Detaljregulering for Hølaløkka nord

Kommunestyret har i møte 8. september, sak 59/2015, vedtatt detaljregulering for Hølaløkka nord. Planen regulerer arealet til kontor, industri, lager og handel med plasskrevende varer.

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 3 uker.

Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3, må evt. settes fram innen 3 år.

Saksutredning med vedlegg:

Saksutredning

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

ROS-analyse

Handelsanalyse

Trafikkanalyse

Prinsipp for bekkelukking og overvann

Samlerapport - sikring av biologisk mangfold

 

Sist oppdatert: 16. september 2015