Vurderinger som ligger til grunn for valg av selskapsform

«Valg av selskapsform må vurderes ut fra hvilke muligheter og begrensninger som ligger i de aktuelle formene, opp mot mål og hensyn kommunen ønsker å ivareta ved selskapsetablering»

(Resch-Knudsen, Vibeke, 2011: 67, Kommunalt Eierskap – roller, styring og strategi)

Lier kommune samarbeider i dag om en rekke tjenester med nærliggende kommuner. Kommunen har valgt å organisere flere av disse tjenestene i selskaper.

Når selskapsorganisering og eierskap omtales i kommunal sammenheng, er det gjerne med bakgrunn i ønsket om å finne frem til en organisasjonsform som bidrar til en ønsket samfunnsutvikling samt kostnadseffektiv og kvalitetsmessig bedre tjenesteproduksjon enn det alternativene representerer. Selskapsorganisering innebærer at makt, myndighet og fullmakter overføres fra politiske organer til det enkelte selskap. Formålet med slik organisering er å gi større grad av fristilling enn det som gjelder innenfor ordinær kommunal organisasjon.

Det er ulike vurderinger som ligger til grunn for valg av selskapsform, og følgende momenter bør vurderes før selskapsform velges;

Først og fremst må det komme frem om eierskapet er politisk, finansielt eller et blandingsformål når det skal bestemmes om det skal være en omorganisering og selskapsdannelse. Videre bør tilknytningsformen velges på grunnlag av eierskapets formål. Alle tilknytningsformene delegerer beslutningsmyndighet fra kommunestyret til virksomhetens styre og daglig leder, men gir ulikt handlingsrom i forhold til å fordele og utøve roller.

LES OGSÅ: Eierskapspolitikken (Eierskapspolitikken er under revisjon)

Sist oppdatert: 26. februar 2019