Kommunale boliger

Gå til

Søknad om kommunal bolig

Innbyggere som på grunn av helsemessige eller sosiale problemer har vansker med å skaffe seg bolig kan søke om kommunal bolig. Saksbehandling og tildeling av kommunale boliger er organisert under vedtakskontoret.

Alle søknader sendes til Vedtakskontoret, som også kan gi deg mer informasjon og hjelp til å fylle ut søknaden. 

Søknad om kommunal bolig

Boligsosiale virkemidler som startlån, tilskudd til etablering, statlig og kommunal bostøtte m.m. er lagt til: 

NAV Lier

Om du er i en nødsituasjon og uten tak over hodet neste natt kan du kontakte NAV Lier, som har ansvar for midlertidige boliger etter Lov om sosiale tjenester i Nav § 27.

Det finnes ulike typer kommunale boliger


Ordinære utleieboliger:

Dette er en midlertidig løsning for den som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, og leietiden er derfor som hovedregel opptil tre år. Husleien i disse boligene tilsvarer markedsleie. Det kan stilles krav til oppfølging i boligen.

Tildeling skjer etter en totalvurdering av søkeres nåværende boforhold, økonomi og øvrige sosiale og helsemessige forhold.

Hovedprinsippet for tildeling av kommunale gjennomgangsboliger vil være å tildele bolig til søkere med størst behov vurdert opp mot ledig boligmasse.

Ved utgang av kontraktsperioden vil behovet vurderes på nytt etter ny søknad med dokumentasjon.

Omsorgsboliger/tilrettelagte boliger:

Personer som har behov for omsorgsbolig på grunn av alder, sykdom eller funksjonshemming kan søke om tilrettelagt bolig.

En omsorgsbolig er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at man skal kunne motta nødvendige tjenester og omsorg. Boligen er ens eget hjem, og tildeling av hjemmetjenester skjer som for andre hjemmeboende.

Lier kommune har ulike omsorgsboliger, både som man kan kjøpe og leie. I noen av boligene er det fast bemanning. De fleste boligene har ikke fast bemanning.

Retningslinjer

Lier kommune har egne retningslinjer for tildeling av kommunale boliger som ble vedtatt i kommunestyret 06.02.18.  I retningslinjene fremgår det hvem som er i målgruppen for kommunale boliger og hvilke grunnkrav som må oppfylles for å kunne bli vurdert for bolig

Målgruppe og grunnkrav er likt for søkere til alle typer bolig

For døgnbemannede boliger finnes det egne tildelingskriterier i tillegg. 

For boliger med innskudd må kommunen i tillegg forholde seg til borettslagets vedtekter og egne tilleggskriterier for tildeling.

Målgruppe

Personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet. Med vanskeligstilte menes personer som ikke selv, eller ved hjelp av andre former for offentlig boligbistand greier å skaffe seg egnet bolig, herunder personer som har behov for boliger med særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemming.

Skoleelever og studenter anses ikke å være i målgruppen for kommunal bolig.

Grunnkrav til søkere

  • Søker må ha bodd i en selvstendig bolig i Lier kommune i 2 av de siste 3 år forut for søknaden. Bosettingen må være reell. I særlige tilfeller kan det gjøres unntak for krav til botid.

  • Utenlandske statsborgere (utenom EØS-borgere) må ha lovlig opphold. Det stilles ikke krav til botid for flyktninger som skal førstegangs bosettes i Lier etter avtale mellom IMDI og Lier kommune.

  • EØS-borgere må ha lovlig opphold og fast bopel. Det samme kravet stilles til en eventuell ektefelle/samboer og til barn dersom disse skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden.

  • Søker må ha fylt 18 år.

  • Søker må være uten inntekt og formue som gjør vedkommende i stand til å skaffe seg egnet bolig.

  • Søker må være uten, eller i ferd med å bli uten egnet bolig

Spesielt for søkere med behov for oppfølging

Søker må kunne mestre bosituasjonen, og forpliktelser knyttet til denne, eventuelt ved hjelp av tilgjengelige botrenings-, booppfølgings- eller lignende hjelpetiltak.

Hjelpetiltak som anses nødvendige for at søker skal kunne mestre bosituasjonen, skal spesifiseres og forelegges søker til uttalelse og godkjennelse før de tas inn som vilkår i et positivt vedtak.

Aksepterte hjelpetiltak skal danne grunnlag for samarbeidsavtale mellom søker og kommunen. Det inngås ikke husleieavtale før samarbeidsavtalen er underskrevet.

Dersom søker ikke ønsker å benytte seg av tilbudte hjelpetiltak, som anses å være nødvendige for å mestre bosituasjonen, kan søknad avslås.

Lovgrunnlag for kommunale boliger

Kommunale boliger er ikke en lovpålagt tjeneste, men kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, jf  Lov om sosiale tjenester i NAV § 15 og Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7.

Se hele retningslinjene her

Leie til eie

Målgruppe: Leietaker i, eller søkere til, kommunale utleieboliger. 

Kommunen ønsker at flere skal få mulighet til å eie bolig, og ved søknad om kommunal bolig vurderes søkeres eiepotensiale. De som har eiepotensiale vurderes for å kjøpe bolig fremfor å leie kommunal bolig. Dette vil bidra til en mer stabil og trygg bosituasjon, og vil kunne føre til en økt gjennomstrømning i kommunens boligmasse, som gjør at andre vanskeligstilte kan bosettes.

Om du ønsker informasjon om muligheten du har til å eie egen bolig, ta kontakt med Vedtakskontoret i Lier kommune. Vi vil i samarbeid med deg kartlegge din bosituasjon og se på dine muligheter. Du vil få informasjon om Husbankens virkemidler som Startlån og boligtilskudd, som behandles på Nav.

Nyttige linker

Husbanken

Sist oppdatert: 10. januar 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?