Eierskapsprinsipper

Eierskapsprinsippene etablerer grunnlaget for Lier kommunes forvaltning av sine eierposisjoner og setter rammen for rådmannens oppfølging av selskapene.

Kommunestyret vedtok 12.02.2019 følgende 16 eierskapsprinsipper:

 1. Før en mulig selskapsdannelse og valg av selskapsform skal det foreligge en analyse av hva eier kan oppnå ved å opprette et selskap, fremfor å drive aktiviteten innenfor en kommunal virksomhet.
 2. Eierutvalget er Lier kommunes eierorgan.
 3. Eierutvalget er Lier kommunes valgkomité. Denne, eller de valgkomiteen oppnevner, er eierutvalgets representant(er) i selskapenes valgkomiteer der kommunen er invitert til slik deltakelse.
 4. Vedtektene i selskapene skal være utformet slik at tilstrekkelig eierstyring sikres.
 5. Ved utpeking av kandidater til selskapenes styrende organer skal valgkomiteen vektlegge at selskapsstyrene skal ha bred kompetanse, herunder god økonomisk og juridisk forståelse, bransjekunnskap, relevant erfaring og fortrinnsvis styreerfaring samt politisk og samfunnsmessig kompetanse. Det skal tilstrebes balansert kjønnsrepresentasjon. I Lier kommunes kommunale foretak og hel- og deleide selskaper skal folkevalgte ikke velges til styreverv. Styremedlemmene skal velges for to år omgangen, med mulighet for gjenvalg.
 6. Alle styremedlemmer oppnevnt av Lier kommune skal motta kommunens veileder for styremedlemmer. Styremedlemmer i kommunalt eide foretak og selskaper skal tilbys opplæring i rollen som styremedlem.
 7. Alle selskaper skal drives ut fra god forretningsetikk og bærekraftig samfunnsutvikling. Alle kommunale foretak og heleide selskaper skal som minimum implementere Lier kommunes etiske retningslinjer.
 8. Det skal være en klar og presis eierstrategi for hvert enkelt selskap, godt forankret hos det enkelte styremedlem.
 9. Alle kommunale foretak og selskaper skal ha retningslinjer for informasjonsutveksling mellom eierutvalget og eierutvalgets representant.
 10. Kommunale foretak og kommunalt eide selskaper skal legge til rette for åpenhet om sitt selskap i alle forhold, som av konkurransemessige hensyn ikke er unntatt offentlighet.
 11. Informasjon fra selskap til eier skal skje gjennom selskapsledelsen.
 12. Eierskap skal være godt forankret i formannskapet og kommunestyret gjennom vedtak og meldinger. Det skal årlig avholdes eierseminar for eierutvalg og formannskap hvor også selskaper kan være representert på invitasjon.
 13. Der kommunen eier samtlige aksjer utgjør formannskapet generalforsamling. Der hvor aksjeselskapet ikke er heleid av Lier kommune har ordfører fullmakt til å møte på generalforsamling. Rådmann kan møte med fullmakt.
 14. Resultatene av Lier kommunes eierskap skal behandles av kommunestyret hvert år, i løpet av 4. kvartal gjennom sak om eierskapsmelding.
 15. Eierskapspolitikken behandles av kommunestyret to ganger i kommunestyreperioden, første gang innen utgangen av første året i ny valgperiode.
 16. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres.

LES OGSÅ: Eierskapspolitikken (Eierskapspolitikken er under revisjon)

Sist oppdatert: 26. februar 2019