Vestre Sylling

Gnr. 175

Gårdsregister

Innhold

Vestre Sylling var fullgård i 1577. I gammelnorsk tid var det trolig to fullgårder her, nemlig Stymbugard eller Stimbegard på 24 øyresbol og Nordre Sylling på omkring 18 øyresbol. Skylda i 1647 og senere var 2 skpd. tunge. Gården skattet i 1628 av 6 kuer og kviger og 6 sauer, og 1657 av 3 hester, 10 kuer, 8 kviger, 13 sauer og 5 svin. 1661: Skog til små last og til gårdsnytte. Tiende 1666 av 30 tn. havre, 5 tn. blandkorn, 2 ½ tn. rug og 60 brugder lin, og 1690 av 25 tn. havre, 6 ¼ tn. blandkorn og 3 ¾ tn. rug. Ryttergårdsbesiktigelse 1689/91: 3 hester, 10 kuer, 4 ungdyr, 6 sauer, 2 svin. Utsæd 14 tn. havre. Fra og til 40 lass høy. Skog til gårdens gjerdefang og brenneved. Kan ikke leve av gårdens avl og avgrøde, men må årlig kjøpe både til føde og sæd. Duer intet (som ryttergård). 1723: Matr.nr. 163. Leir- og myrjord. Skog til hushjelp, brensel og gjerdefang. 2 husmenn sår ½ tn. havre. Skylda ble foreslått redusert med 7 ½ lp. Ryttergårdsbesiktigelse 1727: 2 husmannsplasser – sår 1 ½ tn. havre. Litt skog til hjelp og husfornødenhet. Bruk I: Utsæd 6 tn. havre, ½ tn. blandkorn. Avler 15 lass høy. 2 hester, 6 storfe, 4 sauer. Hestestallen må oppveies og underlegges 2 omkverv på den søndre og østre side. Fehuset må undersettes med stein på den søndre og østre side, samt innredes. Bruk II: Utsæd 4 tn. havre, ½ tn. blandkorn. Avler 7 lass høy. 1½ hest med dragonhesten, 4 storfe, 3 sauer. Fehuset må oppveies og forsynes med et omkverv. 1739: Skogen er 175 meter lang og halvparten så bred, og består av 50- til 60-årige graner som gir bygningstømmer. Grunnen er middelmådig. 1803: Skog til brenneved. 4 plasser. 1820: Skog til halv brenne på bruk I. Ingen skog på bruk II. 1838: nytt matr. nr. 180, ny skyld 12 daler 1 ort 12 skil. 1865: 694 mål åker og dyrket eng på flat og bakket mark med dels god, dels måtelig jord, derav 200 mål på bnr. 1, 221 mål på bnr. 2 og 273 mål på bnr. 3 + 4. Hamn med bekvem beliggenhet, men utilstrekkelig. 12 mål dyrkbar jord på bnr. 1. Litt dyrkbar jord i hamna på bnr. 3 + 4. Tålelig atkomst. Driftsvilkårene er tålelige på bnr. 1, måtelige på bnr. 2 og dels lette, dels tunge på bnr. 3 + 4. Gården er tålelig/måtelig dyrket (unntatt bnr. 2 som er godt dyrket). En plass hører til bnr. 1.

Offisielle oppgaver over husdyrhold, utsæd og avling gjennom 200 år.

 

Hester

Kuer

og

ungdyr

Sauer

Utsæd

Avling

           

tn.

tn.

1661

3

9

 

4

9

11

40

1723

3

 

12

 

8

13 ¼

41 7/8

1803

6

 

18

 

20

20

100

1820

5

 

20

 

20

20

90

1865

7

 

21

 

14

26 ½

184 ½

Høyavling 1723 - 25 lass, 1865 - 405 skpd.

Husdyrhold og utsæd ifølge folketellingen av 1865.

 

Hester

Kuer

Sauer

Griser

Bnr. 1

4

11

17

1

Kyllerud, plass

 

2

   

Bnr. 2

3

12

14

1

Syllingbråtan, plass

 

1

   

Bnr. 3 + 4

4

7

14

2

 

 

Hveite

Rug

Bygg

Havre

Erter

Poteter

 

tn.

tn.

tn.

tn.

tn.

tn.

Bnr. 1

3/8

3/8

2

 

8

Kyllerud, plass

   

¼

1

 

3

Bnr. 2

½

½

7

1/8

6

Syllingbråtan, plass

         

1

Nordenga, plass

   

1/8

1/8

 

1

Bnr. 3 + 4

3/8

 

2

4

½

6

 

Eiere.

I 1393 solgte Tora Togjulsdtr. 2 øyresbol i Stymbugard (Stymbugard) for 4 kyrlag til bisp Øystein. Bispen ervervet også gods i gården ved makeskifte mot «Liosponsrud» (ukjent gård) og ved gave fra sira Hongeir (en prest). Dermed eide han tilsammen 3 markebol eller 24 øyresbol, dvs. hele Stymbugard. Dette ble overdradd til Halvardsalteret, som før 1400 overdro det til Korsbrødrenes kommune. Etter reformasjonen ble denne parten, som i 1595 og senere skyldte 1 skpd., kanonigods, og fulgte kanselliskriver Karsten Vogt i 1595, Laurids Hansen i Oslo i 1617, Johan Garmann d.y. i Oslo i 1647, Bremers kanoni i 1660, Lars Larsens kanoni i 1672 og Jørgen Larsen på Hanen i Norderhov fra 1686. I 1687 ble Vestre Sylling delt, og det ble da slått fast at kanoniparten var den østre halvdelen av gården, dvs. bruk II. I 1706 solgte Otte von Cappelen til Hans Hansen Horn, og i 1722 ble det utstedt skjøte til Christen Andersen, som tok denne delen i bruk.

Resten av Vestre Sylling (det opprinnelige Nordre Sylling), 1 skpd., var bondegods og tilhørte i 1617 visstnok Gulbrand Askestad i Røyken; i 1647 Even Kjekstad i Røyken og i 1660-åra hans arvinger. Svigersønnen Auen Jonsen Tordenstjerne på Gullaug føres opp som eneeier fra 1672. I 1686 kjøpte han odelsretten av Amund Gilhus, og samme året makeskiftet han parten, til Halvor Stensen Hørte. I 1687 ble gården delt i to like store bruk. Bondeparten skulle være den vestlige del av gården, dvs. bruk I. I 1699 solgte Halvor Hørte sitt gods i Sylling til svogeren Hans Hansen Horn, som i 1720 utstedte skjøte til den forrige eierens sønn Sten Halvorsen. Han tok noen år senere gården i bruk.

 

Brukere.

Bjørn eller Gunner var bruker i 1528. I 1593/94 nevnes Peder. I 1604 nevnes Daniel. I) Asle Pedersen (sønn av den tidligere brukeren Peder), br. senest 1612-1640. Han var gift med Gyri. Barn: Peder, Jon, Ragne (g.m. Christoffer Rasmussen Valstad). Enka fortsatte som bruker etter mannens død, hun nevnes til 1659. Så overtok sønnen II) Peder Aslesen, f. ca. 1615, trolig bruker til begynnelsen av 1670-åra. Fra 1672 nevnes IIIa) Asle Olsen Solberg, f. ca. 1638, d. 1693, g.m. Ingeborg Andersdtr., f. ca. 1650, d. 1731. Barn: Jens, Ole (til Kornerud), Kari (g.m. I Hans Andersen Sylling; g.m. II Hans Tronsen), Mari (g.m. Simon Toresen Brevik - til Gampedalen u. Kirkerud). Asle brukte visstnok gården sammen med ovennevnte Peder Aslesen en kort tid, men da denne sluttet, overtok IIIb) Ansten Amundsen, nevnt mellom 1673 og 1677. Han var gift med Åse Hansdtr. Solberg. De fikk ett barn mens de bodde på Sylling. Deretter brukte Asle Olsen gården alene i en del år, trolig inntil 1687 da den ble delt i to like store deler (se ovenfor).

 

Bruk I.

Den vestlige halvparten av gården brukte Asle Olsen inntil han døde i 1693. Samme året giftet enka seg med Mikkel Helgesen Renskog, f. ca. 1663, d. 1742. Barn: Anne (g.m. Erik Larsen Borkebu, Modum), Gyri (g.m. Knut Fjulsrud (Hole?)). Mikkel og enka på Solberg nektet i 1713 å skysse kapellan Michael Sverdrup til Sylling kirke. De mente at bøndene i hovedsognet også skulle være med å skysse prestene til annekskirken. Men retten påla dem en bot på 2 dlr. hver. Dessuten måtte de begge ut med 2 ort til kapellanen, til dekning av hans skyssutgifter, og 1 dlr. i saksomkostninger. Mikkel drev bruket til ca. 1725, da det ble overtatt av eieren 2) Sten Halvorsen Hørte, f.1696, d. 1748, g.m. Marte Christensdtr. I 1724 og 1725 var det rettssaker angående grensa mellom de to brukene på Vestre Sylling (se ovenfor). Eiendommen ble i 1748 utlagt til Stens svoger Lars Svennen Røyne, som straks solgte for 600 dlr. til 3) Peder Eriksen Olbsal (se Søndre Røyne). Han solgte samme året fra husmannsplassen Myra. Peder lånte 240 dlr. I 1751 makeskiftethan bruket mot Søndre Røyne til den forrige eieren 4) Lars Svensen Røyne, f. 1701 på Østre Sylling, d. 1795, g.m. enka Ambjørg Halvorsdtr. Røyne (tidligere gift med Didrik Andersen Røyne), f. 1694 på Hørte, d. 1785. Barn: Sven, Didrik (til Østre Sylling), Helle (g.m. Sven Pedersen Gunnerud). Han tok i 1753 pantelån på 290 dlr. I 1760 krevde Lars takst. Det opplyses at stuebygningen, bryggerhuset, vedskurene og melkebua var strøket med i en brann 5 uker før jul i 1751, før Lars hadde flyttet hit. Brannen hadde oppstått i bryggerhuset da den forrige eieren holdt på med brygginga. Lars måtte bygge opp igjen husene på nye tomter og samtidig flytte uthusene. Dette kostet mye, og han ville derfor ha takst som bevis. Den nye stuebygningen inneholdt stue, kjøkken og kammer i første etasje, 2 kammer ovenpå, kjeller og endelig sval av tømmer og bord utenfor. Tømmeret var kjøpt fra fremmede skoger. Taksten, som ikke inkluderte 3 jernkakkelovner, ble satt til 146 dlr. De andre nye bygningene var bryggerhus med kove, skorstein, bakerovn og never- og torvtak (46 dlr.), vedskuer med hontak (8 dlr.), privet (3 dlr.) og 5 hon- og spontekte skikuer av tømmer ved låven og ladene. De gamle uthusene som var flyttet fra de gamle tomtene, som var naboens grunn, bestod bl.a. av treskelåve og 2 lader, stall med trev eller høylaft og kjørelåve og saue- og svinehus. Disse husene befant seg under ett tak som var belagt med spon, og flytting og forbedring ble taksert til 80 dlr. De andre bygningene som ble flyttet og forbedret, var et fjøs med høyloft og båsrom til 18 kuer, ei stolpebu, et linhus og ei kjone. Taksten for disse ble 30 dlr. Det var foretatt reparasjoner på utengladene Almedalladen og Kelteladen til en verdi av 4 dlr. Det ville koste 3 dlr. å reparere Nordengladen. Lars hadde ryddet åkerland til 5 tønners utsæd av øde mark. Dessuten hadde han ryddet en del eng for stubber og trær, og lagt ut til åker. Den samlede åbot beløp seg til 393 dlr. Lars solgte i 1760 halvparten av bruket for 250 dlr. til sønnen 5) Sven Larsen, f. 1729, d. 1802, g.m. Ingeborg Pedersdtr. Gunnerud, f. 1732, d. 1822. De hadde tre døtre, men alle døde som spebarn. Sven fikk skjøte på resten av gården i 1762, og lånte da 50 dlr. med pant i et innhegnet jordstykke kalt Kirkeløkka. Han forpliktet seg til å gi foreldrene 5 dlr. årlig og fritt opphold. Hvis de gamle skulle ønske å stelle for seg selv, skulle de ha en hel del varer. Dessuten skulle Sven betale sin bror Didrik 120 dlr., sin søster Helle 60 dlr. og sin halvbror Peder Didriksen på Bragernes 60 dlr. I 1802 utstedte han skjøte for 1000 dlr. til brorsønnen 6) Sven Didriksen, f. 1774, d. 1856, g.m. enka Kirsti Jonsdtr. Sylling (datter av vaktmester Jon Rasmussen Rød og hustru Eli Pedersdtr., f. Gunnerud), f. 1778,d. 1842. Barn: Jon, Sven (til Sørsdal), Eli (g.m. Ole Hansen Toverud), Ingeborg Kirstine (g.m. I Amund Hansen Torsrud; g.m. II Nils Olsen Opsal), Hans, Didrik, Ole (til Overn). Kirsti Jonsdtr. hadde tidligere vært gift med Svens bror Anders, og hadde med ham sønnen Jon. I skjøtet på gården heter det at selgeren skulle få bruke den så lenge han ville. Først når Sven Didriksen overtok, skulle han utrede kjøpesummen. I 1802 måtte han ut med 1600 dlr. for odelsretten til sin far, og et par år senere matte han kjøpe odelsretten for 1399 dlr. av broren Lars på Østre Sylling. Ifølge en kontrakt av 1805 skulle Lars Didriksen ha rett til å lauve og ta tollebar på brorens eiendom. Sven overtok bruket i 1807, da han fikk skjøte på løsøre for 600 dlr. Han gav da enka etter sin onkel levebrødskontrakt. I 1834 nevnes et 1.-prior. pantelån på 500 spd. Sønnene Hans og Didrik fikk i 1843 skjøte på hver sin halvpart av bruket. Skylddelingen fant sted i 1850.

 

Bruk I, bnr. 1.

I 1843 ble det gitt skjøte for 900 spd. og livøre til 1) Hans Svensen, f. 1817, d. 1894, g.m. Anne Marie Tronsdtr. Enger, f. 1827 på Brevik, d. 1898. Barn: Svend, Karen (g.m. Hans Jonsen Kornerud), Randi (g.m. Tron Narvesen Enger), Tron, Kristoffer (til Nittedal og Hønefoss, g.m. Anne Marie Andersdtr. Enger), Katrine (g.m. Karl Julius Amundsen Asdøl). I 1865 tok han pantelån på 500 sed. Så overtok sønnen 2) Svend Hansen Sylling, f. 1848, d. 1934, g.m. Anette Amundsdtr. Opsal, f. 1851 på Asdøl, d. 1921. Barn:, Hans, Amund (til Øksne), Olaf (forretningsmann, Nakkerud), Kristine Johanne, Anne Marie (g.m. Jørgen Gurandsrud), Karl (til Ulland i Ø.Eiker), Anna (g.m. Toralf Swang). Tidligere hadde han drevet bnr. I på Nedre Opsal, som hans kone eide, og bnr. 2 på Asdøl. Han overtak også Svarteberg, gnr. 179, etter sine foreldre. Skjøte på bnr. 1 på Vestre Sylling fikk han av sine medarvinger først i 1920. Året etter fikk han auksjonsskjøte på Svarteberg. Sylling og Svarteberg ble i 1928 overtatt av sønnen 3) Hans S. Sylling, som hadde kjøpt bnr. 1 på Østre Solberg i 1905 (se Solberg). I 1937 solgte han Solberg til sønnen Ole H. Sylling. Sylling med Svarteberg overdro han i 1949 til sønnen 4) Svend H. Sylling, f. 1908, g.m. Linda Christiansen, f. 1913 i Vang, Hedmark. Barn: Hans Erik. Han kjøpte et skogstykke av Sørsdal, gnr. 135, bnr. 13, i 1953. Denne skogen holdt han igjen da han i 1972 solgte til sønnen 5) Hans Erik Sylling, f. 1950, g.m. Elin Gulbiksen, f. 1950. Barn: Karina.

 

Bruk Ib, bnr. 2.

I 1843 solgte Sven Didriksen halvparten av bruk I for 900 sod. til sønnen 1) Didrik Svensen, f. 1819, g.m. Anne Marie Christensdtr. Enger, f. 1820, d. 1897. Barn: Sven, Christen (til Chicago), Karl. Innen 1900 overtok sønnene 2a) Sven D. Sylling, f. 1850, d. 1919, ugift, og 2b) Karl D. Sylling, f. 1862, d. 1948, g.m. Anette Paulsdtr. Hørte, f. 1866, d. 1948. Barn: Didrik (til Chicago), Paul, Alf (forpakter av Nesøen hovedgård, senere forpakter av Fusdal i Asker), Marie Lovise (g.m. Hans Toverud), Sverre (forpakter av Saue, senere forpakter av Søndre Renskog). Karl Sylling hadde i 1892 kjøpt Gampedalenga, gnr. 177, bnr. 5. Han ble eneeier av bnr. 2 på Vestre Sylling i 1919. I 1936 kjøpte han Nordenga, gnr. 175, bnr. 6, Enga, gnr. 176, bnr. 5, Dalebråtan, gnr. 178, bnr. 4, Rundbråtan, gnr. 178, bnr. 5, og Dalebråtan, gnr. 178, bnr. 15. I 1938 overtok sønnen 3) Paul K. Sylling, f. 1900, g.m. Gudrun Sylling fra Øksne, (f. 1908. Barn: Anne Marie. I 1974 utstedte de skjøte til datteren 4) Anne Marie Sylling, f. 1949. Hun forpakter bort jorda.

 

Bruk II.

I 1687 ble den østre halvparten av gården tatt i bruk av 1) Peder Andersen, f. omkring 1665, visstnok d. 1693. I 1725 opplyses det at Peder hadde drevet bruket som avlsgård og ført fôret vekk. I 1693 ble det utstedt bygselbrev til 2) Nils Nilsen Nordal, d. 1695, g.m. Årsle Bårdsdtr. Gunnerud, f. ca. 1663, d. 1747. Årsle giftet seg i 1695 med enkemannen Hans Christensen Kirkerud, men hun føres opp som bruker her til 1697. Så ble bygsla overtatt av 3) Erik. Barn: Jens, Torger. I 1722 ble bruket kjøpt til selveie av 4) skredder Christen Andersen (sønnesønn av Christen Andersen Vestre Enger), f. 1685, d. 1756, g.m. Kirsti Pedersdtr., f. ca. 1675, d. 1762. Barn: Dorte (g.m. Jens Christoffersen Ståbekk), Marte (g.m. Anders Svensen Sylling), Anne (g.m. Hans Hansen Kittelsrud), Anders (d. ung), Amund. Det var rettssaker angående grensa mellom de to brukene på Vestre Sylling i 1724 og 1725 (se ovenfor). Christen fikk forstrekningskorn for 3 ½ dlr. i nødsåra 1742-43, og betegnes som fattig. I 1744 tok han pantelån på 290 dlr. Gårdsbruket ble i 1755 overlatt til sønnen 5) Amund Christensen, f. 1721, d. 1756, g.m. Berte Pedersdtr. Gunnerud, f. 1730, d. 1768. Barn: Anne (g.m. Nils Olsen Egge), Amund, Kristine (g.m. Hans Nilsen Eriksrud). Før han giftet seg, hadde han datteren Kirsti med Sofie Larsdtr. Amund skulle overta gjelda og betale sine tre søstre 45 dlr. Foreldrene skulle ha et meget rommelig opphold, som skulle bestå av 5 dlr. pr. år i penger, 8 tnner havre, 2 tønner blandkorn, 3 kvarter hvete, 2 kvarter rug, 3 kvarter erter, 3 tønner malt, et slaktenaut til 3-4 dlr. og 2 sauer til slakt. Dessuten skulle Amund fø en sau og 3 kuer hvert år for de gamle, skaffe dem fisk, salt, vann, brennevin, hest til kirken og andre steder, husvære og endelig en kristelig begravelse. Amund døde like etter sin far året etter, og ved skiftet var bruttoformuen 755 dlr. og nettoformuen 347 dlr. Bruket ble taksert til 400 dlr. Av husdyr var det 3 hester, 15 storfe, 9 sauer med hvert sitt lam, 5 griser, derav 1 voksen purke, og 15 gjess. Blant løsøret var det 3 sølvskjeer med innskriften C.A.S. - K.P.D., verdsatt til 4 ½ dlr. Et gevær ble satt til 1 dlr. Enka giftet seg i 1757 med 6) Vern Svensen Toverud, f. 1729, d.1807. Barn: Sven (husmann på Kulberg i 1809), Gunhild (g.m. Erik Bjertnes, Modum), Peder (innerst på Jensvoll i 1809), Berte (g.m. Casper Larsen Solberg-eie). Så giftet han seg med enka Mari Pedersdtr. Fjulsrud, Hole, f. ca. 1730, d. 1809. I 1758 tok han pantelån på 190 dlr. for å kjøpe tilbake de 14 ½ lp. i gården som ved skiftet etter Amund Christensen var blitt utlagt til panthaveren Elling Valstad. To år senere lånte han 30 dlr. Ved skiftet etter Berte Pedersdtr. i 1768 var bruttoformuen 645 dlr. og nettoformuen 172 dlr. Boet eide 14 ½ lp. i gården som ble verdsatt til 290 dlr. Det var løsøre for 284 dlr. Sølvtøyet bestod av et krus med sølvlokk (8 dlr.), et staup (4 dlr.) og 5 gamle skjeer (712 dlr.). Ellers kan nevnes en brøstfeldig kopperkjel (3 dlr.), et stort tinnfat ( ¾ dlr.) og flere småfat og tallerkner av tinn. I 1769 innfridde Vern gjelda ved å ta et pantelån på 280 dlr. Han overtok en plass under gården i 1772, da bruket ble tatt igjen på odel for 220 dlr. av stesønnen 7) Amund Amundsen, f. 1756, d. 1835, g.m. Ingeborg Hansdtr. Svangstrand, f. 1760, d. 1838. Barn: Amund, Gunhild, Hans (til Høvik-eie), Sten, Anders (til Røyne), Katrine (g.m. enkem. Rasmus Hansen Enger), Berte (g.m. Anders Hansen Kirkerud, senere Eik). Han tok straks pantelån på 200 dlr., og økte gjelda til 300 dlr. i 1775. I 1784 ble Amund av Bragernes byrett dømt til å betale en gjeld på 50 dlr., pluss omkostninger. Mellom 1794 og 1798 drev han gjestgiveriet Svangstrand, som hans svigerfar tidligere hadde hatt. I 1798 utstedte han skjøte for 799 dlr. til sønnen 8) Amund Amundsen, f. 1777, d. 1835, g.m. Åse Iversdtr. (datter av Iver Olsen og Marte Helgesdtr. Orholt i Modum), f. 1778, d. 1866. Barn: Amund, Marte (g.m. enkem. Jon Andersen Brevik), Ingeborg (g.m. Erik Olsen Eriksrud). Foreldrene skulle imidlertid få bruke hele gården til den ene av dem døde. Når det skjedde, skulle sønnen overta halvparten; resten skulle han ta i bruk når den siste av foreldrene var borte. Skulle de gamle få lyst til å gi fra seg bruket før, skulle de bruke jordstykket Langjordet. Det ser ut til at Amund overtok halvparten av bruket alt i 1800, da han tok pantelån på 400 dlr. I 1835 solgte han for 1200 spd. og livøre til sønnen 9) Amund Amundsen, f. 1804, g.m. Kari Larsdtr. Kittelsrud, f. 1806, d. 1859. Barn: Amund, Åse Kirstine (se nedenfor), Lars, Jørgen, Karen Dorthea (g.m. skipper Johannes Jensen, Kragerø). Amund, som nevnes som gjestgiver på Hornstua fra 1830, gav sine foreldre brukskontrakt på halvparten av bruket i 1835. Han flyttet til Sylling i sluttert av året 1836 eller i begynnelsen av det etterfølgende år. I 1835 lånte han 200 spd., og i 1841 nevnes et lån på 550 spd. I 1843 utstedte han så en 2.-prior. pantobligasjon på 600 spd. Amund fortsatte å låne penger i 1850-åra, og det resulterte i at det flere ganger ble tatt utlegg eiendommen for gjeld. 1 1862 delte han bruket i tre like store deler. En tredjepart beholdt han selv inntil videre, mens de to andre delene ble overtatt av sønnene 10a) Amund Amundsen, f. 1833, d. 1867, og 10b) Lars Amundsen, f. 1839. Jørgen Amundsen ble ved skiftet etter sin mor i 1864 utlagt den delen av gården hans far brukte, men den ble tatt i bruk av svogeren 10c) Nils Jensen Dignes, f. 1833 i Modum, g.m. Åse Kirstine Amundsdtr. Sylling, f. 1835. Barn: Karen. I 1865 utstedte de tre eierne en pantobligasjon på 1100 spd., men alt året etter ble deres eiendom solgt ved auksjon for 2700 spd. til Johannes Rasmussen Svang og skolelærer Andreas Rasmussen. Dermed ble tredelingen av bruk II opphevet, i stedet delte kjøperne det i to. Den ene halvparten fikk bnr. 3, mens resten ble gitt bnr. 4. Bnr. 4 har siden vært brukt under Svang.

 

Bnr. 3.

1) lærer Andreas Rasmussen, f. 1833 på Eriksrud, d. 1878, g.m. Gunhild Olsdtr. Tveiten, f. 1840, d. 1878. Barn: Ragnvald (prest, g.m. Anne Marie Swang), Ole. Ved skiftet i 1879 ble eiendommen utlagt til de to sønnene, som samme året solgte til sin tantes mann, 2) lærer Gunder Olsen, f. 1840 på plassen Enga u. Eikeberg, d. 1916, g.m. Anne Marie Olsdtr. Tveiten, f. 1845, d. 1929. Barn: Elise (se nedenfor), Olga Petronelle (g.m. Hagbart Stampe, Skjeggerud), Olav (forretningsmann, Oslo). I 1906 utstedte han skjøte til svigersønnen 3) Ole O. Horn, f. 1878, d. 1972, g.m. Elise Olsen, f. 1878, d. 1951. Barn: Stine Marie (g.m. Tron Enger), Olaf, Elisabeth. Han kjøpte til Ner Sylling (bnr. 3 på Østre Sylling) i 1913, og i 1929 fikk han skjøte på Fagerli av Østre Solberg. Fagerli solgte han til sønnen Olaf Horn i 1937. Sylling ble i 1959 overtatt av datteren 4) Elisabeth Horn, f. 1918. I 1976 overtok hennes brordatters mann, 5) Ole Andreas Myhrene, Hurum, f. 1944, g.m. Ingrid Horn, f. 1947. Barn: Simen Andreas, Fridtjof.

 

Sørli, bnr. 5,

ble i 1891 utskilt fra bnr. 4 (Svangjordet) og overtatt av 1) Knut Iversen (sønn av husmann Iver Knutsen og hustru Gunhild Larsdtr.), f. 1840 på Sylling-eie, d. 1915, g.m. Andrine Olsdtr. fra Labråtan u. Gunnerud, f. 1842 på Guransrud-eie, d. 1914. Barn: Gina Helene (g.m. tjener Sven Larsen), Iver, Ole, Lovise (g.m. støperiformer Hans Pedersen på Asdøl), Karl Johan, Lars Emil. Han hadde tidligere vært selveier på Kvistås av Nordre Meren. I 1898 fikk han skjøte på Sørli. Han solgte i 1909 til sønnen 2) Ole K. Sørli, f. 1875 på Kvistås, d. 1959, g.m. Ragna Gustava Gulliksdtr. fra Modum, f. 1883, d. 1966. Barn: Marie (g.m. Torbjørn Heyerdahl), Knut, Gustav, Andrine (g. m. Per Fuglerud, Røyne), Randi (g.m. Olaf Torsrud), Johan, Ragnhild (g.m. Arne Larsen). I 1951 overtok sønnen 3) Johan Sørli, f. 1914, d. 1963, g.m. Thora Røine, f. 1923. Barn: Thor, Bjørg, Marit.

 

Husmenn.

Skuggebekk.

Mellom 1708 og 1723 nevnes Halvor Nilsen. Barn: Peder, Ingebret, Anders, Hans, Sissel, Laug, Ellef. Det ser ut til at de som bodde her mellom 1865 og 1900 var arbeidsfolk, ikke husmannsfolk med jord.

 

Myra.

Fra 1737 nevnes Halvor Jonsen, f. ca. 1708, d. 1774, g.m. Eli Hansdtr., f. ca. 1713, d. 1787. Barn: Maren (g.m. enken. Nils Olsen Delekant, Vefferstad), Hans, Asle (g.m. Ole Svensen Skustad). I 1748 fikk han skjøte på plassen for 120 dlr. Inkludert i handelen var «en bakke som holder til Kirketeien og har sin begyndelse fra Nordengen og indtil Kyllerudløkken». Halvor skulle ha brensel og gjerdefang fra gårdens skog og dessuten beite til 3 kuer og 1 kvige. I 1766 inngikk han en kontrakt med Sven Hansen Sylling. Når Halvor eller kona døde, skulle den gjenlevende betale en årlig avgift på 5 dlr. Når de begge var døde, skulle plassen falle tilbake til gården, mot at eieren av Sylling betalte etterkommerne 120 dlr. Husene på plassen skulle tilhøre arvingene. Så overtok sønnen Hans Halvorsen, f. 1740, d. 1776, g.m. Mari Knutsdtr. Solberg, f. ca. 1732, d. 1809. Barn: Halvor, Ole, Eli (g.m. Jon Larsen på plassen Båshammer u. Kirkerud). Ved skiftet etter ham i 1777 var bruttoformuen 275 dlr. og nettoformuen 199 dlr. Husene ble taksert til 70 dlr. Stuebygningen på plassen var 6-laftet og inneholdt stue, kjøkken og kammer. Enka giftet seg så med Ole Johannessen, f. 1755 på Svang-eie. Barn: Hans (til Svarteberg).

 

Kyllerud.

Denne plassen ble en gang mellom 1756 og 1758 tatt i bruk av Ole Olsen (bror til Jørgen Olsen Hvam-eie), f. ca. 1729 (på Ilebro u. Guransrud?), d. 1762, g.m. Pauline Paulsdtr. Barn: Abel, Ole. Ved skiftet etter ham i 1763 var bruttoformuen 53 dlr. og nettoformuen 47 dlr. Husene her tilhørte boet og var gamle og brøstfeldige. De ble taksert til 20 dlr. Av husdyr var det 2 kuer, 4 sauer og 1 lam. Enka giftet seg samme året med Anders Knutsen Solberg. Barn: Paul. Det var trolig her Knut Torkildsen, f. ca. 1762, d. 1830, bodde fra senest 1789. Han var gift med Mari Olsdtr., f. ca. 1764, d. 1840. Barn: Mari; Christoffer, Torkild, Ole (til Kirketeigen), Anders (til Sanden av Hørte), Hans. Både Knut og Mari døde på Sylling-eie. Før 1865 overtok Torger Christoffersen, f. 1821 på Sylling-eie, d. 1893, ugift. Han døde her som fattiglem. Det var visstnok på Kyllerud Andreas Christensen, f. 1849 på Runsevoll u. Hørte, bodde fra senest 1871. Han var gift med Berte Olsdtr., f. 1846 på Fuglerud-eie. Barn: Karen Johanne, Olava, Anette; Ole, Kristen. I 1881 emigrerte de til Queensland i Australia. En gang mellom 1895 og 1900 ble plassen tatt i bruk av skogsarbeider Andreas Jørgensen, f. 1855 på Kirketeigen, g.m. Kari Evensdtr. (datter av Even Ellingsen Solberg-eie), f. 1856. Barn: Jørgen, Ragnvald, Ingeborg, Elise. De nevnes på Hørtebråtan i 1895. Tidligere hadde de bodd på Bekkom u. Østre Solberg. I 1900 ble plassen solgt til Karl Andersen Teigen, som i 1911 utstedte skjøte til Thorbjørn Andreassen.

 

Langjaren.

Plassen ble fra senest 1790 brukt av Gulbrand Eriksen, f. ca. 1727, d. 1813 på Sylling-eie, g.m. II Marte Pedersdtr. Hvam-eie, f. ca. 1755, d. 1817 på Sylling-eie. Barn: Christen, Anders (til Båshammer u. Kirkerud). (Se bygdehist.).

En annen plass var i 1801 bebodd av soldat Jakob Andersen, f. ca. 1775 (på Brevik-eie ?), g.m. Inger Gulbrandsdtr., f. ca. 1774. Barn: Gulbrand, Anders. Tidligere hadde de bodd på Gunnerud-eie og Horn-eie.

 

Syllingbråtan.

Fra 1861 nevnes Jørgen Andersen, som senere overtok en del av Kirketeigen (se der). Fra 1896 nevnes Kristian Olsen, f. ca. 1857, g.m. Anette Andersdtr., f. ca. 1857. Barn: Gustav, Andreas, Anna Karoline, Karl. De hadde tidligere bodd på Gunnerud-eie og Guransrud-eie.

 

Nordenga.

Fra 1864 nevnes Olaus Nilsen, f. 1823 på Haskoll-eie, d. 1908, g.m. Maren Helene Olsdtr. Horn, f. 1822. Barn: Nikoline, Bernt, Berte Maria, Nils (til Vestre Enger), Hans Johan, Karl. Før de kom hit, bodde de på Guransrud-eie. Senere flyttet de til Sletta u. Vestre Enger. Det var trolig denne plassen som i 1873 ble overtatt av Elling Olsen, f. ca. 1850 i Modum, g.m. Grete Jørgine Christiansdtr., f. ca. 1850. Barn: Karl, Ole. De flyttet herfra etter 1875. Plassen ble utskilt fra bnr. 2 som bnr. 6 i 1892.

På en plass under Sylling, uvisst under hvilken Sylling-gård, bodde fra ca. 1875 Ole Pedersen, f. 1843 på Røynedokka, g.m. Larine Olsdlr., f. 1845 på Skustad. Barn: Peder, Otto, Karoline.

Gårdsregister

Innhold