Kommunens planpakke

Gå til

Informasjonsskriv og sjekklister

Oppstartsmøte i plansaker
Planfremstilling og planbeskrivelse
Huskeliste for innsending av planmateriale 
Enkel oversikt over saksgang med ansvarsfordeling i plansaker 
Sjekkliste for planlegging
Skriv om klageadgang

Maler

Referat fra oppstartsmøte i plansaker
Planbeskrivelse
Reguleringsbestemmelser
Kravspesifikasjon for levering av digitale arealplankart
Tegnforklaring til reguleringsplan
Tegnforklaring til reguleringsplan–Tittelfelt
Tegnforklaring til reguleringsplan

Planlegging med redusert klimabelastning

Norm

Kommunens veinormaler

Standarder

Standard for bolignære rekreasjonsområder
Standard for gatebelysning

Andre relevante planer og dokumenter

Generelt:

Kommuneplanen for Lier
Kommunedelplan for ytre Lier, Alt. 1a
Samarbeidsavtale mellom Drammen og Lier om Lierstranda
Konsesjonsområde for fjernvarme - Lierbyen
Fjernvarmekonsesjon - tillatelse -Lierbyen
Flomberegning - Lierelva
Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering (RfD)
Brannredningsarealer og tilrettelegging for brannvesenets innsats

Støy:

Statens vegvesens støykart for E-18, Rv og Fv i Lier
Støykart for kommunale veier i Lier
Støykartlegging av kommunale veier i Lier - Rapport

Veg og trafikk:

Trafikksikkerhetsplan for Lier kommune

Kultur og idrett:

Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Energi:

Energi og klimaplan 

Aktuelle linker

Lovdata
Plan- og bygningsloven
Departementets planside (www.planlegging.no)
Klima og forurensningsdirektoratet – Miljødirektoratet
Miljøkommune.no
Miljøstatus i Norge (www.miljostatus.no)
Enova (www.enova.no)
Statens kartverk
Norges Geologiske Undersøkelse
Buskerud fylkeskommune 
Fylkesmannen i Buskerud 
Statens vegvesen Region sør
Statens vegvesens vegnormal

Sist oppdatert: 08. juni 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?