Eierstyring i Lier kommune

Lier kommune samarbeider i dag om en rekke tjenester med nærliggende kommuner. Kommunen har også valgt å organisere flere av disse tjenestene i egne selskaper. Interkommunale selskap (IKS) og selskap organisert med utgangspunkt i kommunelovens §27, er i den sammenheng særlig benyttede selskapsformer.

Når selskapsorganisering og eierskap omtales i kommunal sammenheng er det gjerne med bakgrunn i ønsket om å finne frem til en organisasjonsform som bidrar til en ønsket samfunnsutvikling samt kostnadseffektiv og kvalitetsmessig bedre tjenesteproduksjon enn det alternativene representerer. Selskapsorganisering innebærer at makt, myndighet og fullmakter overføres fra politiske organer til det enkelte selskap. Formålet med slik organisering er å gi større grad av fristilling enn det som gjelder innenfor ordinær kommunal organisasjon.

Kommunen leverer velferdstjenester, men driver også forretningsvirksomhet. Den er også avhengig av administrative støttefunksjoner som regnskap, lønn og tekniske tjenester. I tillegg skal kommunen være bidragsyter for å løse mange samfunnsutviklingsoppgaver innenfor næringsutvikling, kultur og idrett.  Et viktig skille går mellom forvaltningsvirksomhet og forretningsvirksomhet. For den rene forretningsvirksomhet er det mindre krevende å organisere virksomheten i selskap, enn for de tilfelle hvor vesentlig forvaltningsmyndighet skilles ut.

Det er viktig å være tydelige på hva man ønsker med selskapsorganiseringen. Hovedformålet med finansielt eierskap er å oppnå økonomisk avkastning. For forvaltningsvirksomhet vil imidlertid formålet med eierskapet være å ivareta eller utføre kommunale kjerneoppgaver. De politiske prioriteringer står sentralt. Det er her de store utfordringer ved selskapsorganisering ligger. Her vil selskapet være et gjennomføringsorgan for politiske målsettinger.

Det er eierorganet som velger selskapets styre. Kommunen har således vesentlig innflytelse på hvordan styret skal sammensettes. Denne innflytelsen reduseres noe i de selskaper hvor kommunen eier selskapet sammen med andre, med det er også i disse selskapene viktig å delta i debatten om hvilke styremedlemmer som bør velges. For enkelte deleide selskaper er det også fastsatt at Lier kommune kan utpeke sin/sine representanter til styret. Dette viser at eierorganet må ha et aktivt forhold til valg av styremedlemmer i kommunalt eide selskaper. Det er styrets evne til å lede selskapet som vil vise om kommunen oppnår sine mål for eierskapet

Et viktig verktøy i eierstyringen er å etablere en styringsmodell for selskapene som gir rammer for hva som skal være førende for styrets arbeid. Lier kommunes eierpolitikk er et redskap for kommunestyret for utøvelse av målrettet, forutsigbar og langsiktig eierstyring i Lier kommune samtidig som god politisk styring og kontroll skal sikres. Eierpolitikken legger videre rammeverket for rådmannens oppfølging av selskapene.

Lier kommunes eierpolitikk er nedfelt i 16 prinsipper. Eierpolitikken suppleres med individuelle eierstrategier for det enkelte selskap som etablerer mål med eierskapet, utbytte og avkastningsforventninger samt føringer for strategisk retning.

Eierstyring i Lier kommune forankres politisk på flere nivåer. Den overordnede styringen uttrykkes i eierpolitikken. Eiernes innflytelse utøves gjennom alminnelig deltakelse i eierorganet. Dette kan være representantskapet i interkommunale selskap, generalforsamlingen i aksjeselskap eller kommunestyret for kommunale foretak. Kontroll gjøres administrativt av rådmannen og politisk av formannskapet eller kommunestyret som kommunens formelle eierorgan. I tillegg skal kontrollutvalget på kommunestyrets vegne påse at det føres kontroll med kommunens eierinteresser i selskapene.

LES OGSÅ: Eierskapspolitikken (Eierskapspolitikken er under revisjon)

Sist oppdatert: 26. februar 2019