Detaljregulering for Heggtoppen 5 -7

Kommunestyret har i møte 5.oktober 2015, sak 74/2015, vedtatt detaljregulering for Heggtoppen 5-7. Planen legger til rette for bolig, blokkbebyggelse med tilhørende uteareal.

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 3 uker.

Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3, må evt. settes fram innen 3 år.

Saksutredning

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Støyrapport

Sist oppdatert: 05. november 2015