Detaljregulering for Gjellebekk sør (N3)

Kommunestyret har i møte 23. mai 2017, vedtatt detaljregulering for Gjellebekk sør (N3). Planen omfatter næringsareal på Gjellebekk, benevnt N3 i kommuneplanen. Arealet er regulert til industri med tilhørende lager og en begrenset andel kontor. Det kan etableres et servicesenter for tunge kjøretøyer, med tilhørende verksted, kontor og andre servicefunksjoner. Mesteparten av arealet skal benyttes til parkering og manøvreringsareal for lastebiler og plassering/lagring av containere og tilhørende utstyr.

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 3 uker.

Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3, må evt. settes fram innen 3 år.

Sist oppdatert: 30. mai 2017