Søndre Gullaug

Gnr. 115

Gårdsregister

Innhold

Søndre Gullaug var fullgård i gammelnorsk tid, da gården var på 32 øyresbol. Skylda i 1682 og senere var 2 skpd. salt, omregnet 1 ½ skpd. tunge. 1723: Matr. nr. 198. Leir- og moldjord. Ringe fiskeri av fjorden. 1739: Skogen er av slett beskaffenhet og består av furu, gran og bjørk som vokser på berggrunn. 1803: Skog til brensel. Må leie sommerhamn til 2 hester. 2 plasser. Laksefiskeri til 3 rusegarn ansees verd 80-100 dlr. Bekkekvern i Linnesbekken maler til husfornødenhet i flomtida. 1820: Skog til gjerdefang og brensel. En 2-måneders foss. Et laksefiskeri i Drammensfjorden verd 400 spd. 1838: Nytt matr. nr. 119, ny skyld 10 daler 1 ort 19 skil. 1865: 424 mål åker og dyrket eng på flat, skrånet og bakket mark med vesentlig god jord. Hamn med ubekvem beliggenhet, og utilstrekkelig. Ubetydelig salg av skog-produkter. Lett atkomst, vesentlig lette driftsvilkår og gården er godt dyrket. Fjordfiske gir inntekt på 100 spd. årlig.

Offisielle oppgaver over husdyrhold, utsæd og avling.

 

Hester

Kuer

og

ungdyr

Sauer

Utsæd

Avling

           

tn.

tn.

1723

4

 

18

 

10

22

 

1803

5

 

20

 

10

21

84

1820

5

 

16

 

14

16

80

1865

5

 

20

   

13

142

Høyavling 1723 - 40 lass, 1865 - 340 skpd.

Husdyrhold og utsæd ifølge folketellingen av 1865.

 

Hester

Kuer

Sauer

Griser

Bnr. 1

5

17

 

2

Huser, plass

 

1

   

Berget, plass

 

1

   

Engersand, plass

3

3

 

1

Hestevika, plass

   

2

 

 

 

Hveite

Rug

Bygg

Havre

Poteter

 

tn.

tn.

tn.

tn.

tn.

Bnr. 1

2

1 ¼

4

4

18

Huser, plass

1/8

 

¼

 

2

Berget, plass

¼

 

½

½

3

Engersand, plass

¼

 

¼

2

5

Hestevika, plass

   

¼

¼

3

 

Eiere.

Ca. 1400 eide bispestolen 4 markebol (32 øyresbol). Gården ble i 1505 forlent Nils Svendsen Tordenstjerne.

 

Brukere.

I) Nils Svendsen ble i 1505 adlet, med tilnavnet Tordenstjerne, av kong Hans. Han fikk samtidig Søndre Gullaug som setegård, og han hadde følgende våpen: «Et tverrdelt skjold, hvis øverste felt sølv og nederste stort, hvorover er satt en femfotet stjerne, av hvilke de tre odder i det øverste er sorte, og de to nederste felt sølv. På hjelmen en femoddet stjerne, som i skjoldet, mellom to av sort og sølv vekselvis delte veselhorn.» Det har vært hevdet at Nils Svendsen var dansk, men det er mer sannsynlig at han var fra Skoger eller Lier. Omkring 1505 giftet hans seg visstnok med Eline Henriksdtr. Maaneskiold av Rise i Båhuslen. Det kjennes ikke noen barn fra dette ekteskap. Senere var han gift med Ingeborg Torstensdtr., som var datter av Torsten Asseresen (fra Sørum i Lier?), eier av Saue. Deres barn var Christoffer (til Solum i Skoger; barn: Ingeborg, g. m. Reier Olsen, og Åse, g. m. Tore Aslaksen), Laurits (til Steins-Horne i Øvre Eiker) og Jon (se nedenfor). Av et skriftebrev etter Nils Svendsen og hustru fra 1587 går det fram at de hadde mye jordegods, bl. a. på Hadeland og Ringerike og i Lier, Eiker og Skoger. Så overtok sønnen II) Jon Nilsen Tordenstjerne, visstnok død i 1592. Han ble etterfulgt av sønnen III) Auen Jonsen Tordenstjerne. Første gang i 1626 nevnes hans sønn IV) Jon Auensen Tordenstjerne, som døde en gang mellom 1648 og 1661. Han var gift med Magdalene Henriksdtr. Mylting, f. ca. 1615, d. 1688. Av barn nevnes Auen, Eilert (til Mellom-Gullaug), Talle (g. m. Anders Andersen) og Dorte. I 1626 solgte han parter i Vasbotn og Komnes i Sandsvær. I tillegg til setegården brukte han Mellom-Gullaug fra 1627 og Dauerud fra ca. 1635. I 1644 eide han, foruten Søndre Gullaug, parter i Mellom-Gullaug og Søndre Hennum i Lier, og dessuten hadde han 18 parter i utenbygds gårder. Det opplyses i 1676 at enka også brukte Nordre Hannevik i Strømm. Så overtok sønnen V) Auen Jonsen Tordenstjerne, f. omkring 1630, d. 1706, g. m. Årsille Evensdtr. Kjekstad, d. 1698. Barn: Jon (?), Even, Nils, Magdalene. Han ble i 1671 stevnet sammen med sin mor og broren Eilert på Mellom-Gullaug fordi de ikke gav tiende til kongen, kirken og presten. Auen fremla da på alles vegne et gammelt pergamentsbrev "med et våpen midt på avrisset" som gjaldt deres adelige frihet, og som var utstedt av kong Hans. Det opplyses forøvrig at brevet var noe uleselig. De slapp imidlertid fortsatt tiende for setegården, men ikke for Mellom-Gullaug. Omkring 1679 kjøpte Auen Ytre Mørk. Ved skiftet etter ham i 1706 bestod besetningen av 2 hester, 20 storfe (derav 4 gjeldokser), 9 sauer, flere griser og 10 gjess. Søndre Gullaug med en stor kakkelovn, et langt askebord med stol, slagstol og benker til, samt et grønt kjellerskap, ble taksert til 800 dlr.Ytre Mørk ble verdsatt til 60 dlr. Av rom og bygninger nevnes den søndre høgstue, loftstuekammeret, kjøkkenkoven, svalen, kjøkkenet (hvor det også var sengested), bryggerhuset, stolpebua, stolpebuloftet, den østre stolpebua, bua, låven og kjonen. Det var sølv til en verdi av nesten 49 dlr., deriblant en høy sølvkanne til 33 dlr., 9 skjeer, 2 med innskriften Ouden Joenssen 1663, en med bokstavene H. G., en med navnet Hans Jacobsen og en som hadde bokstavene I. M. S. - C (L?). P. D. Av løsøre nevnes ellers en kiste med våpen på, en høgstol, en ulvesaks på Nordre Gullaug, 2 kopperkjeler, et gammelt bryggekar, en vev med tilbehør, en gammel furubåt og 2 flamske sengekleder - det ene med 14 bilder på, det andre med bilde av en hjort. Nå oppstod det strid mellom de to gjenlevende sønnene om hvem som skulle overta setegården. Det ser ut til at den i de første åra etter farens død ble brukt av VIa) Nils Auensen, f. 1681, g.m. Marte Livia Bache fra Hurum, f. 1698, d. 1767. Barn: Auen Nikolai. I 1709 ble han stevnet for retten av broren VIb) Even Auensen (se No. Gullaug), som krevde at Nils skulle fravike Søndre Gullaug mot å motta landskyld for sin broderlodd eller å selge den til Even for takstsummen 320 dlr. Saken fortsatte i 1710 og da beskyldte Even broren for «å fremdrage all sin tid med liderlighet og skjødesløshet, hvilket aldeles ikke denne sak vedkommer». Retten fant at Even som eldste sønn burde «tiltre, nyte og bruke» hovedbølet Søndre Gullaug. Nils skulle flytte og ta imot bygsel og landskyld av sin broderlodd. Ifølge et tingsvitne i 1713 ble gården da bebodd av Even Anensen. I 1717 ble de to brødrene enige om et makeskifte hvor Even fikk Nordre Gullaug og Ytre Mørk, mot å overdra sin part i Søndre Gullaug, med åsetesretten, til Nils. Even og Nils ble samme året stevnet for retten for angivelig å ha kjørt hjem tømmer som hadde en kjøpmanns innhogde merke. De tok da ut kontrastevning, og deres fullmektig foretok så en rask eksaminasjon av motpartens vitner og kjørte dem opp mot veggen. Men så ble de stevnet for tømmertyveri på nytt av Hans Søfrensen Lemvick som opptrådte på sin fars vegne. Vi vet ikke hvordan denne saken endte. Trolig var det en kjerne av sannhet i beskyldningene, for også i 1708 hadde Even og Nils Auensønner vært for retten - for angivelig å ha bemektiget seg noe last som tilhørte borgerskapet.

Nils Tordenstjerne overlot i 1742 engstykket Engersand med to husmannsplasser til prokurator Hans Jacob Kyhn på 10 år. Bakgrunnen var at Kyhn hadde ført prosesser for herren på Gullaug og også ytet ham annen juridisk bistand. Kyhn overtok engstykket som vederlag for 200 dlr. som han hadde til gode hos Tordenstjerne. Den 5. februar 1734 hadde Nils Tordenstjerne fått bekreftelse på sitt adelskap. I 1732 hadde han kjøpt Kovestad, og i 1743 sikret han seg Haukelia i Røyken. Han betalte i 1744 61 dlr. i skatt, derav 30 dlr. i koppskatt, 20 dlr. for en karjol og en halv vogn med dekk, 6 dlr. i formueskatt, 3 dlr. for 3 tjenestefolk og 2 dlr. for preseptor (lærer). I selvangivelsen opplyser han at hans formue var på 300 dlr. når all gjeld var trukket ifra. Han eide halvparten av setegården Gullaug, men det var en liten enkel gård, og han bad derfor om moderasjon i koppskatten. Preseptoren holdt han for sin sønn. Nils Anensen døde engang mellom 1744 og 1753, og hans kone levde til 1767. Sønnen Auen var født i 1734. Tordenstjernenes siste ætling på Gullaug fikk en god utdannelse, og som huslærer hadde han bl.a. Jens Essendrop, som i 1761 utgav sin Lier-beskrivelse. Auen Nilsen dro til København og ble i 1753 sekretær i det danske kanselli. Senere samme året fikk han tittelen hoffjunker. Han skal etter hvert ha blitt halvtomsete og dertil ble han etter et lengre og beveget opphold i København og Paris uhelbredelig syk. Da han kom tilbake til Gullaug, lukket han seg inne på to rom i sidefløyen, Rødkammeret og Blåkammeret. «De var mindre og meget mørke rum med hver sitt vindu, hvor lyset hadde vanskelig for å trenge inn gjennom de små blyinnfattede flaskebunnsruter; de tette lindetrær og den veldige kjempecolline (haug) utenfor Rødkammerets vindu mot havens vestside forøket dunkelheten ofte til det rene tussmørke.» Hoffjunkeren viste seg aldri om dagen, unntatt for tjeneren. Mat fikk han gjennom en glugge i døra. Og om kvelden og natta vandret han omkring i hagen og langs stranda iført en mørk kappe og med en svart maske for ansiktet. Han ble ledsaget av sin tjener, som var neger. Auen Nilsen døde uten arvinger den 21. februar 1771. Senere ble det hevdet at den mørkkledde hoffjunkeren og hans svarte tjener gikk igjen på Gullaug. Da hovedbygningen på gården ble ombygd i 1843-44, skal det ha blitt funnet noen dokumenter og brev i et avlukke i veggen, og disse viste at hoffjunkeren hadde vært forelsket i en bondedatter fra Lier eller Røyken. Han skal ha måttet oppgi sin kjærlighet p. g. a. foreldrenes motvilje og standens krav. Piken døde så en tidlig død og hennes adelige beiler var i en årrekke levende død. (Kilde: Fredrich Johan Grønvold). Den siste Tordenstjernes mor hadde i 1765 solgt Søndre Gullaug sammen med Mellom-Gullaug, Ytre Mørk, Kovestad og Haukelia i Røyken for 19000 dlr. til fetteren VII) kammerråd Mathias Heiberg Bache, g. m. Nicolia Glad. Barn: Anne Margrethe, Helle, Gert Falk, Anne Margrethe Griis, Mathia Nicolia, Helene Margrethe, Olava Glad, Ole Glad, Bolette Margrethe, Anne Margrethe Griis. Handelen omfattet også et kvernbruk og en bygdesag som begge stod på Nordre Gullangs eiendom, «ved den såkalte Linnesbekk». Videre ble hoffjunkerens odelsrett og eiendom i Lier kirke solgt. Bache tok straks pantelån på 11300 dlr. P.g.a. økonomiske vanskeligheter måtte han i 1781 selge begge Gullaug- gårdene og Haukelia for 8000 dlr. til VIII) kanselliråd Nils Holter, Bragernes, f. ca. 1748, d. 1787, g.m. Elisabeth Magdalene Heide, f. ca. 1752, d. 1789. Barn: Anna Helena. Han tok pantelån på 3000 dlr. Da det ble foretatt skifte etter dem i 1789-90, var bruttoformuen 7795 dlr. og nettoformuen 3258 dlr. Søndre Gullaug og Haukelia ble taksert til henholdsvis 2300 dlr. og 400 dlr. Av herligheter under Gullaug nevnes husmannsplasser, Engersand og Berget, fiskerett og en foss i Linnesbekken hvor det stod en halv bygdesag med redskap. Løsøret ble solgt ved auksjon for 1705 dlr., og i 1790 ble det utstedt auksjonsskjøte på Søndre Gullaug og Haukelia for 3601 dlr. til Nils Holters svoger IX) oberstløytnant Fridrich Martinus von Grønvold, f. 1721 på Nes setegård i Borge, d. 1803. (Han var sønn av dragonkaptein Fridrich Christian Grønvold og Justine Cathrine von Reichwein). Han var gift med Karen Holter (datter av lensmann Helle Holter i Nes) , f. 1735, d. 1822. Barn: Nicolay Fridrich v. Reichewin, Fridrich Helle, Christen Martin, Just Christian, Anne Holter (g. m. sogneprest Thomas Rosing), Martha Elisabeth (g. m. sogneprest Christian Holst i Røyken). Før de kom hit til Gullang, hadde de bodd på Skoftestad i Ås. Alle sønnene hadde tittelen kaptein da faren døde, og den nest eldste ble senere major. Enka ble bevilget å sitte i uskiftet bo, men hun ønsket at skifteretten skulle skrive ned hva boet inneholdt. Det ble også gjort, men ingenting ble taksert. Av husdyr var det 6 hester og 14 kuer. Boet eide også noen verdifulle sølvgjenstander og et gullur. Etter at sønnen Christen Martin var død i 1809, ble det holdt skifte etter oberstløytnanten. Da var bruttoformuen 22467 dlr. og nettoformuen 21592 dlr. Besetningen bestod av en hoppe, en vallak, en hest på 4 år, en hest på ¾ år, 11 kuer, en okse, en kvige, 2 kalver, 6 sauer, 5 lam og 2 purker. Boet eide Søndre Gullang-, Haukelia i Røyken, Nyhus i Nes, Romerike, og en part i Husmo i Nes. Av sølvgjenstander, til en samlet verdi av 250 dlr., nevnes en ølkanne til nesten 58 dlr. med følgende innskrift på lokket: Olle Ollesøn- Elisabeth Hansdatter 1670, videre var det en kaffekanne med fot til 53 dlr., en tekanne med fot, 2 sukkerfat, en sukkerbøsse, en teflaske, et ølbeger, et annet ølbeger med innskriften Helle Christenss. 1732, et lite staup i form av glass som var forgylt inni og 21 spiseskjeer, hvorav 6 med inskripsjonen H.C.S. 1732. Av kopper var det en temaskin og 2 kjeler. Det fantes også en destillerkjel med tønne og tilbehør. Mange tinnfat nevnes, deriblant et lite fat med årstallet 1630. I storstua var det bl.a. et par speil med glassramme og 2 par lysarmer, 2 speilbord med billedhuggerarbeid, forgylte føtter og fajanseplater, videre 2 skilderier, hvorav det ene forestilte kong Fredrik II av Preussen. I dagligstua var det et 8-dagers stueur. I sengekammeret fantes 2 pistoler, og på kjøkkenet nevnes et vingebord og en ringeklokke. På loftet var det bl.a. en gammel fiolin, et gammelt klavér, 2 kløvsaler og noen gamle bøker. En dragkiste av eik i svalgangen utenfor stuene nevnes også. På kapteinens kammer, Rødkammeret og Blåkammeret, fantes sengeklær, gardiner og 7 små skilderier. I kammeret ved siden av dagligstua var det en underdyne i senga til 10 dlr. En parykkblokk fantes i stolpebua, og i svalen var det et gevær med 2 pipere et gammeldags gevær og ca. 1 ½ tønne karve, det siste verd 9 dlr. En del lerretslakener var påsydd navn og nummer med rød navnetråd, og et par lakener av fint hollansk lerret ble taksert til 10 dlr. Lintøyet ble delt, men ellers ble løsøret solgt ved auksjon for nesten 2225 dlr. Det opplyses at den eldste sønns sinnstilstand var svakelig, og derfor erklærte hans seg umyndig ved skiftet etter faren. Nicolay var meget drikkfeldig og allerede i 1797, bare 32 år gammel, hadde han søkt avskjed som kaptein. Han bodde på Nyhus i Nes til han døde i 1813, og ble der pleiet av moren, etter at hun var blitt enke. Søndre Gullaug var fremme til auksjon i mars 1809, men den ble ikke solgt. Ny auksjon ble så berammet, men i mellomtida ble gården solgt for 15600 dlr. til X) advokat Thor Rogstad. Enka etter Grønvold skulle for ett år fritt benytte «de 2 de vestre værelser, en bod i svalgangen og den vestre del av stolpeboden». Videre forbeholdt hun seg b.l.a. rom til 2 kuer og fôr til dem, hamn til en hest, brenneved, 10 bismerpund laks, samt «den vestre urtehage utenfor våningshusene». Rogstad fikk også skjøte på en part i Haukelia i Røyken, og de to gårdene han hadde kjøpt, pantsatte han sammen med bekkekverna i Linnesbekken for 13000 dlr. I slutten av året solgte han Gullaug og Haukelia for 18000 dlr. til XIa) Morten Petersen og XIb) Gerhard Hofgaard. I 1811 ble gården tatt igjen på odel av XII) kaptein, senere major Fridrich Helle Grønvold, f. 1767, d. 1834. Første gang var han gift med Anne Karine Flor, d. 1805. Med henne hadde han barna Jens Fredrich, Arild, Karen, Anne Elisabeth (g. m. stiftsoverrettsprokurator Paul Nilsen), Jensine Fredricke, Helene, Louise (g. m. lensmann Carl Holter Grønvold i Vinger). Så giftet han seg med sin første kones søster, Maren Lorentze Flor, d. 1850. Barn: Anne Karine (g. m. klokker Martin Narvesen i Sande), Bernt Martin, Hans Harald Holst, Hanna Petronelle (g. m. prest Mentz Rynning på Skinarbøl), Chathinca Ovidia (g. m. sogneprest Henry Emil Fearnley), Peter Andreas. Han hadde kjøpt gården, sammen med en del av Haukelia, for 18000 dlr. i sin eldste sønns navn, da denne var 12 år gammel. Major Grønvold forulykket en vinternatt ute på isen på Drammensfjorden. Så overtok sønnen XIII) skipskaptein Jens Fredrich Grønvold, f. 1799, d. 1870. Mens han var til sjøs, ble gården drevet av broren Arild Grønvold, f. 1804, d. 1892. I 1858 ble Gullaug solgt for 20700 spd. Jens Fr. Grønvold og hans gjenlevende søsken flyttet deretter til Vinger. Der tinget de seg inn, for god betaling, på Gjøsgården, som tilhørte deres fetter og svoger, lensmann Carl Holter Grønvold. Gullaug ble kjøpt av XIV) distriktslege Hans Christian Wennevold. Han tok flere pantelån på tilsammen 12825 spd. I 1873 utstedte han skjøte til XVa) Edvard Kjekstad og XVb) Bernhard Kjekstad. De overdro i 1890 til XVI) konsul Carl Bache. I 1899 solgte han til XVII) Gullaug Forblændstenfabrik A/S. I 1916 ble det utstedt auksjonsskjøte til XVIII) Cementfabrik Norge Ce No Portland Cement A/S. Samme året kjøpte XIX) A/S Haaøen Fabriker (se No. Gullaug).

 

Bnr. 9

ble i 1914 solgt ved auksjon til 1) Cementfabrik Norge Ce No Portland Cement A/S, som i 1947 utstedte skjøte til 2) A/S Dalen Portland Cement. I 1953 kjøpte 3) Norsk Siporex Fabrikk A/S.

 

Husmenn.

Engersand.

I 1742 bodde to husmenn her, nemlig Anders Andersen, som eide huset han bodde i, og Amund Olsen, som leide hus. Første gang i 1779 nevnes Jon Nilsen, f. ca. 1761, g. m. I Abelone Larsdtr., f. ca. 1736, d. 1812; barn: Guttorm, Hans, Lars; g.m. II enka Kari Svendsdtr. fra Røyken. Da det ble holdt skifte etter Abelone Larsdtr. i 1816, bodde den eldste sønnen på Lahell, den nest eldste var i København og den yngste var hjemme hos faren. I 1835 ble det utstedt festekontrakt på Øvre og Nedre Engersand for en årlig avgift på henholdsvis 14 spd. og 8 spd. til Hans Jonsen, f. ca. 1806 i Røyken, g.m. Ingeborg Hansdtr., f. ca. 1807 i Frogner. Barn: Lovise. Da han i 1846 kjøpte bnr. 1 på Ytre Mørk, kalles han fisker. De bodde på plassen ennå i 1875. Hans solgte Mørk i 1879. I 1907 ble Engersand skilt ut som eget bruk (gnr. 6) og overtatt av Andreas Kristiansen. Han fikk auksjonaskjøte på eiendommen i 1909 Året etter solgte han til grosserer Arne Yttrie, Drammen, som senere kjøpte Kors-Valle. Engersand var på ca. 50 mål og ble drevet som gårdsbruk inntil 1954, da Yttrie solgte til Lier kommune.

 

Berget.

I 1801 ble plassen trolig brukt av Nils Tollefsen, f. 1776 på Kovestad, g.m. Anne Paulsdtr., f. ca. 1780. Barn: Paul. Deretter nevnes Auen Nilsen, f. ca. 1727, d. 1804, g. m. Rakel Andersdtr., som det ble holdt skifte etter i 1803. Barn: Nils, Eli (g.m. Håken Torsen Hval). Ved skiftet etter Auen i 1805 var bruttoformuen 140 dlr. og nettoformuen 128 dlr. Blant løsøret nevnes en snusdåse av sølv. I 1820 ble det gitt kontrakt til Svend Mattisen, g. m. Ingeborg Paulsdtr., f. ca. 1752, d. 1825. Da kona døde, skyldte han husbonden 72½ spd. Hans eiendom bestod av en høstbær ku, en oksekalv, en sau, sengeklær og innbo, samt årets avling, som «er som alminnelig meget lite». Grønvold sier at husmannen «har vært en tro og velvillig tjener i disse 6 år». I 1865 nevnes Andreas Andreassen Tømt, f. ca. 1834 i Vestby, g. m. Karen Helene Hansdtr., f. ca. 1838 i Vestby. Barn: Hanna, Jørgen August, Marie. Fra omkring 1867 ble plassen bebodd av Markus Nilsen, f. 1823 på Hval-eie i Lier, g. m. Gunhild Stenersdtr., f. 1820 i Sigdal, d. 1896 på Gullaug. Barn: Thorine, Mana, Nella, Stina (g-. m. arbeider Anders Magnus Johannessen). De hadde flyttet fra Gullaug-eie til Hurum i 1858, men i 1867 kom de tilbake til Gullaug.

 

Huser.

I 1865 nevnes August Fredrik Svensen, f. ca. 1830 i Sverige, g. m. Johanne Johannesdtr., f. ca. 1842. Barn: Martin, Oluf Johan Severin. Fra omkring 1866 ble plassen trolig brukt av Lars Iversen, f. ca. 1818 i Asker, g.m. Jørand Olsdtr., f. ca. 1817 i Flesberg. Barn: Bernhard. De flyttet hit fra Asker.

 

Hestevika.

I 1865 nevnes Knut Ellingsen, som i 1875 bodde på Bekkestua under Mellom-Gullaug (se der). Omkring 1874 overtok Anders Jonsen, f. ca. 1840 i Glava, Sverige, g. m. Ingeborg Johanne Fredriksdtr., f. ca. 1835 i Svene, Numedal. Barn: Julie, Lisa, Karoline, Anette, Hjalmar. De kom til Lier fra Røyken.

Gårdsregister

Innhold