Detaljregulering for Eiksetra med løypetrasé og adkomstvei

Kommunestyret har i møte 7. mars 2017, vedtatt detaljregulering for Eiksetra. Planen omfatter området rundt Eiksetra turisthytte, Martinsløkka skiområde og arealer langs Eikseterveien. Området er regulert til fritid- og turistformål og ski- og idrettsanlegg.

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 3 uker. Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3, må evt. settes fram innen 3 år.

Sist oppdatert: 17. mars 2017