Hopp til innhold

Vil du være meddommer eller skjønnsmedlem?

Hvert 4. år skal Lier kommune velge meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten. Kommunen skal også fremme forslag om skjønnsmedlemmer. Neste valg skjer i 2024, men det kan hende vi trenger å supplere med nye meddommere og skjønnsmedlemmer før den tid. Du kan melde din interesse via skjemaet i saken.

Dersom det blir behov for suppleringsvalg i løpet av valgperioden, vil det bli valgt inn nye meddommere eller skjønnsmedlem.  

Kunne du tenke deg å være meddommer eller skjønnsmedlem?  

Meld din interesse som meddommer eller skjønnsmedlem

Kommunestyret i Lier skal velge meddommere til:

  • Buskerud tingrett

  • Borgarting lagmannsrett (sete i Oslo)

  • Jordskifteretten i Vestre Viken

Utvalget av meddommere skal ha en allsidig sammensetning og bestå av like mange kvinner og menn.

I tillegg til å velge meddommere skal Lier kommune fremme forslag om skjønnsmedlemmer til de tre domstolene.

Hva er en meddommer?

Bruken av meddommere i norsk rettsvesen har lange tradisjoner, og bygger på prinsippet om at du skal dømmes av dine likemenn. Meddommerne skal være et representativt utvalg av innbyggerne. Både lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten skal ha egne utvalg av meddommere. Som meddommer deltar du vanligvis i en-tre saker per år, men dette kan variere.

En sak kan vare fra en halv dag til flere uker. Det stilles en del krav til meddommerne, både med hensyn til alder og vandel. Blant annet må du være fylt 21 år og være under 70 år, ha stemmerett og være valgbar til kommunestyret.

Du må være norsk eller nordisk statsborger eller folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene. Det er også et vilkår at du snakker og forstår norsk. Enkelte yrkesgrupper har heller ikke anledning til å være meddommere.

Domstolloven definerer hvem som kan velges som meddommer

Hva er et skjønnsmedlem?

Lier kommune skal fremme forslag om skjønnsmedlemmer. Disse velges av fylkestinget i Viken.  

Både jordskifteretten, tingretten og lagmannsretten kan ha behov for skjønnsmedlemmer. I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer. Utvalget med skjønnsmedlemmer er felles for lagmannsretter, tingretter og jordskifteretter.

Skjønnsmedlemmer brukes i spesielle saker hvor det skal utøves skjønn, for eksempel verdifastsettelse av fast eiendom i forbindelse med en ekspropriasjonssak. Disse sakene reguleres av skjønnsprosessloven.

Skjønnsmedlemmer bør ha en spesiell fagkompetanse innenfor for eksempel landbruk, skogbruk, byggfag, eiendomsvurderinger (takstmenn, eiendomsmeglere), regnskap, økonomi, revisjon og helse. Det er ingen øvre aldersgrense for vervet som skjønnsmedlem.

Les mer om vervet som meddommer på domstol.no