Om Lier kommunes eierportal

Velkommen til Lier kommunes eierportal.

Eierportalen skal være en informasjonsbase om Lier kommunes eierpolitikk og de selskaper og foretak kommunen er hel- eller deleier av. Portalen gir også informasjon om samarbeid som er etablert på tvers av kommunegrenser for å løse ulike type oppgaver, hvor deltakende kommuner har valgt andre måter å organisere samarbeidet på enn gjennom selskaps/foretaksmodell.

Lier kommune er eier/deltaker i mange heleide eller deleide selskap og foretak med ulikt formål og organisering. Selskapene og foretakene står for en stor del av kommunens tjenesteproduksjon og de leverer samfunnskritiske tjenester som for eksempel brannberedskap, renovasjon og vannforsyning, og forvalter også store verdier på vegne av fellesskapet.

Kommunens eierpolitikk er de overordnede prinsippene for kommunens forvaltning av selskaper og foretak.

Behandling av årsregnskap og gjennomføring av styrevalg i de ulike selskapene skal normalt skje innen utgangen av juni. Beskrivelsen av Lier kommunes eierskap er gjenstand for årlig gjennomgang og oppdatering, og eierportalen vil deretter bli oppdatert innen midten av februar.

Eierportalen viser kommunens eierposisjoner, selskap, foretak og interkommunale samarbeidsordninger mv som er etablert.

Lier kommunestyre fastsetter rammene for kommunens eierstyring og selskapenes virksomhet gjennom blant annet å godkjenne vedtekter, selskaps-/aksjonæravtaler, eierstrategier og eierskapsmeldinger. Kommunestyret oppnevner også kommunens representanter i eierorganene. Kommunens eierstyring utøves gjennom eierorganene. 

Les eierskapspolitikken (Eierskapspolitikken er under revisjon)

Sist oppdatert: 26. februar 2019