Detaljregulering for Ringveien 2

Kommunestyret har i møte 23. mai 2017 vedtatt detaljregulering for Ringveien 2. Planen regulerer området til kombinert formål for kontor og industri. Gang- og sykkelvei, areal til vegetasjonsskjermer og naturformål inngår i planen. Ved sluttbehandling er det vedtatt endringer for hensyn til eventuelle kulturminner innenfor planområdet. Disse endringene fremkommer av vedtaket, men er ikke utført i planmaterialet forøvrig.

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 3 uker. Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3, må evt. settes fram innen 3 år.

Saksfremlegg med vedtak

Plankart, datert 17.11.2016

Bestemmelser, datert 8. mars 2017

Planbeskrivelse, datert 2. september

Innkomne merknader, sammendrag med rådmannens kommentarer

Innkomne merknader i sin helhet

Trafikkanalyse oppdatert

Oppsummering av utførte trafikkberegninger

Notat datert 24.04.2017 med tillegsopplysninger til planutvalgsmøte 09.0502017

Notat datert 19.05.2017 tillegg til kommunestyret, med uttalelse fra Fylkeskommunens kulturminneavdeling

Sist oppdatert: 31. mai 2017