Aksjeselskap

Aksjeselskap 

  • Kan ha statlig, kommunal og privat deltakelse
  • Selskapet selv som inngår og er part i avtaler, og har partsstilling i rettssaker og overfor forvaltningsmyndigheter
  • Generalforsamlingen er øverste organ
  • Er en foretaksform hvor eierne til forskjell fra et enkeltpersonforetak ikke har personlig ansvar for selskapets forpliktelser eller gjeld. Deltakeransvaret er begrenset
  • Er et eget rettssubjekt som har sin egen formue og inntekter, og svarer selv for sine forpliktelser

https://lovdata.no/lov/1997-06-13-44/ 

Heleide AS: 

Deleide AS: 

Sist oppdatert: 21. august 2018