§27-samarbeid

§27-samarbeid

  • Er et samarbeid etter Kommuneloven §27 mellom kommuner og fylkeskommuner der deltakerne kan gå sammen om å opprette et styre til løsning av felles oppgaver
  • I utgangspunktet hjemmel for interkommunalt samarbeid, men kan også hjemle IKS med ubegrenset ansvar hos eierne
  • Valg av styre og hvordan selskapsformen skal organiseres er opp til deltakerne å utforme
  • Ikke lovpålagt med et eierorgan
  • Kan være et selvstendig rettssubjekt

https://lovdata.no/lov/1992-09-25-107/§27

Paragraf 27-samarbeid: 

Sist oppdatert: 11. oktober 2017