Tilsyn og kontroll

I henhold til Lier kommunes eierskapspolitikk skal det opprettes gode kontroll- og evalueringssystemer for selskapene og selskapenes styrer.

Kommunestyret har i henhold til kommunelovens § 77 plikt til å velge et kontrollutvalg til, på kommunestyrets vegne, å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning. Kontrollutvalget utøver på kommunestyrets vegne også kontroll med kommunens eierinteresser i selskapene.

Selskapskontrollen er todelt og består av en lovpålagt eierskapskontroll og en eventuell ikke-lovpålagt forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret.

Kommuneloven gir kontrollutvalget en vidtgående rett til opplysninger og innsyn i selskaper som kommunen i sin helhet eier alene eller sammen med andre kommuner.

Kontrollutvalgets sekretariatsfunksjon blir ivaretatt av Drammen kommune gjennom et §27- samarbeid. 

LES OGSÅ: Eierskapspolitikken (Eierskapspolitikken er under revisjon)

Sist oppdatert: 26. februar 2019