Detaljregulering av Gamle Drammensvei 152-160

Vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret har i møte 9.september 2014, sak 14/57, vedtatt detaljregulering for Gamle Drammensvei 152 - 160.

Planen regulerer området til industri og kontor.

Kommunestyrets vedtak:

Detaljregulering for Gamle Drammensvei 152 - 160, som vist på plankart datert 27.06.14 og med bestemmelser datert 21.02.14,
godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Kommunestyrets behandling:

Planutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig.

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 3 uker.

Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3, må evt. settes fram innen 3 år.

E-post: postmottak@lier.kommune.no

Dokumenter:

 

Sist oppdatert: 07. april 2015