Eierstrategier

Det er viktig å skille mellom eierstrategi for det enkelte selskap og eierskapspolitikken som gjelder sentralt for alle de selskaper Lier kommune eier helt eller delvis. Mens prinsippene i eierskapspolitikken gjelder for alle selskaper Lier kommunen eier, er eierstrategien selskapsspesifikk.

En klar eierskapspolitikk vil skape forutsigbarhet for selskapene og vil bidra til utvikling av eierskapet i tråd med kommunens interesser. En grunnleggende forutsetning for en aktiv eierstyring er imidlertid at en klar og presis eierstrategi formuleres for hvert enkelt selskap. De selskapsvise eierstrategiene skal bygge på Lier kommunes prinsipper for eierpolitikk.

Kommunestyret har ved behandlingen av kommunenes eierskaps-/eierstyringspolitikk, vedtatt at det for det enkelte selskap, der Lier kommune har en eierpost, skal foreligge en eierstrategi, hvor følgende hovedpunkter skal vurderes:

a)    Måloppnåelse, krav til kvalitet og kostnadseffektivitet

b)    Mål for egenkapital

c)    Oppfølgings- og investeringsbehov, herunder økonomisk risiko

d)    Virksomhetsområdets betydning for eierskapet

e)    Lønnsomhetskrav

f)     Samfunnsansvar (miljø, etikk, antikorrupsjon etc.)

g)    Rutiner for informasjon mellom selskap og eierorgan

h)    Rutiner ved valg av selskapsrevisor.

Eierstrategier bør tilstrebes å ha gyldighet over tid, men det må samtidig legges opp til jevnlig revidering slik at selskapet utvikles i tråd med endrede rammevilkår, nye vedtatte føringer mv.

Der hvor Lier kommune har delt eierskap med andre kommuner er samordning av de ulike eierinteresser viktig. Gjennom felles eierstrategier fra de deltagende eierkommunene skal ulike synspunkter håndteres slik at selskapene har tydelige holdninger til retning og utvikling av selskapet fra sine eiere.

Lier kommunes eierskap skal være godt forankret i kommunestyret gjennom vedtak og meldinger.

LES OGSÅ: Eierskapspolitikk (Eierskapspolitikken er under revisjon)

Sist oppdatert: 26. februar 2019