Styrets rolle og ansvar

Styret er på vegne av eierne øverste styringsorgan og skal føre kontroll og formulere strategier, godkjenne vedtak og legitimere virksomheten.  En viktig oppgave for eierorganene er derfor oppnevning av styrer. Riktig sammensetning av styrene er viktig både for selskapene og kommunen som eier.

Valg av styrer

Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret har det overordnede ansvaret for at virksomheten er forsvarlig organisert, for eksempel at ansvarslinjene er klare, kontrollrutinene tilstrekkelige og personalet faglig kompetent. Styret har også et ansvar for å ansette daglig leder, og sørge for løpende kontroll med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig.

Valgkomite

Det følger av Lier kommunes eierskapspolitikk at det skal tilstrebes at alle selskap, hvor kommunen er eier, skal opprette en egen valgkomité.  Eierorganet velger en egen valgkomité bestående av tre medlemmer som så langt det er mulig bør reflektere eierorganets politiske sammensetning.  Denne, eller de som valgkomiteen oppnevner, er eierorganets representant(er) i selskapenes valgkomiteer der kommunen er invitert til slik deltakelse. Kommunen har således vesentlig innflytelse på hvordan styret skal sammensettes. Denne innflytelsen reduseres noe i de selskaper hvor kommunen eier selskapet sammen med andre, med det er også i disse selskapene viktig å delta i debatten om hvilke styremedlemmer som bør velges.

Styret - erfaring og kompetanse

Styret har ansvar for at selskapet forvaltes i tråd med eiers interesser. Styret skal ivareta den strategiske ledelsen av selskapet innenfor de rammer som er gitt av eier. Styret skal være en viktig diskusjonspartner og støttespiller til ledelsen i større saker og samtidig kontrollere ledelsens arbeid ut fra gitte målsetninger. Styret må derfor ha en uavhengig rolle i forhold til ledelsen. 

Et kompetent styre må kunne utfordre daglig leder og bedriften slik at det tas gode beslutninger.

Styret skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets egenart og kommunens formål med eierskapet. Det er helt avgjørende at selskapet har et styre som fungerer mest mulig optimalt i forhold til den virksomhet selskapet skal drive. Eierorganet må derfor ha et aktivt forhold til valg av styremedlemmer i kommunalt eide selskaper.

Det er i eierskapspolitikken fra 2009 gitt følgende anbefaling mht sammensetning av styret (Eierskapspolitikken er under revisjon):

a)    Sammensettingen av styret skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra selskapets og styrets egenart.

b)    Det er viktig å unngå rolleblandinger og medlemmer av eierorganet kan ikke velges til styremedlemmer i selskaper eid av Lier kommune.

c)    Styresammensettingen må sees i forhold til formål. Ulike selskaper krever ulik tilnærming til styrets sammensetting.

d)    Det er viktig at styret velges med fokus på selskapets behov, vedkommendes kompetanse og styrets totale sammensetting. Spesielt vurderes behovet for økonomisk og juridisk kompetanse.

e)    Det er viktig at det sikres en god kjønnsfordeling i styrene og lovendringen for aksjeselskaper om 40 % kvinneandel i styrene skal tilstrebes for alle selskaper hvor Lier kommune er eier.

f)     Det skal være åpenhet rundt godtgjørelse til styret. Styrehonorarer bør fastsettes basert på selskapets økonomiske omfang, styrets arbeidsbelastning, styrerisiko og styremedlemmenes kompetansemessige bidrag til selskapene. Sammenlignbare data fra tilsvarende selskaper i andre kommuner bør fremskaffes.

Både aksjeloven, lov om interkommunale selskap og kommuneloven har bestemmelser om kjønnsrepresentasjon i styrene.

Ved valg til styrene uansett selskapsform velges styremedlemmet normalt for en toårsperiode i samsvar med aksjelovens hovedregel.

Godtgjørelse til styret

Det bør være åpenhet rundt godtgjørelse til styret. Styrehonorarer bør fastsettes basert på selskapets økonomiske omfang, styrets arbeidsbelastning, styrerisiko og styremedlemmenes kompetansemessige bidrag til selskapene.

Sammenlignbare data fra tilsvarende selskaper i andre kommuner bør fremskaffes.

Styrevervregister

Kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper er på bakgrunn av sin funksjon og rolle avhengig av at allmennheten har tillit til at myndighetsutøvelse og produksjon ivaretas på en best mulig måte.

Sentralstyret i Kommunesektorens Interesse- og Arbeidsgiverorganisasjon (KS) har derfor opprettet et webbasert register hvor folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere sine verv og økonomiske interesser.

Lier kommune er tilknyttet dette styrevervregister for oversikt over folkevalgtes styreverv og økonomiske interesser. Tilknytning til styrevervregisteret skaper åpenhet om roller og styrker allmenhetens tillit til kommunalt eide selskaper.Det er imidlertid av personvernhensyn frivillig om den enkelte folkevalgte, styrerepresentant eller ansatte ønsker å la opplysninger om seg bli registrert.

LES OGSÅ: 

Styreveileder (er under revisjon)

Sist oppdatert: 26. februar 2019