Detaljregulering for Hølaløkka sør

Kommunestyret har i møte 19. mai 2015, sak 34/2015, vedtatt detaljregulering for Hølaløkka sør. Planen regulerer eiendommen til kontor, industri og lager. Utbygging forutsetter blant annet omlegging av rundkjøringen. 

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 3 uker.

Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3, må evt. settes fram innen 3 år.

Saksutredning med vedlegg:

Saksframlegg

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Vannmiljørapport

 

Sist oppdatert: 01. juni 2015