Detaljregulering for Fv 21 - Gang- og sykkelvei Bilbo - Linjeveien

Kommunestyret har i møte 15. desember 2014, sak 88/2014, vedtatt detaljregulering for Fv 21 - Gang- og sykkelvei Bilbo - Linjeveien. Planen omfatter 1,1 km langs Vestsideveien (Fv. 21), og er regulert til ny gang- og sykkelvei vest for kjøreveien.

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 3 uker. Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.

Saksutredning med vedlegg:

Sist oppdatert: 07. april 2015