Lettelser i koronareglene i Lier

Fra 26. april kan butikker, varehus og kjøpesentre i Lier åpne. Det blir også tillatt med innendørs fritids- og idrettsaktivitet for personer under 20 år og utendørs fritids- og idrettsaktiviteter for alle. Treningssentre kan holde åpent for enkelte tilbud.

Lier og flere andre kommuner i Viken har siden 16. mars vært omfattet av strenge tiltak i kapittel 5A i den nasjonale covid-19-forskriften.

Åpner mer opp

Torsdag 22. april ble det klart at regjeringen flytter Lier og nabokommunene Drammen, Asker og Bærum ett hakk ned til tiltaksnivå 5B.
Dette gjelder fra mandag 26. april og varer til og med 16. mai. 

Det betyr blant annet at disse nasjonale 5B-tiltakene gjelder i Lier fra 26. april:

 • Butikker, varehus og kjøpesentre kan åpne.

 • Treningssentre kan holde åpent for enkelte tilbud.

 • Innendørs fritids- og idrettsaktiviteter for personer under 20 år blir tillatt.

 • Utendørs fritids- og idrettsaktiviteter er tillatt for alle.

 • Arrangementer er som hovedregel ikke tillatt. Det er noen unntak fra dette forbudet: Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav er tillatt med antallsbegrensinger i tråd med § 13a i covid-19-forskriften. Andre livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved vielser, dåp og konfirmasjon, kan ha inntil 20 personer til stede. Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt. Utendørs treningskamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn, med kun spillere, støtteapparat og dommere til stede, er tillatt.

 • Skjenkestopp ved serveringssteder opprettholdes.

 • Det er fortsatt påbud om hjemmekontor når det er mulig.  

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand utover korte passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Passasjerer og sjåfører skal bruke munnbind i taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.   

 • Kommunene avgjør selv ut ifra lokalt smittetrykk om det skal være gult eller rødt nivå på skoler og barnehager. I Lier er det rødt nivå på skoler og barnehager til og med 25. april, og skolene og barnehagene går over til gult nivå fra mandag 26. april. Det er rødt tiltaksnivå på de videregående skolene i Lier frem til 10. mai.

Her kan du lese mer om detaljene i alle tiltakene i kapittel 5B i den nasjonale covid-19-forskriften  

Viderefører Liers lokale forskrift

Lier kommune har i lang tid hatt en lokal forskrift som på noen områder er strengere enn nasjonale tiltak. Torsdag 22. april vedtok formannskapet å videreføre den lokale forskriften til og med 4. mai.

Den lokale koronaforskriften i Lier regulerer blant annet antall besøkende i private hjem. I Lier er det ikke tillatt med mer enn fem gjester, uavhengig av om det er inne eller ute. Det er imidlertid unntak for følgende:

 • To husstander kan møtes, uavhengig av hvor mange man er til sammen

 • Barn i barnehage- eller barneskolekohorter kan samle hele kohorten.  

Alle skal holde minst 2 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand, i samme barnehage- eller barneskolekohort eller nærkontakt til aleneboende.  

Her kan du lese Liers lokale forskrift vedtatt av formannskapet 22. april 2021 og veilederen til forskriften