, men driften var til dels tung.

Offisielle oppgaver over husdyrhold og avling gjennom 200 år.

 

Hester

Kuer

og

ungdyr

Sauer

Utsæd

Avling

           

tn.

tn.

1661

3

 

12

 

5

10 ½

30

1723

2 ½

 

9

 

6

11

33

1760

2

 

7

 

7

7 ¼

19

1803

3

 

8

 

7

10

50

1820

2

 

8

 

8

8

28

1865

4

 

11

 

8

8 ¾

84

Høyavling 1723- 26 lass, 1760- 28 lass, 1865- 210 skpd.

 

Utdrag av matrikkelforarbeidene fra 1865.

Buskap og utsæd.

 

Hester

Kuer

Sauer

Hveite

Rug

Bygg

Havre

Poteter

       

tn.

tn.

tn.

tn.

tn.

Det østre bruket

2

5

4

7/8

½

1

2

10

Det vestre bruket

2

6

4

7/8

½

1

2

10

 

Eiere.

Hele gården tilhørte i 1617 Jacob Rosenkrantz, og i 1624 hans arvinger. Chrfr. Urne hadde arvet dette godset i 1639, og han makeskiftet det til stattholderen Hannibal Sehested 1648. I 1651 ble det inndratt under kronen, og pantsatt til Marselius 1658. Futen Johan von Cappelen kjøpte gården 1687, og solgte den to år seinere til brukeren Kristoffer Pålsen som dermed ble den første sjøleieren på Li.

 

Brukere.

Mattis nevnt 1528. Bernt 1593 og -94. I) Rasmus brukte gården fra seinest 1604 til sin død, trolig 1644. Han var gift med Rønnaug. Rasnius eidde 6 ½ lp. tg. i Vines. Enka opplot 1646 bygsla for sønnen II) Pål Rasmussen, f. ca. 1615, g. m. Ragne Nilsdtr. Sørsdal, d. 1687. De hadde tre sønner, Kristoffer, Rasmus (se Stoppen) og Nils, og i hvert fall en datter Marte (se Hval). Høsten 1657 ble Pål stevnet for retten av Lars Berskog for «overlast med hugg og slag og helbreds fratagelse» som Pål hadde gjort seg skyldig i «nestforleden tredje bede dag». Arne og Søren Landfall kunne fortelle om striden. Men da de kom til det punkt at Nils Berskog spurte Pål Lis kone hva det var for djevelskap hun hadde smurt på sin mann etter som hogg ikke beit på ham, ble kanskje begge partene redd for at en skulle få en ny hekseprosess (se Landfall). I hvert fall forlikte de seg øyeblikkelig med hver andre. Men Lars Berskog glemte nok ikke forsmedelsen, for i 1671 gjengjeldte han overfallet grundig, med god hjelp av Torkjel Viulstad. Da Arne Landfall og Kjell Myre kom til åstedet, fant de datteren i benken og så at «blodet løp gjennom hennes kjever». Pål og kona lå i senga; Pål hadde hull i hodet, og kona var slått i hodet så «blodet med frohatt stod gjennom kledet». Men de kom seg, og Pål dreiv gården inntil Johan von Cappelen i 1689 utstedte skjøte til Påls sønn III) Kristoffer Pålsen, f. 1654, g. m. Ingeborg Borgersdtr., d. 1747. Barn: Pål, Borger (se Sørsdal), Nils (flyttet til Bakken i Strømsgodset), Randi (g. m. Jakob Eriksen på Narverud i Eiker), Åse (g. m. Torkjel Andersen Myre). Da Kristoffer døde i 1741, ble gården overtatt av sønnen IV) Pål Kristoffersen, f. 1708, d. 1772. Han fikk skjøte av med arvingene for i alt 552 dlr. Påls første kone, Maren Tryggsdtr. døde 1743 og etterlot seg to barn, Kristoffer og Anne (g. m. Gulbrand Gulbrandsen fra Eiker). I 1750 giftet Pål seg med Siri Guttormsdtr. og fikk med henne sønnen Borger. Han betalte formuesskatt av 100 dlr. i 1744. Ved skiftet etter Pål var bruttoformuen 572 dlr. og nettoformuen 383 dlr. Året før, i 1771, hadde han delt gården mellom sine to sønner mot at de skulle betale søsteren Anne 110 dlr. hver. V a) Kristoffer Pålsen, f. 1743, d. 1775, var gift med Marte Nilsdtr. Berskog, f. 1741. De hadde to barn, Mari og Anne (g. m. Hans Jacobsen Fischer). Kristoffer fikk skjøte på halve gården, og dessuten halv parten i to kvernhus med redskap, et fiskevann og en seterbolig i 1771. Den andre halvparten gikk til halvbroren V b) Borger Pålsen, f. 1750. Han døde ugift 1718. Ved skiftet var bruttoformuen 994 dlr. og nettoformuen 751 dlr. Jordegodset, 15 lp. i Li, ble taksert for 800 dlr. Det var ennå ikke satt opp andre hus enn et stuehus på hans part av gården, som nå Kristoffer overtok, slik at gården igjen ble samlet. To år etter døde han. Bruttoformuen var ved skiftet 1775 1919 dlr., og nettoformuen var 1711 dlr. Gårdtaksten ble 1600 dlr. Av løsøret merker en seg en undertrøye med sølvknapper til 3 dlr., en plog med tilbehør til 1 ½ dlr.; han hadde hatt tre bøker, nemlig Det nye testamente, ½ dlr., og to eksemplarer av Müllers huspostill, 2 ¼ dlr. Enka giftet seg 1776 med VI) Hans Andersen Eik fra Jarlsberg. Han brukte trolig gården til ca. 1795. Da overdro han den til stedatterens mann Vil) Erik Kristoffersen Åserud fra Eiker, i. 1776, g. m. Mari Kristoffersdtr. Li, f. 1770, d. 1799. Erik fikk skjøte for 800 dlr. 1799. I 1804 ble gården taksert for 3016 dlr. og Erik pantsatte den for 890 dlr. Han fortsatte å bo i Eiker i hvert fall til 1803 og kanskje ennå lenger. Gården ble drevet av halvningsbrukeren VII b) Håken Håkensen, f. 1776, g. m. Sissel Kristoffersdtr., f. 1772. Barn: Kristoffer, Håken, Anders, Marie. Håken dreiv gården fra seinest 1800; i 1815 ble han kalt husmann. Erik Kristoffersen som hadde giftet seg på ny, tok føderåd hos sønnen VIII) Kristoffer Eriksen, g. m. Anne Borgersdtr., f. 1794 i Eiker, d. 1875. Barn: Erik, Borger, Ingeborg Marie, Hans Andreas, Maren Regine, Kristoffer, Kristiane. Kristoffer fikk skjøte for 1400 spd. i 1818. Ved skiftet etter ham i 1834 ble gården utlagt til enka for 2700 spd. Hun fortsatte å drive hele gården til hun delte den i to like store deler i 1846. Hun beholdt

 

DET ØSTRE BRUKET.

som var hovedbølet, til 1854, da hun utstedte skjøte for 2800 spd. til nest eldste sønn 1) Borger Kristoffersen. f. 1823, d. 1886, g. m. Gina Birgitte Hansen fra Gjellebekk, f. 1846. Han flyttet i 1856 til Berskog og overlot gården her til broren 2) Hans Andreas Kristoffersen f. 1828, d. 1898, g. m. Gunhild Marie Pedersdtr., f. 1834 på Strøm i Skoger. Barn: Stina, Kristen, Peter Emil, Anton, Gustava Marie. Hanna, Karen. Hans fikk skjøte på gården for 12.000 kr. 1887. Arvingene solgte i 1899 for samme pris til 3) Peder O. Løvehaugen fra Hemsedal, f. 1872, d. 1907, g. m. Birgit Evensdtr. Hovda, f. 1872 i Hemsedal. Barn: Margit, Anne, Ingrid. Enka solgte i 1908 for 22.000 kr. til 4) Thomas Bache, g. m. Marie Rustand. Barn: Oscar Bache reiste som emissær. Han deltok atskillig i det offentlige liv. I 1918 solgte han for 72.500 kr. til 5) disponent Hans Jensen på Lillemoen. I 1926 solgte han til 6) Anders Wam, f. i Lier 1884, d. 1936, g. m. Lina Røed, f. i Lier 1883. Barn: Arne, Einar, Rolf, Kåre, Gerd, Leif. Skjøte på gården ble først utstedt til Anders Wams enke 1939. Anders Wam moderniserte uthusene i 1934. Hans enke solgte i 1948 til sønnen 7) Rolf Wam, f.1912, g. m. Agnes Andersen, f. 1911 på Berskog. De bruker gården nå. Hovedvekten legges på hagebruket, og det dyrkes bl. a. atskillig jordbær for salg.

 

DET VESTRE BRUKET

ble overtatt av Kristoffer Eriksens eldste sønn 1) Erik Krisioffersen, f. 1821, d. 1907, g. m. Eleonore Margrete Ingebretsen, f. 1819 i Drammen. Barn: Andrea Alette (g. m. Peder Johannessen Winnes på Kjøsterud), Sofie Karoline, Kristoffer, Borger, Ingvald. Erik Li var styremedlem i Lier Sparebank fra 1875 til 1891. Han drev trolig bruket sjøl fra delinga 1846, men fikk skjøte først 1854 for 2100 spd. Det fantes ikke hus på dette bruket, bortsett fra den nåværende sidebygning som sannsynligvis stod her fra før. Det fortelles at Erik ville bygge nede på sletta, men mor hans ville at han skulle bygge oppe på toppen ved siden av husene på det andre bruket. og slik ble det. I 1868 kjøpte han bruk I av Vestre Kjøsterud og drev det bruket som underbruk. En dag mens han holdt på å høye på Li i 1870-årene, fikk han se at det var ild løs på bruket hans på Kjøsterud. Husene brant ned, og etter at Erik hadde bygd dem opp igjen, flyttet han til Kjøsterud, trolig omkring midten av 1880-årene, og overlot gården her til sønnen 2) Borger Ingvald Lie, f. 1862, d. 1933. Han var gift med Lise Opperud, Somdalen i Ådalen, f. 1862, d. 1948. Barn: Erikka Margrethe, Thora, Andrea Alette. Ingvald Lie kjøpte bnr. 7 av Berskog, Bloch-Berskog, i 1899, og flyttet da dit. Av Li beholdt han et jorde, bnr. 1, da han i 1906 solgte gården her. Ingvald Lie var medlem av herredstyret og styremedlem i Lier Sparebank fra 1898 til 1906. Han solgte til svogeren 3) Martin Bolstad, f. 1869 i Sogn, d. 1919. Han var gift med Hanna Opperud f. på Somdalen i Ådalen 1865, d. 1905. Barn: Maren, Erik, Thora, Ivar, Gunvor, Ole. Bolstad hadde før hatt br.nr. 2 og 12 av Myre. Han var styremedlem i Lier Sparebank fra 1907 til sin død. Fra 1904 drev han Drammens Landmannskontor, hvor han omsatte landbruks produkter. Bolstad har brutt opp nesten halvparten av den nåværende innmarka på dette bruket. Noe av steinen ble kjørt ned i elva om vinteren og resten er lagt opp i steingjerde vestafor husene. Han tok til å grøfte eiendommen, og det arbeidet er fortsatt seinere. Skogen forbedret han ved planting av gran og furu. I 1906 bygde han om hovedbygningen, i 1910 la han inn vann og i 1912 elektrisitet. Omtrent samtidig anla han en frukthage med ca. 400 frukttrær. I 1919 ble gården overdratt for 79500 kr. til Gunnar Bøe fra Krødsherrad, men han byttet den bort noen måneder seinere til Martin Bolstads svigersønn og brorsønn 4) Gulbrand Johannesen Bolstad, f. 1890 i Luster, g. m. Maren Bolstad, f. på Myre 1893. De bruker gården nå. Hovedvekten legges på hagebruket. Gulbrand Bolstad var sognekasserer for Åssida fra 1921 til stillingen ble opphevet i 1940.

 

Husmenn.

Ola nevnes i 1660-årene. Børge Mortenscn nevnes 1765. Evert Nilsen fra Konnerud-verket og hans kone Berte Andersdtr. fikk bygselseddel på Li-setra 1801, de to første årene uten avgift, seinere for 5 dlr. årlig. Hans Olsen, f. 1787 i Sande, d. 1868, og hans kone Marte Nilsdtr., f. 1783 i Halden, fikk festeseddel på plassen Rolighet i 1830. Avgiften var 7 spd. for året, og den skulle betales med arbeid som ble lønnet med 8 skil. dagen.

Gårdsregister

Innhold