Detaljregulering for gang- og sykkelvei Fv. 16 Lierskogen

Kommunestyret har i møte 12. desember 2017, vedtatt detaljregulering for gang- og sykkelvei, Fv. 16 Lierskogen. Planen omfatter ca. 1,3 km ny gang- og sykkelvei langs Drammensveien, fra eksisterende gangvei og frem til Asker grense. På Askers side reguleres gangveien videre frem til eksisterende gangvei på Engelsrud.

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 3 uker. Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3, må evt. settes fram innen 3 år.

Sist oppdatert: 15. desember 2017