Folkehelse i Lier

Gå til

Folkehelse i Lier - status 2019

Generelt god folkehelse, men ikke for alle

Lier kommune gjør det godt på nasjonale folkehelsebarometer. Dette indikerer at folkehelsa i Lier er god, men dette er likevel ikke situasjonen for alle liunger. Folkehelseutfordringene i Lier er sosiale ulikheter og psykisk helse, samt utfordringer relatert til barn og unge og levevaner.

Målet er å bli enda bedre slik at vi når vår visjon om et helsefremmende Liersamfunn.

Kontaktperson - folkehelsekoordinator

Folkehelsekoordinator Live Brekke live.brekke@lier.kommune.no

kontor 32 22 03 89, mobil 90 04 84 24 

LiRe - Lier Registeret

God oversikt er en forutsetning for god folkehelse

LiRe er en systematisk kartlegging av folkehelsa i Lier kommune. Den skal bidra til å kvalitetssikre folkehelsearbeidet i kommunen.

Alle innbyggere i Lier over 18 år vil i løpet av januar 2019 motta en invitasjon til å delta i Lier Registeret. Invitasjonen kommer i din digitale postkasse. Registreringen foregår elektronisk i samarbeid med Norsk Senter for Forskningsdata (NSD). Kartleggingen danner grunnlag for en rapport om folkehelsen og folkehelsearbeidet i kommunen.

Følg link for mer info om LiRe

Helsefremmende Liersamfunn - målsetning

Folkehelsemål

Et helsefremmende Liersamfunn med flere og bedre leveår med jevnere kår.

God folkehelse skapes gjennom god samfunnsutvikling.

"Vi har alle et ansvar for å utvikle et samfunn som fremmer god fysisk og psykisk helse, der hver enkelt av oss har ansvar for egen helse. Vi skal samtidig ta vare på hverandre. For å nå målet om bedre folkehelse , må vi alle bidra; den enkelte liung, frivillige organisasjoner, næringslivet og kommunale virksomheter. Sammen skaper vi et helsefremmende Liersamfunn."

Sitat Ordfører Gunn Cecilie Ringdal 

Folkehelseutfordringer

Folkehelseutfordringene i Lier skiller seg i liten grad fra utfordringene i Norge. Folkehelsedata viser at hovedutfordringene er:

 • Sosiale ulikheter
 • Psykisk helse
 • Barn og unge
 • Levevaner

Folkehelsesatsning - tiltak

Folkehelseplan 2019-2022

Det jobbes med en folkehelseplan som vil konkretisere prioriterte folkehelseområder og tiltak 2019-2022

 

Folkehelseområder som vi de siste årene har hatt fokus på

 • Livsmestring

Det er fokus på tiltak som bidrar til å utvikle robuste liunger som er rustet for fremtidige utfordringer

Sunne og Aktive Liunger  er et eksempel på folkehelsesatsning på livsmestring. SAL er en  modell for livsmestring i skole og barnehage med fokus på trivsel, bevegelsesglede og sunne matvaner.

 • Sosiale ulikheter

Sosiale ulikheter og "utenforskap" er en vesentlig folkehelseutfordring både på kort og lang sikt i Lier.Sammen kan vi bidra til å redusere sosiale ulikheter, men det krever samarbeid på tvers av ulike sektorer, og nye former for samtidig innsats og tjenesteutvikling.

Eksempel på innovativt folkehelsetiltak som bidrar til å reduserer sosiale ulikheter er BUA

 • Psykisk helse

De Psykiske helseutfordringene er komplekse. I tilegg til utvikling og styrking av tjenester (tjenesteutvikling) er det også behov for system og samfunnsutvikling som gir liunger bedre mulighet til mental sunnhet

ungdomshjelpa  er et av flere eksempel på folkehelse satsning for å bedre psykisk helse.

 • Levevaner

Helseutfordringene i Norge og Lier kan i stor grad knyttes til egen adferd og levevaner. Forskning viser at økt fysisk aktivitet, sunnere kosthold og redusert bruk av tobakk og alkohol kan forebygge 80% av alle hjerte og karsykdommer, KOLS og diabetes, samt 1/3 av alle krefttilfeller. Fysisk aktivitet virker også positivi på psykisk helse

Friskliv Lier - videreutvikling av Friskliv- og mestringstilbud til liunger i alle aldre er et av flere eksempler på folkehelsesatsning med fokus på helsefremmende levevaner.

Mer info om helsefremmende levevaner finner du på siden Helsetips - helsefremmende levevaner

Folkehelsearbeid nytter

Folkehelsedata for Lier (Folkehelseprofilen 2018) viser at folkehelsearbeid nytter. Det er fortsatt mange utfordringer å løse , men vi er på rett vei.

 • Levekår - Lavinntekt (husholdninger) 0-17 år, viser en reduksjon fra 11% (2017) til 9,9% (2018 - bedre enn landsnivået)
 • Miljø - Medlem i fritidsorganisasjon, ungdata 2017, viser en økning fra 65% (2016) til 71% (2018 - bedre enn landsnivået)
 • Skole - Trivsel på skolen 10 kl viser en økning fra 84%(2013) til 88% (2018 - bedre landsnivået) og frafallet fra vgs viser en reduksjon fra 23% (2013) til 18% (2018 - bedre enn landsnivået)
 • Levevaner - Røyking kvinner, viser en reduksjon fra 18% (2013) til 4,6% (2018 - bedre landsnivået)
 • Folkehelsebarometeret - Av de 34 indikatorene som er valgt til å bestrive status for folkehelsa i Lier 2018 er det kun 2 indikatorer  under sykdom og helse hvor Lier har dårligere skår enn landsnivået, Hjerte og karsykdom samt vaksinasjonsdekning. Dette er en bedring fra 5 indikatorer i 2017.

Folkehelsemarkeringer

Lier kommune samarbeider årlig med frivilligheten og næringslivet om fire folkehelsemaringer

Folkehelsemarkeringer i Lier

Folkehelse og folkehelsearbeid

Med begrepet folkehelse mener vi befolkningenshelsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som fremmer befolkningens helse og trivsel,
forebygger sykdom, skade eller lidelse, og beskytter mot helsetrusler.

Utviklingsarbeid og folkehelseprosjekter

På siden Utviklingsarbeid og folkehelseprosjekter beskrives flere eksempler på prosjekter og utviklingsarbeid som er med å bidrar til et helsefremmende Liersamfunn.

Folkehelsedata

Under følger linker til rapporter og kartlegginger om folkehelsa i Lier.

Folkehelseprofilen 2018 for Lier

Folkehelse - oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Lier kommune 2016

Ungdata 2017

Ungdata 2014

Folkehelsemelding 2013

Folkehelseloven

 

Sist oppdatert: 31. januar 2019
Skribent: Folkehelsekoordinator Live Brekke

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?