Registrering av anlegg


Registrering av fett- og oljeutskiller - elektronisk registrering 

 

 

Registrering av avløpsanlegg (slamavskiller, minirenseanlegg, tett samletank) - Skjema for registrering eller elektronisk registerering

Informasjon om ditt avløpsanlegg

Kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik samarbeider om tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg. Lier kommune er vertskommune for tilsynskontoret.

Vår oppgave er blant annet å føre tilsyn med alle avløpsanlegg som har mindre enn 50 personer tilknyttet.

Vi er avhengig av så god og oppdatert informasjon om avløpsanleggene som mulig. Når det gjelder ditt anlegg, har vi behov for ekstra opplysninger. Informasjon om vannforsyningen til eiendommen er også relevant i denne sammenheng.

Opplysningene vi får fra deg brukes til å vurdere behov for slamtømming, forurensning i nærmiljøet og eventuelle planer om nye avløpsløsninger i området. Vi er klar over at ikke alle avløpsanlegg har dokumentasjon / godkjenning fra kommunen. Vi krever heller ikke dette for eldre anlegg, før det eventuelt planlegges oppgraderinger eller nye avløpsløsninger i området.

Vi ønsker at du svarer på vedlagt skjema elektronisk innen 2 uker etter at du har mottatt brev fra oss.

Sist oppdatert: 20. juli 2015