Områderegulering Lierbyen

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram

Formannskapet i Lier kommune vedtok 28. januar 2021 å legge forslag til planprogram for områderegulering med konsekvensutredning for Lierbyen ut til offentlig ettersyn. Oppstart av planarbeid og utbygingsavtale varsles samtidig.

Frist for å komme med merknader og uttalelser er satt til 16. mars 2021, postmottak@lier.kommune.no eller Lier kommune, postboks 205, 3401 Lier. Merk "Områderegulering Lierbyen"

Forslag til planprogram

Varselsbrev

Varselsannonse

Vedtak av offentlig ettersyn

Sist oppdatert: 26. februar 2021