Eierpolitikk

Gå til

Bakgrunn og formål

Lier kommunes eierportal baserer seg på den informasjonen som finnes i kommunens eierskapsmelding fra 2009. Lier kommune vedtok allerede i 2008 å utforme en eierskapsmelding. Meldingen ble ferdigstilt i 2009 og det er planlagt en revidering av denne i løpet av 2017. Lier kommune har eierinteresser i en rekke selskaper/juridiske enheter med ulikt formål og organisering. Selskapsorganisering innebærer at makt, myndighet og fullmakter overføres fra politiske organer til det enkelte selskap.

Formålet med slik organisering er å gi større grad av fristilling enn det som gjelder innenfor ordinær kommunal organisasjon. Rådmannen ønsker at eierskapsmeldingen skal være et bidrag til og et utgangspunkt for en bedre og mer aktiv forvaltning av Lier kommunes selskapsinteresser. Nye og annerledes organisasjonsformer krever oppfølging og rapportering, og det er nødvendig at det avsettes ressurser til dette arbeidet på lik linje med rådmannens arbeid med den tradisjonelle organiseringen. 

Eiermeldingen

ier kommunestyre behandlet meldingen "Eierskap og selskapsstyring" 14. desember 2009. Meldingen har resultert både i viktige føringer for eierskapet, prinsipper for rekruttering til styrene og oppfølging av interessene i selskapene.

Eierskapsmeldingen

Informasjon om Lier kommunes eierskap

Generell informasjon om Lier kommunes eierskap og sentrale utgangspunkt for eierskapspolitikken som blir ført.

Styring av selskaper - noen sentrale utgangspunkt

Det er viktig å holde fast ved at formål med organisering av kommunal virksomhet som et fristilt selskap, er at beslutninger om driften skal treffes av selskapsorganene selv. Det er ikke ønskelig med detaljstyring fra kommunestyrets side. Politiske organer kan ikke og skal heller ikke ha samme styringsmuligheter som etter den tradisjonelle politisk administrative styringen. Det er imidlertid viktig at selskapet ikke «seiler sin egen sjø» når de er etablert. Selv om eierstyring tar andre former enn direkte politisk styring, må kommunestyret som eier følge opp selskapenes måloppnåelse like tett som kommunestyret som politisk myndighet følger opp måloppnåelse i ordinær organisasjon.

Kontroll med selskapene

Eierkontroll av måloppnåelsen

Det er sentralt at eieren kontrollerer måloppnåelsen og holder styret ansvarlig for denne. Oppfølging av selskapene bør som nevnt baseres på klare og entydige eierkrav. Dette viser betydningen av gode eierstrategier. Eier kan stille krav til rapportering på andre forhold enn de rent økonomiske. Det kan rapporteres også på kvalitet og måloppnåelse. Dette vil kunne være aktuelt ved politisk motiverte investeringer. Selskapet skal bidra til oppnåelse av eiers mål. Dersom dette ikke skjer har ikke eierskapet noen hensikt. Eier må stille krav til avkastning/annen måloppnåelse, ha kompetanse / rutiner for å evaluere virksomhetens måloppnåelse, og ha kompetanse / rutiner / fullmakter som sikrer at eierskapssaker håndteres ryddig, raskt og med tilstrekkelig kvalitet. Den grunnleggende kontrollformen kommunen har som eier, er gjennomgangen av selskapenes årsoppgjør. Kommunen bør stille andre krav til finansiert motiverte investeringer enn politisk motiverte investeringer. Økonomiske nøkkeltall er helt sentrale for å vurdere måloppnåelsen for begge typer av investeringer. Kommunen bør følge opp at virksomheten drives effektivt, uavhengig av formålet med investeringen.

Kontrollutvalgets selskapskontroll

Selskapskontroll er et instrument som er innført i norsk offentlig forvaltning for å sikre at selskaper eid av stat, fylkeskommuner og kommuner underlegges demokratisk innsyn og kontroll.

Etter de nye bestemmelsene i kommuneloven er ansvaret for selskapskontrollen lagt til kontrollutvalget. Dette framgår av kommuneloven § 77, nr. 5 som har følgende ordlyd:

5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.

Kommuneloven § 80 omhandler også selskapskontroll. Her framgår det at: ”Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors kontroll med forvaltning av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskapet og herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor.”

Sist oppdatert: 10. januar 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?