Detaljregulering for Klinkenberghagan

Kommunestyret har i møte 28. november 2017, vedtatt detaljregulering for Klinkenberghagan. Planen regulerer boligbygging for inntil 150 boenheter med tilhørende anlegg.

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 3 uker.

Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3, må evt. settes fram innen 3 år.

Kommunen retter opp plankart og bestemmelser i henhold til kommunestyrets vedtak og registrerer vedtatt plan i kommunens planregister etter at klagefristen er gått ut. Planregisteret er tilgjengelig via kommunens kartportal.

Saksfremlegg med vedtak

Plankart til sluttbehandling

Bestemmelser til sluttbehandling

Planbeskrivelse

Rapport for flomfare og overvannshåndtering

Sist oppdatert: 20. juni 2018