For å hindre at Obelisken blir truffet av trær som blåser over ende, felles det nå en del trær i området rundt.

Park og idrett står for hogsten. Arbeidet har vært planlagt i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud, grunneier Anders L. Opsal og kulturminneavdelingen i Buskerud fylkeskommune.

Obelisken ligger i Tranby landskapsvernområdet(gnr/bnr 124/1), forskriften krever at hogstplaner skal godkjennes forvaltningsmyndigheten/Fylkesmannen i Buskerud.

300 års-jubileum i 2016

Det er også planlagt å fjerne mose med mer på Obelisken. Vi håper å komme i gang med dette arbeidet i løpet av 2015. Obelisken er fredet gjennom vedtak etter kulturminneloven, og alle inngrep med  må gjøres i samarbeid med kulturminneavdelingen i Buskerud fylkeskommune.

I 2016 er det 300 års-jubileum knyttet til Gjellebekk skanse og den store nordiske krig ledet av den svenske kongen Karl den 12. Det planlegges  ulike arrangementer ved Obelisken, og vi ønsker at området skal være ryddig.

Om hogst-tillatelsen

Det ble gjennomført en befaring i september 2013 med Hans Lennart Lindkjøl (Statens natur oppsyn) og Lier kommune. Det ble gitt tillatelse til å felle cirka 70 trær innen 2018, jmf brev av 13.02.2014 fra Fylkesmannen i Buskerud – på spesielle vilkår (hogst på frossen mark, gran og store bjørketrær osv.).

Felles trær: Park og idrett i Lier kommune feller trær rundt Obelisken
Foto. Lier kommune