VedtakskontoretGAMMEL

Gå til

Åpningstider

Vi følger ordinær kontortid i kommunen, men vi har telefontid hver dag mellom 0900 og 1100, og mellom 1200 og 1400

Telefon: 32 22 02 82.
E-post: vedtakskontoret@lier.kommune.no

Hva gjør Vedtakskontoret

Vedtakskontoret behandler søknader og henvendelser om helse- og omsorgstjenester. De tjenestområder vi fatter vedtak om er:

 • Psykisk helse, rehabilitering
 • Habilitering
 • Hjemmetjenester
 • Institusjon
 • Tilrettelagte boliger for eldre og funksjonshemmede
 • Boliger med heldøgns bemanning.

Vi er også koordinerende enhet, fatter vedtak om individuell plan og utpeker koordinator i ansvarsgruppemøter.

Tildeling av tjenester - Habilitering

I følge Pasient- og brukerrettighetsloven har pasient/bruker rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. De som har særlig tyngende omsorgsarbeid kan kreve at den kommunale helse- og omsorgstjenesten treffer vedtak om at det skal settes i verk tiltak for å lette omsorgsbyrden og hva tiltakene i tilfelle skal bestå i. I henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester har Lier kommune følgende tjenester til barn m/funksjonsnedsettelse og deres familier:

 • Praktisk bistand og opplæring (herunder brukerstyrt personlig assistent)
 • Avlastningstiltak
 • Støttekontakt- Lier benytter betegnelsen fritidskontakt
 • Plass i institusjon eller bolig med heldøgns bemanning
 • Lønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid(omsorgslønn)
 • Individuell plan

Kommunen skal, i nært samarbeid med bruker og pårørende, organisere et best mulig helhetlig og fleksibelt tjenestetilbud. Det er viktig at bruker- og pårørendes kompetanse om egen situasjon vektlegges ved vurderingen av tjenestetilbudet. Tjenestetilbudet skal sees i nær sammenheng med den omsorgen som familie og nettverk er i stand til å bidra med selv. De ulike tjenestene skal sees i sammenheng og hver enkelt familie skal ha en individuell behandling.

 

Søknadskjema

Søknad om omsorgstjenester

Søknadsskjema - kommunal bolig

Henvisningsskjema individuell plan

Skjemaer for å søke om bevilling

Sist oppdatert: 05. juli 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vedtakskontoret

Besøksadresse:

Bruveien 2
3403 Lier

Telefon: 32 22 02 82