KVAKSTAD

Gårdsregister

Innhold

Kvakstad lå omtrent midt imellom Rød, Helgerud og Nordby. Siste ledd i gårdsnavnet er dannet av gno. staðir - bosted. Betydningen av første ledd er usikker; det kan være dannet av et mannsnavn eller av et forsvunnet gno. ord kvak med betydningen gjørme eller lign.

Gården er trolig ryddet i vikingtida. I 1772 ble gården lagt inn under Helgerud. En part på 4 ½ lp. ble skilt ut igjen ved skyldsetningsforretning 26/5 1796, og ble drevet som eget bruk til 1819, da bruket ble lagt inn under Haugerud. Seinere har det ikke vært noen sjølstendig gård her. Parten som kom under Haugerud, ble skilt ut igjen i to avdelinger i 1832 og 1839 og lagt til Helgerud, og etter det har altså hele Kvakstad ligget under Helgerud.

Kvakstad hadde skog bare i en havnehage. Seterhavn leide brukerne på Avdalsetra i Merenskogen. Ved rettssak 4/12 1736 og 26/2 1738 fikk brukerne fornyet sin seterleie for en tid (se Meren).

Av herligheter hadde gården et kalkberg. Det ble anlagt en kalkovn her i 1790-åra, men den var i drift bare i få år, og var fullstendig forfallen i 1810. Vel så stor betydning for brukerne hadde sikkert kvernfossen i bekken, som omtales flere ganger i 1790-åra.

Folketall.

1760. Menn, 15-50 år: 2. Gamle, kvinner, barn: 4.

1801. Bondefolk - 6, tjenestefolk - 1.

 

Matrikkelgården Kvakstad.

Kvakstad var halvgård 1593, og sikkert også i gammelnorsk tid, da gården var på 10 øyresbol. Skylda var i 1647 og seinere 17 ½ lp. Kvegskatt 1657 av 2 hester, 4 kuer, 1 kvige, 6 sauer og 2 griser. 1661: Ingen skog. Ga 1666 tiende av 15 tn. havre, 5 tn. blandkorn, 1/3 tn. rug, 1/3 tn. hveite og 30 brugder lin, og i 1690 av 10 tn. havre, 5 tn. blandkorn og ½ tn. hveite. 1723: Leir- og sandjord. Skylda ble foreslått forhøyet 2 ½ lp. 1739: Ingen skog, bare hestehage. 1760: Penger til skatter og utgifter skaffes ved bordkjørsel. 1803: Det ligger en kalkovn til gården; det brennes sjelden i den, og den har ikke vært i bruk de to siste år. 1820: 13 lp. av gården er lagt til Helgerud og 4 ½ lp. til Haugerud; Kvakstad slettes derfor av matrikkelen.

Offisielle oppgaver over husdyrhold, utsæd og avling.

 

Hester

Kuer

og

ungdyr

Sauer

Utsæd

Avling

           

tn.

tn.

1661

2

4

 

2

2

4

15

1723

1 ½

 

7

 

4

8 ½

25 ½

1760

2

 

4

 

4

5 ¼

16 ¾

1803

2

 

9

 

10

8

40

 

Høyavling

1723

16

lass

1760

18

lass

 

 

Eiere.

Nonneseter kloster eide omkring år 1400 hele skylda, 10 øyresbol. Godset ble etter reformasjonen inndratt under kronen, og var i 1647 forlenet kansleren Jens Bjelke, som i 1648 makeskiftet godset til Hannibal Sehested. Så kom gården som det øvrige Sehesteds-godset i Lier, igjen under kronen i 1651, og ble i 1658 overlatt Marselius. Baron Juel solgte i 1695 gården for 210 ½ dlr. til Petter Friis, og han solgte straks til Amund Gilhus. Hans sønn Aslak Kjekstad overdro i 1737 gården til Hans Klausen Heggsbru, som tok gården i bruk. Kjøpesummen er ikke nevnt. Hans tok pantelån på 250 dlr.

 

Brukere.

Amund betalte i 1528 9 huggenbord for å ha forsømt veiarbeid. I) Morten var bruker i tida 1593-1614. Han ble etterfulgt av II) Jens, som brukte gården til omkring 1630. Så brukte enka Åse gården til ca. 1637, da den ble overtatt av III) Bent. Han overlot omkring 1645 halve bygsla til IV) Kristen Mikkelsen, f. ca. 1629 (?). Bent opprettet i 1657 kontrakt med Kristen om at han skulle opplate sin del av bygsla for Kristen. Men da han ikke oppfylte kontrakten, stevnet Kristen ham for retten. Det ble til at Kristen skulle betale Bent 12 daler, og så skulle Bent ryddiggjøre gården til første faredag 1658. I slutten av 1670-åra overlot Kristen bygsla til sønnen V) Lars Kristensen, f. ca. 1646, d. 1696, g. m. Rønnaug Persdtr. (datterdatter av Lunner Svensen Meren), f. ca. 1651, d. 1722. Barn: Kristen (til Haugerud), Asbjørn, Håken, Gjertrud (til Katterud), Eli (g. m. Anders Jakobsen), Berte, Gunhild, Barbro. En gang Lars hadde tatt seg en dram for mye i 1686, kom han i slagsmål med Ola Bjørnsen fra Bragernes, og Ola ble både blå og blodig før han slapp unna. Lars og Ola ble forlikt, men futen hadde fått kjennskap til saken, og så måtte Lars ut med slagsmålsbøter. Enka giftet seg i 1705 med VI) Gulbrand Kristensen, som kanskje var fra Ringerike; i forbindelse med skiftet etter Rønnaug i 1722 opplyste i hvert fall Gulbrand at han hadde arvet noen lispund jordegods på Ringerike etter faren, som var død 6 år før, men han visste ikke nøyaktig hvor mye det var, for det var ikke holdt skifte ennå. Boet eide dessuten 3 lp. 3 remål i Meren. Bruttoformuen var 174 dlr. og nettoformuen 126 dlr. Av husdyr hadde de 1 hest, 11 storfe, 5 sauer og 1 gris. Av hus nevnes stuehus med dagligstue og loft, nattstue, bryggerhus, stolpebu, skur, fjøs og utenglade. Av sølv fantes det 2 skjeer til 2 ¼ dlr., og av våpen en børse med halvspenningslås og en kårde med geheng. Gulbrand giftet seg annen gang med Anne Mikkelsdtr. I 1730 ble gården kjøpt av VII) Hans Klausen Heggsbru, f. 1700 d. 1738, g. m. Anne Hansdtr. Gommerud. Barn: Hans, Anne (g. m. Gregers Rasmussen Skjeggerud), Maren (g. m. Hans Ingebretsen på plassen Hegg). Enka giftet seg i 1739 med Asbjørn Augustinussen Egge, og gården ble da bygslet bort til VIII) Bent Gulbrandsen, som brukte gården til omkring 1755. Derpå utstedte arvingene etter Hans Klausen skjøte for i alt 305 dlr. til medarvingen IX) Hans Hansen, f. 1733, d. 1760, ugift. Han tok straks pantelån på 80 dlr. og økte det til 120 dlr. i 1758. Han ble innkalt til garnisonstjeneste ved mikkelsmess 1760, men da han kom fram, fikk han i stedet lov å gjøre tjeneste som gårdsdreng hos stabssjef og krigsråd Møynichen i Kristiania. Her døde han etter 9 ukers tjeneste. Ved skiftet etter ham var bruttoformuen 426 dlr. og nettoformuen 392 dlr. Han hadde lånt ut 298 dlr. mot pantobligasjoner. Kort før sin død hadde han solgt gården for 650 dlr. til X) Pål Olsen Kors-Valle. Av barna nevnes Lars og Guri. Pål tok straks pantelån på 200 dlr., og økte gjelda til 300 dlr. i 1764. Gården ble tatt på odel av Gregers Rasmussen Skjeggerud for 650 dlr. Deretter gikk gården stadig i handel noen år. Gregers solgte straks for 1040 dlr. til XI a) Ola Knutsen Austad, Modum, og XI b) Peter Andersen Disen, Modum. I 1768 gikk gården videre for 1170 dlr. til XIIa) Knut Reiersen Rånset, Sigdal, og XIIb) Anders Knutsen Foslie, Sigdal. De pantsatte gården for 700 dlr. Ved en takst her i 1769 var alle husa i elendig forfatning. Aret etter gikk gården for 1300 dlr. til XIIla) Knut Larsen Moen og XIIIb) Kittel Fingarsen. De makeskiftet i 1772 til seg Nedre Egge, 12 ½ lp., og overlot gården her til Kyhn på Helgerud. Dermed ble gården lagt inn under Helgerud.

En mindre part av Kvakstad ble skilt ut i 1795, skyldsatt 26/5 1796 til 4 ½ lp., og solgt for 598 dlr. til 1) Hans Hansen Skustad fra Modum, f. ca. 1764, g. m. Synnøve Gulbrandsdtr., f. ca. 1763. Av barn nevnes Else, Hans, Jørine, Gulbrand. Hans tok straks pantelån på 398 dlr. I 1798 foretok Hans og Iver Nilsen, som hadde 7 ½ lp. i Haugerud, et makeskifte, men det gikk snart om igjen. Hans solgte i 1802 for 898 dlr. til 2) Ola Aslesen, g. m. Ingrid Hansdtr. Ola krevde straks takst. Utsæden ble da anslått til 8 tn. og husdyrholdet til 1 hest, 4 kuer og 5-6 sauer. Stuehuset som inneholdt stue, kjøkken, kammer og sval, var tekt dels gned bord og dels med torv. For øvrig fantes det bryggerhus, tekt med never og torv, låve med lade og skyku, fjøs og stall. Taksten ble 800 dlr. og Ola tok pantelån på 495 dlr., og økte det til 550 dlr. i 1805 og 1165 dlr. i 1807. På den tid var han stadig innkalt til forlikskommisjonen i gjeldssaker. I 1809 ble det utstedt auksjonsskjøte for 1200 dlr. til prokurator Scharre, som snart overdro parten til Hans Tostensen. Da han i 1819 overtok det seinere bnr. 4 på Haugerud, ble parten slått sammen med Haugerud. I 1832 og 1839 ble stykket som nevnt skilt ut i to avdelinger og lagt til Helgerud.

 

Husmenn.

En husmann nevnes bare i 1665; det var Nils Andersen, som da var 29 år.

Gårdsregister

Innhold