Folkehelse i Lier

Gå til

Folkehelse i Lier - status 2019

Generelt god folkehelse, men ikke for alle

Data fra folkehelseprofilen viser at folkehelsa i Lier er noe over landsgjennomsnittet, men flere av indikatorene er i 2019 på landsnivået. Liunger har geneelt gode levekår, bra helsetilstand og gode levevaner, men dette er ikke situasjonen for alle liunger. Folkehelseutfordringene i Lier er sosiale ulikheter og psykisk helse, samt utfordringer relatert til barn og unge og levevaner.

I 2019 er det spesielt tre utfordringesområder folkehelseprofilen påpeker; høy andel unge,20-29år som har stønad til livsopphold (9,6%), lav andel av ungdom som er fornøyd med treffsteder (38%) og høy andel med helseutfordringer grunnet hjerte og karsykdom (18,7 pr 1000)

Målet er å bli enda bedre slik at vi når vår visjon om et helsefremmende Liersamfunn.

Nyhetssaker relatert til folkehelse 2019

Høst 2019

Vår 2019

 

Kontaktperson - folkehelsekoordinator

Folkehelsekoordinator Live Brekke live.brekke@lier.kommune.no

kontor 32 22 03 89, mobil 90 04 84 24 

LiRe - Lier Registeret

God oversikt er en forutsetning for god folkehelse

LiRe er en systematisk kartlegging av folkehelsa i Lier kommune. Den skal bidra til å kvalitetssikre folkehelsearbeidet i kommunen.

Alle innbyggere i Lier over 18 år vil i løpet av januar 2019 motta en invitasjon til å delta i Lier Registeret. Invitasjonen kommer i din digitale postkasse. Registreringen foregår elektronisk i samarbeid med Norsk Senter for Forskningsdata (NSD). Kartleggingen danner grunnlag for en rapport om folkehelsen og folkehelsearbeidet i kommunen.

Følg link for mer info om LiRe

Helsefremmende Liersamfunn - målsetning

Folkehelsemål

Et helsefremmende Liersamfunn med flere og bedre leveår med jevnere kår.

God folkehelse skapes gjennom god samfunnsutvikling.

"Vi har alle et ansvar for å utvikle et samfunn som fremmer god fysisk og psykisk helse, der hver enkelt av oss har ansvar for egen helse. Vi skal samtidig ta vare på hverandre. For å nå målet om bedre folkehelse , må vi alle bidra; den enkelte liung, frivillige organisasjoner, næringslivet og kommunale virksomheter. Sammen skaper vi et helsefremmende Liersamfunn."

Sitat Ordfører Gunn Cecilie Ringdal 

Folkehelseutfordringer

Folkehelseutfordringene i Lier skiller seg i liten grad fra utfordringene i Norge. Folkehelsedata viser at hovedutfordringene er:

 • Sosiale ulikheter
 • Psykisk helse
 • Barn og unge
 • Levevaner

Folkehelsesatsning - tiltak

Folkehelsestrategi 

Det jobbes med Folkehelsestrategi 2019-2027 og handlingsdel til folkehelsestrategien. Handlingsdelen vil konkretisere prioriterte folkehelseområder og tiltak 2019-2022.

Folkehelseområder som vi har fokus på i 2019

 • Livsmestring

Det er fokus på tiltak som bidrar til å utvikle robuste liunger som er rustet for fremtidige utfordringer

Sunne og Aktive Liunger  er et eksempel på folkehelsesatsning på livsmestring. SAL er en  modell for livsmestring i skole og barnehage med fokus på trivsel, bevegelsesglede og sunne matvaner.

 • Sosiale ulikheter

Sosiale ulikheter og "utenforskap" er en vesentlig folkehelseutfordring både på kort og lang sikt i Lier. Sammen kan vi bidra til å redusere sosiale ulikheter, men det krever samarbeid på tvers av ulike sektorer, og nye former for samtidig innsats og tjenesteutvikling.

Eksempel på innovativt folkehelsetiltak som bidrar til å reduserer sosiale ulikheter er BUA

 • Psykisk helse

De psykiske helseutfordringene er komplekse. I tilegg til utvikling og styrking av tjenester (tjenesteutvikling) er det også behov for system og samfunnsutvikling som gir liunger bedre mulighet til mental sunnhet

ABC for mental sunnhet synliggjør tre grep som styrker mentale sunnhet. Gjør noe aktivt, gjør noe sammen og gjør noe meningsfylt 

ungdomshjelpa  er et av flere eksempel på folkehelse satsning for å bedre psykisk helse.

 

 • Levevaner

Helseutfordringene i Norge og Lier kan i stor grad knyttes til egen adferd og levevaner. Forskning viser at økt fysisk aktivitet, sunnere kosthold og redusert bruk av tobakk og alkohol kan forebygge 80% av alle hjerte og karsykdommer, KOLS og diabetes, samt 1/3 av alle krefttilfeller. Fysisk aktivitet virker også positivi på psykisk helse

Friskliv Lier - videreutvikling av Friskliv- og mestringstilbud til liunger i alle aldre er et av flere eksempler på folkehelsesatsning med fokus på helsefremmende levevaner.

Mer info om helsefremmende levevaner finner du på siden Helsetips - helsefremmende levevaner

Folkehelsearbeid nytter

Folkehelsedata for Lier (Folkehelseprofilen 2019) viser at folkehelsearbeid nytter. Det er fortsatt mange utfordringer å løse , men vi er på rett vei.

Positiv utviklingstrend

Tema oppvekst og levekår – 5 av de 12 indikatorene er signifikant bedre enn landsnivået i 2019

 • Lavinntekt 0-17, Lier 8,1% mens Norge 9,2% (*5)
 • Bor trangt, Lier 17% mens Norge 19% (*7)
 • Barn av enslige forsørgere, Lier 13% mens Norge 15% (*8)
 • Trivsel på skolen 10 kl, Lier 89% mens Norge 86% (*10)
 • Laveste mestringsnivå lesing, 5 kl, Lier 20% mens Norge 24% (*12)

 Positiv utvikling - Andel trivsel på skolen viser en økning fra 84% i 2013 til 89% i 2019 (*10)

Tema miljø, skader og ulykker – 3 av de 7 indikatorene er signifikant bedre enn landsnivået i 2019

 • Medlemmer i      fritidsorganisasjon, Lier 71% mens Norge 66% (*17)
 • Drikkevannsforsyning,      Lier 100% mens Norge 91% (*20)
 • Skader behandlet i      sykehus, Lier 12,3% mens Norge 13,7% (*22)

 Positiv utvikling - Andel medlem i fritidsorganisasjon viser en økning fra 65% i 2016 til 71% 2019 (*17)

 Tema helserelatert atferd1 av de 12 indikatorene er signifikant bedre enn landsnivået i 2019

 • Røyking, kvinner,      Lier 3,4% mens Norge 6% (*25)

 Positiv utvikling - Andel røyking kvinner viser en reduksjon fra 18% i 2013 til 3,4% i 2019 (*25) 

Utvikling som bekymrer

Tema oppvekst og levekår– 1 av de 7 indikatorene er signifikant dårligere enn landsnivået i 2019

 • Andel unge (20-29 år) som har stønad til livsopphold, Lier      9,6% mens Norge 8,5% (*9)

 Negativ utvikling - Andel frafall vgs viser en reduksjon fra 23% i 2013 til 19% i 2019, men det er en økning fra 18% i 2018 til 19% i 2019 (*14) - Andel med vgs eller høyere utdanning (30-39 år) viser en reduksjon fra 82% i 2013 til 80% i 2019 (*3)

 Tema miljø, skader og ulykker - 1 av de 7 indikatorene er signifikant dårligere enn landsnivået i 2019

 • Andel ungdom som er fornøyd med treffsteder, Lier 38% mens      Norge 49% (*18)

Negativ utvikling - Andel ungdom som er ganske eller veldig mye plaget med ensomhet viser en økning fra 17% i 2016 til 19% i 2019 (*19)

Tema helsetilstand – 1 av de 9 indikatorene er signifikant dårligere enn landsnivået

 • Andel med hjerte- og karsykdom, Lier 18,7 pr 1000 mens      Norge 17,7 pr 1000(*33)

 Negativ utvikling - Andel Psykisk sympt. (15-29 år) er stigende fra 139 pr 1000 i 2015 til 157 pr 1000 i 2019 (*30) - Andel overvekt inkl fedme, 17 år er stigende fra 18% i 2017 til 22% i 2019 (*32)

Folkehelsemarkeringer

Lier kommune samarbeider årlig med frivilligheten og næringslivet om fire folkehelsemaringer

Folkehelsemarkeringer i Lier

Folkehelse og folkehelsearbeid

Med begrepet folkehelse mener vi befolkningenshelsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som fremmer befolkningens helse og trivsel,
forebygger sykdom, skade eller lidelse, og beskytter mot helsetrusler.

Utviklingsarbeid og folkehelseprosjekter

På siden Utviklingsarbeid og folkehelseprosjekter beskrives flere eksempler på prosjekter og utviklingsarbeid som er med å bidrar til et helsefremmende Liersamfunn.

Folkehelsedata

Under følger linker til rapporter og kartlegginger om folkehelsa i Lier.

Fra 2019

Folkehelseprofilen 2019 for Lier

Fra 2018 og eldre

Ungdata 2017

Folkehelse - oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Lier kommune 2016

Ungdata 2014

Folkehelsemelding 2013

Folkehelseloven

 

Sist oppdatert: 26. august 2019
Skribent: Folkehelsekoordinator Live Brekke

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?